علمی

رضایت مشتریان

بر رقباو ابداع و نوآوری در محصول باعث ایجاد انگیزه و وفاداری در مشتری می شود(بابایی ، 1385 ،ص3).2-6-6- تصمیم گیری چند شاخصه MADM 1:تصمیم گیری چند شاخصه یکی از شاخه های تحقیق در عملیات است که... ادامه

By 90, ago