جایگاه

اس
4ـ فدَعَا بالسَّعدِ و العُمر الطویل و مَضَی فی الحالِ للأَمرِ الجَلیل
ترجمه ـ و روباه برای نیکبختی و طول عمر [شیر] دعا کرد و بیدرنگ برای [انجام] کار بزرگ (شکار گوساله) روانه شد.
5ـ و أَتی الغَیْطَ و قَد جَنَّ الظَّلام فَـرَأَی العِجلَ فـأهداهُ السّلام
ترجمه ـ و در حالیکه تاریکی همهجا را فرا گرفته بود به مزرعه رسید و گوساله را دید و سلامی تقدیمش کرد.
6ـ قائلاً یا أیُّها المَولی الوزیرْ أنتَ أهلُ العفوِ و البِرِّ الغَزیرْ
ترجمه ـ در حالی که میگفت ای سرورم وزیر، تو اهل گذشت و نیکیهای بسیار هستی.
7ـ حَمَلَ الذَّئبَ علی قتلی الحَسَدُ فَوَشَی بِی عندَ مولانا الأسد
ترجمه ـ حسد، گرگ را به کشتن من واداشت. [وچون موفق نشد]پس از آن نزد سرورمان شیر از من بدگویی کرد.
8ـ فَتَرامَیْتُ علی الجاهِ الرَّفیع و هُوَ فینا لَمْ یَزَلْ نِعْمَ الشَّفیع!
ترجمه ـ پس خود را به درگاه مقام بلندپایهای افکندم که پیوسته در میان ما بهترین شفاعت کننده خواهد بود.
9ـ فَبْکِی المغرور عَنْ حالِ الخَبیث و دَنَا یَسألُ عَنْ شَرحِ الحَدیث
ترجمه ـ و گوسالۀ فریب خورده به حال آن نابکار گریست و نزدیکش شد تا شرح ماجرا را از او جویا شود.
10ـ قالَ هَلْ تَجْهَلُ یا حُلْوَ الصِّفات أَنَّ مولانا أبا الأفیالِ مات؟
ترجمه ـ [روباه] گفت: ای صاحب صفتهای پسندیده، آیا نمیدانی که سرورمان فیل بزرگ [چندی پیش] مُرد؟
11ـ فَـرَأی السُّلطانُ فی رأسِ الکبیر موطنَ الحکمهِ و الحِذقِ الکثیر
ترجمه ـ و پادشاه سرِ بزرگ او را جایگاه خرد و زیرکی بسیار میدید.
12ـ و رآکُم خیرَ مَن یُسْتَوْزَرُ و لأَمرِ المُلْکِ رُکناً یُذْخَرُ
ترجمه ـ و [اکنون] تو را بهترین کس برای وزرات و ستون پشتیبان برای کار کشورداری دیده است.
13ـ و لقد عَدُّوا لَکُم بَین الجُدود مثل آبیسَ و معبودِ الیَهود
ترجمه ـ و در میان اجدادتان کسانی مانند آبیس و معبود یهود را برشمردند.
14ـ فأقاموا لِمعالِیکُم سَریر عَنْ یَمینِ المَلِکِ السّامی الخَطیر
ترجمه ـ پس برای بزرگیهای شما به عنوان دست راست پادشاه بلندمرتبه و ارجمند، تخت [باشکوهی] ساختهاند.
15ـ و اسْتَعَدَّ الطَّیْرُ و الوَحْشُ لِذاک فی انتظار السَّیدِ العالی هُناک
ترجمه ـ و همۀ پرندگان و حیوانات در انتظار سروری بلندپایه برای آن تخت، آنجا آماده شدهاند.
16ـ فإذا قُمْتُمْ بأَعْباءِ الأمورْ و انتَهَیْ الأُنسُ إلیکم و السرورْ