تاریخ نگارستان

شریفی، مهناز: « سوزیانای میانه در پرتو سفالینه ها بر اساس بررسی تپه سبز»، مطالعات باستان شناسی، شماره1، بهار و تابستان 1388.
صدوق، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق (م372): عیون اخبار الرضا، ترجمه و شرح: محمد تقی اصفهانی، انتشارات علمیه اسلامیه، شیراز.
صراف، محمد رحیم: «جام برنزی کیدین هوتران مکشوفه از ارجان بهبهان»، اثر، شماره 17، بهار 1369.
صفا، ذبیح الله: تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ سوم، 1346.
صفا، ذبیح الله: تاریخ ادبیات در ایران‏، انتشارات فردوس‏، تهران، چاپ هشتم، 1378.
صفری فروشانی، نعمت الله: « درآمدی بر صلح نامه های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایران»، تاریخ اسلام، شماره2، تابستان 1379.
طبری، محمد بن جریر: تاریخ الامم و الملوک، ترجمه: ابو القاسم پاینده‏، انتشارات اساطیر، تهران، چاپ پنجم، 1375.
علیزاده، عباس: « آرامگاهی مربوط به دوران ایلام نو در ارجان»، ترجمه: رسول وطن دوست، اثر، شماره12،13-14، اسفند 1365.
علیزاده، مهبانو: « گذری بر سیر تحول سکه در سده نخست دوره اسلامی»، گزارش میراث، شماره 40، مرداد و شهریور 1389.
غفارى کاشانى، قاضى احمد بن محمد‏: تاریخ نگارستان‏، محقق / مصحح: مرتضى مدرس گیلانى‏، ناشر کتابفروشى حافظ، تهران، چاپ اول، 1414 ق.
فرای، ر. ن: تاریخ ایران از فرپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان (پژوهش دانشگاه کمبریج)، ترجمه: حسن انوشه، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ نهم، 1390.
قائم مقامی، جهانگیر: « تحولات تاریخی اراضی و اداری خوزستان»، ادبیات و زبان ها، یغما، شماره38، تیرماه 1330.
قبادیانی مروزی، حکیم ناصر خسرو: سفرنامه ناصر خسرو، به کوشش: دکتر محمد دبیر سیاقی، کتابفروشی زوار، تهران، چاپ تابش، بهمن2536.
قدیانى، عباس:‏ فرهنگ جامع تاریخ ایران، ‏ انتشارات آرون‏، تهران، چاپ ششم، 1387.
قزوینی، امام زکریاء بن محمد بن محمود: آثار البلاد و اخبار العباد، ترجمه: محمد مرادبن عبد الرحمان، تصحیح: دکتر سید محمد شاهمرادی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1371.
قمى، حسن بن محمد بن حسن: تاریخ قم‏، ترجمه: حسن بن على بن عبد الملک قمى‏، محقق / مصحح: محمد رضا انصارى قمى‏، ناشر کتابخانه بزرگ آیت الله العظمى مرعشى نجفى‏، قم، چاپ اول، 1385.
کریستین سن، آرتور: ایران در زمان ساسانیان، ترجمه: رشید یاسمی، ناشر دنیای کتاب، تهران، چاپ ششم، 1368.
گاوبه، هانیس: ارجان و کهگیلویه از فتح عرب تا پایان دوره صفوی، ترجمه: سعید فرهودی، تحشیه و تصحیح و تنظیم فهارس: احمد اقتداری، انتشارات انجمن آثار ملّی، تهران، 1359.
گردیزى، ابى سعید عبد الحى بن الضحاک بن محمود: زین الاخبار، محقق / مصحح: عبدالحى حبیبى، انتشارات دنیای کتاب، تهران‏، چاپ اول، 1363.
لسترنج، گای: جغرافیای تاریخی سزمین های خلافت شرقی، ترجمه: محمود عرفان، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، چاپ سوم، 1367.
مستوفى، حمد الله‏: تاریخ گزیده‏، انتشارات امیر کبیر، تهران، چاپ چهارم، 1364.
قزوینی، حمد الله: نزهه القلوب، مقاله سوم، تصحیح: گای لیسترنج، انتشارات دنیای کتاب، تهران، چاپ اول،1362.
مسعودی، أبو الحسن على بن الحسین (م 346): مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه: ابو القاسم پاینده، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چاپ پنجم، 1374ش.
مسعودی، ابو الحسن على بن حسین (م 345): التنبیه و الإشراف، ترجمه: ابو القاسم پاینده، شرکت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران، چ دوم، 1365.