دانلود پایان نامه

فصل دوم : آداب و آفات واقسام مناظره 20
اول . شرایط و آداب بحث و مناظره 20
1. قداست هدف؛ اثبات حقّ و حقّ جویى 21
2. اولویت امر به معروف و نهى از منکر نسبت به مناظره 22
3. مناظره با افراد برجسته علمى 22
4. داشتن اخلاص و انصاف در مناظره 23
5. رعایت ادب در مباحثه و رویارویى 23
6. اجتهاد مناظره کننده 24
دوم . آفات و نتایج سوء مناظره نادرست 25
1. نپذیرفتن حقّ 25
2. تظاهر و ریاکارى 26
3. خشم و غضب 27
5. سخنان ناروا و گفتارهاى حرام 29
6. تکبّر و خود بزرگ بینى 29
7. تجسس و کنجکاوى در عیوب طرف مناظره 30
8. شادمانى از اندوه دیگران و نارضایتى از شادمانى دیگران 31
9. خودستایى 31
10. نفاق و دو رویى 32
سوم:اقسام مناظره 33
1 . مناظره احسن: 33
2. مناظره غیراحسن: 36
فصل سوم: زمینه های مناظرات امام صادق وامام رضاعلیهماالسلام 39
1.انحرافات سیاسی 39
الف:اصل و نسبِ جانشین 41
ب: مصداق خلیفه 41
2. انحرافات اجتماعی 42
الف: تحریف تاریخ شیعه 42
ب:تخریب چهره ائمه 43
3. انحرافات فکری و اعتقادی 43
الف: به وجود آمدن فرقههای فکری و اعتقادی 43
ب: منع نقل روایت از رسول اکرم…: 44
4. تعامل دنیای اسلام با کشورهای فتح شده: 44
5. ترویج افکار و عقاید انحرافی 45
6. کج فهمی از منابع دینی 45
7. توانایی علمی ائمه 45
8 . اعتقادات مخصوص شیعیان 46
فصل چهارم: تأثیرات مناظرات امام صادق و امام رضا علیهما السلام 47
1.تاثیرات مناظرات امام صادق علیه السلام 47
الف. برتری علمی امام نزد اهل علم : 48
ب. ایمان آوردن طرف مقابل: 49
ج.آموزش به شاگردان 50
د. گسترش نهضت علمی 51
2. تاثیرات مناظراتی امام رضا: 51
الف: برتری علمی امام: 52
ب: ایمان آوردن برخی از مناظره کنندگان: 53
ج: شکست مأمون: 54
د: شهادت امام: 54
چکیده 56
بخش دوم:جایگاه روش های برهانی درپاسخ به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا(علیهماالسلام) 58
فصل اول : مؤلفه های برهان 58
الف. صورت برهان 59
ب. ماده برهان 60
اقسام یقینیات 60
ج. شرایط مقدمات برهان 62
فصل دوم:اعتبار،اقسام وره آورد روش برهانی 64
الف. اعتبار برهان: 64
علت حجیت بدیهیات 65
ب . اقسام برهان 67
1.برهان لمی 67
ج. ره آورد برهان: 70
فصل سوم:تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق و امام رضاعلیهما السلام 71
1. تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام صادق علیه السلام 72
الف- روش برهان های اثباتی 72
ب . روش برهانی سلبی 76
ج. روش برهانی نقلی 78
د. روش برهانی معقولیت 80
1. تحقیق اقسام روشهای برهانی در پاسخ به شبهات کلامی مناظرات امام رضا علیه السلام 82
الف- روش برهان‌های اثباتی 82
ب: روش برهانی توصیفی 85
ج. روش برهانی سلبی 87
د) روش برهانی نقلی 89
و . روش برهانی معقولیت 92
چکیده 93
بخش سوم:جایگاه روش های جدلی در پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات امام صادق وامام رضا(علیهما السلام) 96
فصل اول: مؤلفه های روش جدلی 96
الف. مشهورات 96

اقسام مشهورات 97
اسباب شهرت 97
ب . مسلمات 99
اقسام مسلمات 99
فصل دوم: اعتبار،اقسام و ره آورد روش جدلی 101
الف. اعتبار روش جدلی 101
تفاوت برهان و جدل 101
ب . اقسام روش جدلی 103
1 . انگیزه جدل 103
2 .کیفیت بحث و جدل 104
3 مواد و ابزار جدل 105
4 موضوع جدل 106
ج . ره‌آورد روش جدلی 106
استیفای حقوق 107
تبلیغ دین 107
گمراهی 107
دلسوزی 108
فصل سوم:تحقیق روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق و امام رضا علیهما‌السلام 109
اول: روش‌های جدلی در پاسخ‌به شبهات کلامی درمناظرات امام صادق علیه السلام 110
1 . روش جدلی نقدی 110
2 .روش جدلی نقلی 115
3. روش استفاده از مقبولات خصم علیه خودش 118
4. پاسخ های کوتاه ومفید 120
5. روش پرسش محور 120
6. روش بر خورد کوبنده 124
7 . روش افشای حقایق 126
8 . روش تعلیمی 127
9. روش تقیه‌ای: 127
دوم: روش جدلی درپاسخ‌به شبهات کلامی در مناظرات امام رضا علیه السلام 128
1. روش‌های نقدی 129
1 . نقد برداشت جدلی خاص از آیات 129
2. نقد برداشت جدلی خاص از روایات 132
3. نقد آراء وافکار 134
2.روش جدلی نقلی 137
الف . نقل روایات 138
ب . نقل آیات 138
ج . نقل از کتب اهل کتاب 139
3.روش استفاده از مقبولات خصم علیه خودش 140
4. روش اقرار گیری به مطالب بیان شده 141
5.