پایان نامه حقوق درباره : اسناد بین الملل

ج – 2 – 2 – آراء فراملی 56
بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی
واجد اوصاف بین المللی از داوریهای غیر ملی 58
مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری 61
گفتار اول : داوری تجاری بین المللی 62
بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی 66
بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی 68
الف – کنوانسیون ژنو 68
ب – کنوانسیون نیویورک 68
ج – کنوانسیون اروپایی 71
گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین 72
مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی 77
گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری 77
بند اول : تعارض مثبت صلاحیت 78
بند دوم : تعارض منفی تابعیت 79
گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای
و نتایج حاصل از تعارض آنها 80
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند اول : معیار مقر داوری 81
الف – مبنای معیار مقر داوری 82
ب – مفهوم مقر داوری 84
ج – ارزیابی معیار مقر 85
د – عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری 88
د – 1 – محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری 88
د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری 89
د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم 90
د – 2 – 1 – 1 – اراده ی طرفین 90
د – 2 – 1 – 2 – تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب
قانونی غیر از قانون مقر 90
هـ – رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری 90
بند دوم : معیار قانون حاکم 94
الف – مفهوم قانون حاکم 94
ب – مبنای معیار قانون حاکم 96
ج – ارزیابی معیار قانون حاکم 97
د – معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی 99
فهرست مطالب
عنوان صفحه
د – 1 – حقوق ایران 100
د – 2 – قانون فرانسه 101
د – 3 – کنوانسیون ژنو 102
د -4 – کنوانسیون نیویورک 103


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د – 5 – کنوانسیون اروپایی 1961 105
د – 6 – قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 106
د – 7 – کنوانسیون پاناما 1975 108
هـ – رویهی قضایی 109
هـ – 1 – فرانسه 109
هـ – 2 – انگلستان 110
هـ – 3 – آلمان 111
هـ – 4 – امریکا 112
هـ – 5 – سایر کشورها 113
مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت 113
گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC 114
گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC) 115
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل دوم : اعتراض به رای داور 117
پیشگفتار 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم 120
گفتار اول : اعتراض 120
بند اول : معنای لغوی 120
بند دوم : معنای اصطلاحی 120
الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی 120
ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بینالملل 121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض 121
بند اول : ابطال 121
بند دوم : بطلان و اقسام آن 122
الف : بطلان مطلق 122
ب : بطلان نسبی 124
گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان 125
مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور 127
گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم) 128
بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری 128
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون 129
بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای 131
الف ــ تصحیح رای 131
ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای ) 132
ج ــ تکمیل رای 133
گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص ) 134
بند اول : صلاحیت قضایی 135
الف : فرض اول 136
ب : فرض دوم 136
ج : فرض سوم 137
ج – 1 – تعارض مثبت 137
ج – 1 – 1 – حالت نخست 137
ج – 1 – 2 – حالت دوم 138
ج – 2 – تعارض منفی 138
د ــ فرض چهارم 139
مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور 140
گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال 141
فهرست مطالب
عنوان صفحه
گفتار دوم : شیوه یدخالت دادگاه در داوری 145
گفتار سوم : دعوای ابطال 146
بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور 147
بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی 150
بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی 152
الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان 152
ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا 153
ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید 154
مبحث چهارم : نقض آراء داوری 155
گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی 156
بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی 157
الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق 157
ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای 159
پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر 160
ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است 161
ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات 161
ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری 162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز 163
ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری 164
ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری 165
ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین 165
ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری 165
ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری 166
گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی 166
الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین 167
الف – 1 – قانون حاکم بر اهلیت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*