Search Results for: امور حسبی

دانلود پایان نامه حقوق : انواع سند

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

انواع سند از دیدگاه‌های مختلف می‌توان اقسامی را برای سند برشمرد، به عنوان مثال از دیدگاه ماهیتِ رویدادی که در سند درج شده است، می‌توان سند را به سند اعمال حقوقی و سند وقایع حقوقی تقسیم کرد، از نظر مرجع تنظیم سند، می‌توان سند اداری یا سند قضایی را نام برد و یا می‌توان به نوع سند تجاری و سند غیرتجاری اشاره کرد؛ اما در این تحقیق ما به تقسیم…

پایان نامه :  ضوابط موت غایب و آثار آن

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

ضوابط موت غایب و آثار آن     ضوابط موجود در حقوق موضوعه صدور حکم به موجب ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی :«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است ،مدتی گذشته باشد عادتاًچنین شخصی زنده نمی ماند ». این ضابطه از فقه اسلامی گرفته شده است . علاوه براین فقهای اسلام مدت های را که غایب پس از…

پایان نامه علل غیبت و حکم غایب

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

انسان گاهی با انگیزه های مختلف و علل متفاوت خواسته یا نا خواسته از اقامتگاه خود دور می شود و دیگر خبری از او بدست نمی آید . بنظر می رسد که حتی پیشرفتهای نسبی علوم بشری و توسعه تکنیک و صبایع جدید و تسهیل وسایل ارتباطی نه تنها توانسته از آمار غایب ها و مفقودان بکاهد بلکه به علت سوء استفاده از این وسایل و افزایش جمعیت ،روز به…

عدم رعایت نظامات دولتی

Posted on: می 7, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

اطلاق ماده 850 قانون مدنی اقتضا دارد که وصیت صحیح باشد، چون حقیقتاً موجود است، اما با عنایت به ذیل ماده 850و 851 که مقرر داشته« موصی له… بتواند مالک چیزی بشود که برای او وصیت شده است» و«… تملیک او منوط است براین که زنده متولدشود»، فهمیده می‌شود ملاک اصلی برای برخورداری از وصیت، حملی است که در آینده عادتاً بتواند یک انسان باشد و این ملاک، با توجه…

ترسیم نظام اجتماعی مدینه النبی بر اساس عدالت اجتماعی

Posted on: آوریل 21, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

2ــ درآمد نفتی همواره از ابتدای دهه 1340 سهم بالایی دردرآمدهای دولت داشته و از سال1339این سهم همواره بیش از 42 درصد درآمد دولتبوده است.3ــ درآمدهای نفتی ایران پیوند کمی با اقتصاد داخلی و نیروی کار داخلیداشته است. در سال 1341، 5 درصد نیروی کار کشور در صنعت نفت مشغول بوده‌اند. اینسهم در سال‌های 1346، 1351 و 1356 بر عدد 6 درصد ثابت مانده است، درحالی‌که بخش‌هایصنعت، کشاورزی و خدمات…