Search Results for: آیین دادرسی

قانون آیین دادرسی مدنی

Posted on: Posted by: Comments: 0

برداشت رقومی املاک به کمگ دستگاههای پیشرفته الکترونیکی(نوئال استیشن)ویراش و استاندادسازی نقشه ها در سیستم U.T.Mبند دوم : روش فتوگرامتری عکسبرداری 2- تهیه 3- محاسبات 4 مثلث بندی 5- تبدیل 6- ویرایش و استاندارسازی. در بخش GIS (سیستم اطلاعت جغرافیایی) به موازات تهیه نقشه به یک از دو روش مذکور، اطلاعات حدود اربعه از دفاتر املاک و پرونده ها ثبتی استخراج و در بانک اطلاعتی وارد می شود. سپس اطلاعات…

پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون آیین دادرسی

Posted on: Posted by: Comments: 0

………………………………………………………. 87ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91 1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 912. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 921-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 922-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 951. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 961-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت…

منابع پایان نامه حقوق و مقاله در مورد ادله ی اثبات در قانون مجازات اسلامی

Posted on: Posted by: Comments: 0

گفتار اول- اقرار اقرار در امور کیفری عبارت است از اعلام یا پذیرفتن تمام یا بخشی از ارتکاب جرمی که واقع شده است. زمان مشخصی برای اقرار وجود نداشته و بنابراین اقرار ممکن است قبل از کشف جرم ،در جریان تعقیب، قبل از صدور حکم ، در زمان اجرای حکم و حتی بعد از آن باشد که در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی” عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم…

دانلود پایان نامه حقوق : انواع سند

Posted on: Posted by: Comments: 0

انواع سند از دیدگاه‌های مختلف می‌توان اقسامی را برای سند برشمرد، به عنوان مثال از دیدگاه ماهیتِ رویدادی که در سند درج شده است، می‌توان سند را به سند اعمال حقوقی و سند وقایع حقوقی تقسیم کرد، از نظر مرجع تنظیم سند، می‌توان سند اداری یا سند قضایی را نام برد و یا می‌توان به نوع سند تجاری و سند غیرتجاری اشاره کرد؛ اما در این تحقیق ما به تقسیم…

راهنمای پایان نامه درباره : دلیل و اقسام آن

Posted on: Posted by: Comments: 0

مبحث پیش‌رو از دو گفتار تشکیل می‌شود که گفتار نخست به دلیل، و گفتار دوم به اقسام دلیل می‌پردازد. گفتار نخست- دلیل دلیل در لغت به معنی راهنما آمده است. در حقوق، هنگامی سخن از دلیل می‌شود که رویدادی رهنمون حرکت عقل به سوی واقع شود. به بیان دیگر، هرگاه عقل از نشانه‌های یافته خود بتواند به امری مجهول پی ببرد، آن نشانه را دلیل می‌گویند، خواه رویدادی خارجی باشد…

مقاله (پایان نامه) : شیوه‌های توقیف مال فکری

Posted on: Posted by: Comments: 0

تبصره ذیل ماده ۶۵ قانون اجرای احکام تصریح می‌کند که تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف ومترجم ودر صورت فوت آنان بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی‌شود. به عبارت دیگر، تا زمانی که اثر در گردش اقتصادی قرار نگرفته، قابلیت توقیف ندارد. البته در بعضی قوانین ملی، اگر قصد مولف به انتشار آثارش در زمان حیات احراز شود،…

فایل پایان نامه حقوق اقسام توقیف برحسب هدف

Posted on: Posted by: Comments: 0

بند اول: اقسام توقیف برحسب هدف توقیف برحسب هدف بر دو نوع است: توقیف تأمینی و توقیف اجرایی. در واقع باید دید که منظور از توقیف، جلوگیری موقت از نقل و انتقالات احتمالی خوانده می‌باشد یا این‌که منظور و هدف از توقیف، استیفای محکوم‌به است.   الف- توقیف تأمینی توقیف تأمینی عبارت از توقیفی است که برای حفظ حق خواهان یا محکوم‌له و یا در مورد محاکمات فوری، برای حفظ…

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : حل و فصل اختلافات بین المللی

Posted on: Posted by: Comments: 0

  خصوصیت بارز زندگی اجتماعی انسانها از ابتدای پیدایش جوامع متشکل انسانی مبارزه برای بقا بوده است . انسانهای اولیه برای رسیدن به اهداف خود توسل به هر شیوه ای را در مقابل همنوع خود جایز می شمردند زندگی آنها مشحون از هراس بود و قرنهای متمادی سپری شد تا خوی اجتماعی انسانها را به تشکیل جوامع کوچک ابتدایی و در نهایت به تاسیس حکومت رهنمون شد جهانی که در…

اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ کیفری – قانون آ.د.ک جدید

Posted on: Posted by: Comments: 0

  وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص ۱۵۰۵) آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی کیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون…

مجازات مقرر در ماده

Posted on: Posted by: Comments: 0

‌ماده 69 – تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36) و (37) این قانون‌به مجازات از ده میلیون (000 000 10) ریال تا پنجاه میلیون (000 000 50) ریال‌محکوم خواهد شد.‌تبصره – تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.‌ماده 70 – تأمین کننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54) و(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000 000 20)…

Posted on: Posted by: Comments: 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری و سوء رفتارهای عاطفی با کودکان مبحث اول: مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از کودک آزاری ………31 گفتار اول: قاعده لاضرر وگستره آن در کودک آزاری 33 1- نظریه شیخ انصاری 34 2- نظریه محقق خراسانی 34 3- نظریه مرحوم نراقی 34 4-…

دانلود پایان نامه حقوق در مورد تحقیقات مقدماتی

Posted on: Posted by: Comments: 0

گفتار دوم: مبانی حقوقی 39بند اول: قانون اساسی 39الف) قانون اساسی مشروطیت 39ب) قانون اساسی 1358 41ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت 41بند دوم: قوانین عادی 42الف) قانون مدنی 42ب) قوانین دادرسی 441- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری 442- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 45ج) قوانین خاص 451- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383 452- قانون تشکیل شرکت پست…