علمی

کشورهای درحال توسعه

تصمیم اعضا متعاهد گات در 28 نوامبر 1979 راجع به اعطا رفتار مطلوب تر و متمایز ، تقابل و مشارکت کامل تر کشورهای درحال توسعه به شرط توانمندسازی برمی گردد که در بخشی از آن چنین آمده است : 1.... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

سازمان تجارت جهانی

حقوق سازمان تجارت جهانی، مزایای حاصل از اتحادیه های اقتصادی و آزادی تجارت را حتی اگر متضمن تنها بخشی از اعضا باشد نیز قابل قبول دانسته است. رسیدن به درجاتی از آزادی تجارت در سطح منطقه... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

سازمان تجارت جهانی

مطابق ماده 1-2 موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی افزایش واردات می تواند به شکل افزایش مطلق باشد یعنی افزایش تنی یا واحدی محصولات وارداتی و یا به شکل افزایش نسبی یعنی افزایش به نسبت... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

رابطه سببیت

اقدامات حفاظتی اقداماتی هستند که با مواد 2 و 11 گات 94 مغایر بوده و تحت عنوان استثنا ضرورت اقتصادی که در ماده 19 گات 94 و موافقت نامه اقدامات حفاظتی آمده است موجه می شوند. هدف از اقدام... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

صلح و امنیت بین المللی

3.اقداماتی که در زمان جنگ یا دیگر موارد ضروری در روابط بین المللی اتخاذ می شود.ج. جلوی اتخاذ هرگونه اقدامی را که برای حفظ صلح و امنیت بین المللی در تطابق با تعهداتش مطابق با منشور... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

اختلاف ایالات متحده

ماده 20 در رابطه با ارکان کلی چنین مقرر داشته است: ” اقدامات مغایر با تعهدات گات که موقتا ً مطابق با یکی از بندهای ماده 20 موجه می شوند نباید به شکلی وضع شوند که وسیله ای جهت اعمال... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

حفاظت از منابع طبیعی

ثانیا ً در ” آزیستوز- جوامع اوپایی‌” مرجع استیناف معنای الزامی را که در قضایای ” سیگارها- تایلند ” و ” گازولین- ایالات متحده ” فرموله شده بود را توضیح داد به این نحو که... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

حفاظت از منابع طبیعی

یا د: برای حفظ انطباق با قوانین یا مقرراتی که با موافقت نامه منطبق نبوده از قبیل مقرراتی که در رابطه با اجرای گمرکات ، امتیازات انحصاری بند 4 ماده 2 و ماده 17 حمایت از حق اختراع ، علائم... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

سازمان تجارت جهانی

از طرفی مفهوم محصولات مشابه معانی مختلفی در متون و زبان های مختلف دارد.در قضیه ” ژاپن- مشروبات الکلی ” نهاد استیناف تفاوت های موجود میان مقررات گوناگون موافقت نامه سازمان تجارت... ادامه

By مدیر سایت, ago
علمی

سازمان تجارت جهانی

6. کلیه قواعد و تشریفاتی که در رابطه با ورود و صدور وضع می شود.7. مالیات های داخلی یا دیگر تعهدات داخلی.8. قوانین، مقررات و الزاماتی که فروش داخلی ، پیشنهاد فروش ، خرید، حمل و نقل، توزیع... ادامه

By مدیر سایت, ago