جامعه شناسی سیاسی

خدمات شهری وظایفی را به عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود در خصوص خدمات شهری را که در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
بند33ماده71: همکاری با شورای تأمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات.
گفتار پنجم: نظریه سیستمی و ارائه راهبردها برای تحقق حکمرانی خوب شهری در چارچوب مدل سیستمی
الف. ترسیم مدل سیستمی، اهداف و پیش فرض‌ها و محاسن این مدل
1. ترسیم مدل سیستمی
به طور کلی سیستم مجموعه‌ای از اجزاست که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم همکاری می‌کنند. نظریه و مدل سیستمی یا نظام‌های سیاسی توسط دانشمند سیاسی دیوید ایستون ارائه شد و سپس از آن، دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی دیگر بسط داده شد.
**مدل سیستمی
با به کار بردن این روش، سیستم را با توجه به محیط پیرامونش بررسی می‌کنیم و به بررسی روابط متقابل اجزا و عوامل آن می‌پردازیم. همچنین، در این روش، آثار ناشی از روابط متقابل اجزا و عوامل را بررسی می‌شود و همین طور در این روش، هدف اساسی درک کلی سیستم می‌باشد.
مدل سیستمی، حکمرانی شهری از چند جزء تشکیل می‌شود:
1. محیط خارجی
2. محیط داخلی
3. درون دادها یا نهاده، ضمن اینکه حکمرانی شهری از حمایت‌های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد نهادهای مدنی به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می‌شود، در عین حال، ملزم است به مطالبات شهروندان و نقدها طرح شده از سوی احزاب، گروه‌ها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی و حمایت‌های حوزه نهادهای مدنی، اصناف و گروه‌ها تشکیل می‌شود و از حکمرانان شهری انتظار کارآمدی و پاسخگویی دارند(سردارنیا،1390. درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی…پیشین: 100).
1. حوزه حکمرانی شهری که در این حوزه در پاسخ به مطالبات و نقدهای نهادهای مدنی، اصناف و سایر کنش‌گران شهری، سیاست‌گذاری شده و نهادها به داده‌ها تبدیل می‌شوند.
2. بروندادها یا داده‌ها، جزء دیگر است که شامل خطمشی ها و تصمیم‌ها، قوانین و مقررات، کالاها و خدمات است، این حوزه مربوط به نتایج حکمرانی خوب شهری یعنی کارآمدی و پاسخگویی است.
3. بازخوردها این جزء در ارتباط با واکنش مثبت یا رضایت و عدم رضایت یا واکنش منفی نهادهای مدنی، اصناف و سایر گروه‌ها به حکمرانی شهری است.
استفاده از این مدل، چند مزیت دارد که عبارتنداز:
1. تعامل نهادهای مدنی با حکمرانان شهری در قالب تقاضاها و حمایت‌ها، در این تعامل، حکمرانی شهری ضمن اینکه از حمایت‌های سیاسی، سمبلیک یا نمادین، مالی و تعهد نهادهای مدنی و اصناف و گروه‌ها به قانون، نظم و مصالح جمعی برخوردار می‌شود، در عین حال، ملزم است به تقاضاها، نقدها و چالش‌های طرح شده از سوی این حوزه پاسخ دهد. همچنین، این مدل در قسمت مربوط به نهاده، نشان می‌دهد که حکمرانان شهری تا چه اندازه زمینه بیشتر را برای تکوین اصناف و مشارکت مدنی انجمن‌ها و احزاب فراهم کرده است. در این حوزه انجمن‌ها و شبکه‌ها خواسته‌ها، نقدها و شکایات اعضاء را تجمیع و به حکومت انتقال می‌دهند و از حکومت، انتظار پاسخگویی دارند.
2. در قسمت مربوط به بروندادها، تجلیات و نتایج حکمرانی خوب شهری ( در قالب کارآمدی، پاسخگویی، توزیع کالاها و خدمات به صورت عادلانه و منصفانه، ایجاد فرصت‌های برابر برای همه گروه‌ها ) را در بر دارد.
3. همچنین عنصر بازخورد مثبت و منفی در این مدل، تداوم تعامل حکمرانان شهری با نهادهای مدنی و اصناف و گروه‌ها را تضمین می‌کند. بازخورد منفی برای هوشیارسازی نظام به نقایص و اشتباهاتش ضروری و مفید است و از این رهگذر، نظام، توانمند می‌شود و بازخورد مثبت، مشروعیت، رضایت و اعتماد عمومی به نظام سیاسی را افزایش می‌دهد(سردارنیا،1391 الف: 151-148).
4. رویکرد سیستمی یک کنش تکنیکی و دموکراتیک است که از این رهگذر حکمرانان شهری می‌توانند شهرها و مناطق را الگوسازی و پیش بینی کنند و از طریق ابزار موجود اثربخشی و کارآمدی آنچه را که به اجرا گذشته‌اند، تضمین کنند.
2. اهداف الگوی سیستمی
اهداف مدل سیستمی می‌تواند مراحل زیر را شامل شود:
1. رساندن اطلاعات صحیح در زمان و هزینه‌ی مناسب.
2. بالا بردن ضریب اطمینان تصمیم‌گیری‌ها.
3. بالا بردن ظرفیت پردازش کارها.