منابع و ماخذ مقاله ادله اثبات دعوی

………………………………………………………. 73
د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 74
4-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74
الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75
ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 76
5-جمع و تقابل ادعای جعل با اظهار انکار و تردید………………………………………………………….. 76
بخش سوم: نقش سند عادی در دعاوی راجع به اموال غیر منقول…………………………………… 78
گفتار اول: نقش سند عادی در دعوای خلع ید………………………………………………………………. 78
تعریف……………………………………………………………………………………………………………. 78
نقش سند عادی در دعاوی خلع ید……………………………………………………………………. 79
گفتار دوم: نقش سند عادی در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق……….. 85
مصادیق قانونی و رویه قضایی…………………………………………………………………………… 85
نقش سند عادی در دعوای تصرف عدوانی………………………………………………………….. 87
الف-احتمال لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن…………………………………………………………….. 87
ب- احتمال عدم لزوم مالکیت شاکی و دلائل آن………………………………………………………. 88
ج-احتمال لزوم مالکیت شاکی با مشروعیت تصرفات وی………………………………………….. 89
گفتار سوم: نقش سند عادی در دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال غیر منقول……..90
الزام به تنظیم سند رسمی انتقال…………………………………………………………………………. 90
اثبات مالکیت………………………………………………………………………………………………….. 92
بخش چهارم: اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………………….. 93


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار اول: معرفی اسناد الکترونیک………………………………………………………………………………. 93
مفهوم سند الکترونیک………………………………………………………………………………………. 93
لزوم توجه به اسناد الکترونیک…………………………………………………………………………… 95
کارکردهای اساسی سند الکترونیک و مقایسه آن با سند سنتی………………………………… 95
الف- قابلیت خوانده شدن……………………………………………………………………………………….. 97
ب- قابلیت ارائه………………………………………………………………………………………………………. 97
ج- قابلیت دوام……………………………………………………………………………………………………….. 98
د- قابلیت انتساب…………………………………………………………………………………………………….. 99
ه- عدم قابلیت تغییر…………………………………………………………………………………………………. 98
گفتار دوم: انواع سندالکترونیک…………………………………………………………………………………….99
گفتار سوم: ارزش اثباتی اسناد الکترونیک…………………………………………………………………….101
فصل سوم: سند رسمی……………………………………………………………………………………………….103
بخش اول- تنظیم سند رسمی و اعتبار آن…………………………………………………………………….104
گفتار اول: تنظیم سند رسمی…………………………………………………………………………………….105
شرایط تنظیم کننده سند……………………………………………………………………………………105
الف- تنظیم سند به وسیلهی مأمور رسمی………………………………………………………………105
ب- صلاحیت مأمور در تنظیم سند رسمی……………………………………………………………..106
یک- صلاحیت ذاتی مأمور رسمی………………………………………………………………………107
دو- صلاحیت نسبی مأمور رسمی……………………………………………………………………….107
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند رسمی……………………………………………………..108
یک- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت نمیاندازد……………………………….108
دو- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت میاندازد…………………………………..109
2- مقررات شکلی تنظیم سند رسمی……………………………………………………………………..109
الف- رعایت محل تنظیم سند……………………………………………………………………………..109
گفتار دوم: اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………….110
شبهه در رسمی بودن سند…………………………………………………………………………………110
اعتبار محتویات سند رسمی………………………………………………………………………………112
اعتبار مندرجات سند رسمی…………………………………………………………………………….113
الف- اعتبار اعلامیات مأمور رسمی………………………………………………………………………113
یک- اعتبار تاریخ سند رسمی………………………………………………………………………………114
دو- اعتبار اعلامیات افراد……………………………………………………………………………………..115
سه- اعلام عقیدهی شخصی مأمور رسمی……………………………………………………………….116
حدود اعتبار سند رسمی…………………………………………………………………………………..117
الف: اسنادی که نسبت به طرفین عقد و قائم مقام آنها معتبر است……………………………..118
ب: اسنادی که نسبت به اشخاص ثالث معتبر است…………………………………………………..119
حجیّت رونوشت اسناد رسمی…………………………………………………………………………..121
اعتبار سند تصدیق گواهی شده………………………………………………………………………….121
بخش دوم: قدرت اجرایی و اثباتی سند رسمی……………………………………………………………..122
گفتار اول: مبانی قدرت اجرایی سند رسمی……………………………………………………………….122
گفتار دوم: شرایط قابلیت اجرای سند رسمی……………………………………………………………..125
مفاد سند صراحت داشته باشد…………………………………………………………………………..125
مفاد سند حاکی ار التزام باشد……………………………………………………………………………125
مفاد سند منجّز باشد…………………………………………………………………………………………126
گفتار سوم- ارزش اثباتی سند رسمی…………………………………………………………………………127
فصل چهارم- تعارض اسناد………………………………………………………………………………………..129
بخش اول- مفهوم تعارض و تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی………………………………130
گفتار اول- کلیات تعارض ادله اثبات دعوی…………………………………………………………131
تعریف تعارض……………………………………………………………………………………………….131
شرایط تحقق تعارض……………………………………………………………………………………….131
الف-وجود حداقل دو دلیل…………………………………………………………………………………132

