Search Results for: اجرت المثل

مقاله حقوقی با موضوع فسخ اجاره

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

فسخ اجاره فسخ اجاره در قانون ۱۳۶۲ همان مفهوم مرسوم خود در قانون مدنی را دارد بدین معنی که رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره از بین می رود و فسخ ناظر به موردی است که یکی از دو طرف عقد، بر مبنای شرط خیار یا حکم قانون،در زمان اجاره آن را برهم زنند. ۳-۲- فسخ اجاره بوسیله موجر بموجب ماده ۸ قانون روابط موجر و…

تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر

Posted on: آوریل 7, 2020 Posted by: مدیر Comments: 0

۲-۱-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر   قانون اجاره بطور اعم و قانون روابط موجر و مستاجر به صورت اخص علیرغم اهمیت فراوان این مقررات در رژیم حقوقی هر کشور به جهت اهمیت استقرار قانونی کامل و جامع که در برگیرنده اکثر پاسخها به سئوالات و مشکلات بوجود آمده در روابط میان دو طبقه قابل توجه و ممتاز از یکطرف و اهمیت هر جامعه ای به جهت وابسطه بودن به…

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

پایان نامه حقوق با موضوع : قوانین موضوعه

Posted on: فوریه 8, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

در فقه اسلامی مبحثی به نام احکام توقیفیه و امضائیه وجود دارد که همیشه میان فقها ایجاد اختلاف نموده است به این معنا که ایشان ، احکام را به دو قسمت تقسیم می کنند : قسم اول احکامى است که شارع آن را بدواً و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف یا تاسیس کردن باب جدید در آنها را ممنوع نموده است مانند عبادات ؛ قسم دوم احکامى است…

منابع و ماخذ تحقیق اموال غیر منقول

Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

منافع عین مزبور متعلق به راهن است. ماده 786 ق.م. در همین رابطه چنین مقرر می دارد :”ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزء رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد متعلق به راهن است.” در هر صورت چون راهن مالک عین مرهونه است، منافع مال، چه متصل باشد و چه منفصل، متعلق به راهن می باشد.در حالی…

دانلود تحقیق در مورد پیامدهای اجتماعی

Posted on: ژانویه 18, 2019 Posted by: ادمین Comments: 0

تاثیر گذار می باشد . در مواردی نیز با حضور مستقیم در جلسات دادرسی از نزدیک اطلاعات جامعی به دست آمد که در نهایت با جمع آوری دقیق این اطلاعات به دست آمده اعم از مطالعات پرونده های طلاق و مشاهدات مستقیم در دادرسی ، جدول و نمودارهایی ترسیم گردیده و به تبیین و تحلیل این آمار و ارقام پرداخته شده اسـت . ناگفته نماند همانطور که انتظار می گرفت…

شرایط طلاق غیابی چیه؟ "

Posted on: ژوئن 25, 2018 Posted by: ادمین Comments: 0

  زدواج یکی از نیازای طبیعی انسانه که با مسئولیت و ایجاد حق و تکلیف همراهه. قانون گذار به پیروی از شرع واسه تخلف از تکلیف در زندگی مشترک زناشویی ضمانت اجراهایی رو در نظر گرفته که یکی از اونا طلاق و طلاق غیابیه. طلاق در کلمه یعنی ترک کردن، آزادی و آزاد کردن. با طلاق، زن و مرد همدیگه رو ترک و آزاد میسازن. طلاق در حقوق به معنای…