مهارت های ارتباطی

می 7, 2019 ادمین 0

فرضیه 8- بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد. این فرضیه در پژوهش حاضر تأیید […]

مهارت های ارتباطی

می 7, 2019 ادمین 0

در واقع به طور کلی، تغییر جایگاه اقتصادی -اجتماعی فرد (که به علت ابتلاء و تشخیص صرع اتفاق افتاده) در سنین بالاتر غیرقابل پذیرش تر […]

کیفیت زندگی

می 7, 2019 ادمین 0

همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر سن ابتلاء به صرع به روابط عمومی با همسر، 18/0- بوده و معنادار می‌باشد. […]

برازش مدل ساختاری

می 7, 2019 ادمین 0

همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط خصوصی با همسر به کیفیت زندگی، 25/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، […]

سازگاری زناشویی

می 7, 2019 ادمین 0

در پژوهش حاضر، روش پژوهش توصیفی از نوع پس رویدادی و همبستگی است که در آن به بررسی کیفیت زندگی، کیفیت رابطه با همسر و […]

اختلالات روانشناختی

می 7, 2019 ادمین 0

بیماران فاقد حمایت خانوادگی، کنترل تشنج ضعیف تری دارند (صفر درصد در مقابل 9/36 درصد). 7/51 درصد از بیماران مصروع با اختلالات روانشناختی فقدان حمایت […]

رضایتمندی زناشویی

می 7, 2019 ادمین 0

همچنین بر پایه نگره های مبتنی بر رویکرد روان پویشی، افراد، ناخودآگاه تجربه های پیوندهای نخستین و روابط عاطفی ناهشیار خود با والدین را به […]