ب-تنافی و تکذیب یکدیگر………………………………………………………………………………..132
ج-وحدت موضوع……………………………………………………………………………………………132

د-حجیّت ادله(قابلیت استناد………………………………………………………………………………..133
گفتار دوم- تعارض سند با دیگر ادله اثبات دعوی……………………………………………………..134
تعارض سند با اقرار…………………………………………………………………………………………134
تعارض سند با شهادت…………………………………………………………………………………….139
تعارض سند با امارات………………………………………………………………………………………143
تعارض سند با قسم…………………………………………………………………………………………148
تعارض سند با نظریه کارشناس…………………………………………………………………………149
بخش دوم- تعارض سند با سند…………………………………………………………………………………..152
گفتار اول-تعارض دو سند همنوع…………………………………………………………………………….152
تعارض سند عادی با عادی……………………………………………………………………………….152
تعارض دو سند رسمی…………………………………………………………………………………….153
گفتار دوم- تعارض سند رسمی و عادی……………………………………………………………………155
نظریه گروه اول و دلائل آنها……………………………………………………………………………..156
نظریه گروه دوم و دلائل آنها……………………………………………………………………………..158
تحلیل نظرات دو گروه……………………………………………………………………………………..161
گفتار سوم- تعارض سند عادی مالکیت ملک غیر منقول با سند رسمی مؤخر مالکیت همان ملک………………………………………………………………………………………………………………………….162
وضعیت حقوقی فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی…………………………….162
تعارض سند عادی مقدم با سند رسمی مؤخر………………………………………………………167
الف- تاریخ سند عادی مورد تأیید دادگاه قرار نگرفته و یا دادگاه نتوانسته صحت آن را تأیید کند……………………………………………………………………………………………………………………………167
ب- تاریخ سند عادی توسط دادگاه تأیید میشود………………………………………………………….168
نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………….170
الف- نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………..170
ب- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………172
منابع………………………………………………………………………………………………………………………….173
مقدمه
1- بیان مسأله
یکی از ادله نهگانه اثبات دعوی سند میباشد که مهمترین و رایجترین دلیل اصحاب دعوی در دعاوی و امور غیر کیفری است و از نظر درجه اعتباری که به آن داده میشود به دو نوع تقسیم میشوند: رسمی و عادی. طبق ماده 1284 ق.م: سند نوشتهای است که در مقام اثبات دعوی یا دفاع، قابل استناد باشد. بنابراین هر نوشتهای سند نیست. بلکه باید قابلیت آنرا داشته باشد که بتواند دلیل در دادرسی قرار گیرد. بطور معمول اسناد برای اثبات اعمال حقوقی مانند عقود معین و قراردادها بکار میرود ولی در عین حال در اثبات وقایع حقوقی، نقش مهمی بر عهده دارد.
حق دارای دو مرحله است: مرحله ثبوت، و آن وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، و آن نمایاندن وجود آن. اصل و قاعده این است که اسناد برای اثبات حق تنظیم میشوند نه ایجاد حق. یعنی همین که تراضی شفاهی متعاملین حاصل گردید، حق تازه ایجاد میشود و تنظیم سند که پس از ایجاب و قبول شفاهی به عمل میآید جز وسیله اثبات چیز دیگری نیست. در فقه نیز، هیچ سندی را صرفا از جهت اینکه سند است موجد حق ندانسته بلکه آنرا صرفا کاشف از وقوع معامله و وسیله اثبات، قبول کردهاند و به همین جهت اثبات خلاف آنرا همیشه اجازه نمودهاند.
قانون، قدرت اثباتی خاصی برای سند رسمی قائل است و اصل این است که تایید معموله توسط شخص مقام صلاحیتدار در موقع تنظیم سند، مبین حقیقت وجودی آن است و تاییدی است که نسبت به همه افراد تا وقتی که مجعول بودن آن سند ثابت نگردیده، اعتبار دارد.
علیرغم اینکه در اسناد عادی اصل حاکمیت اراده، نسبت به اسناد رسمی بیشتر متبلور است و همچنین تنظیم اسناد و معاملات به صورت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*