پایان نامه ارشد رایگان درباره قانون آیین دادرسی

………………………………………………………. 87
ج: اعتبار توافقات ……………………………………………………………………………………………….. 87
گفتار دوم: اهداف میانجیگری ………………………………………………………………………………. 90
الف: در قبال بزهدیده ………………………………………………………………………………………….. 91
1. به رسمیت شناختن جایگاه بزهدیده …………………………………………………………………….. 91
2. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………….. 92
1-2. شرایط گذشت شاکی …………………………………………………………………………………… 92
2-2. انواع خسارت قانونی …………………………………………………………………………………….. 94
ب: اهداف در قبال بزهکار ……………………………………………………………………………………. 95
1. مشارکت در تعیین تکلیف دعوا ………………………………………………………………………….. 96
1-1. درخواست متهم برای کسب رضایت از بزهدیده ………………………………………………… 96


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-1. توافق برای ارجاع به میانجیگری ……………………………………………………………………… 96
3-1. موافقت بزهکار برای تعلیق تعقیب …………………………………………………………………… 96
2. بازپذیری از طریق جبران خسارات مادی و معنوی ………………………………………………….. 97
گفتار سوم: آثار میانجیگری …………………………………………………………………………………… 97
الف: سقوط دعوی عمومی ……………………………………………………………………………………. 98
1.جرایم قابل گذشت در قوانین ایران ………………………………………………………………………. 99
1-1. کتاب دیات ………………………………………………………………………………………………… 99
2-1. حد قذف ……………………………………………………………………………………………………. 99
3-1. جرایم خاص ………………………………………………………………………………………………. 100
4-1. کتاب تعزیرات ……………………………………………………………………………………………. 100
2. حدود شمول جرایم …………………………………………………………………………………………. 100
ب: تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………………………………. 102
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 103
1-1. رضایت بزهدیده ………………………………………………………………………………………… 103
2-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………. 103
3-1. اختیاری بودن رسیدگی ……………………………………………………………………………….. 104
2. شرایط استمرار ……………………………………………………………………………………………….. 105
گفتار چهارم: اجرای میانجیگری ……………………………………………………………………………. 105
الف: شورای حل اختلاف …………………………………………………………………………………….. 106
1. الگوی نظری ………………………………………………………………………………………………….. 107
2. الگوی عملی ………………………………………………………………………………………………….. 108
ب: اشخاص و موسسات ………………………………………………………………………………………. 110
گفتار پنجم: سند تحول در سیاست جنایی ایران ………………………………………………………… 112
الف: اصل مداخله حداقلی ……………………………………………………………………………………. 112
ب: اعتبار بخشیدن به توافقات طرفین اختلاف …………………………………………………………… 113
فصل سوم: ترمیمی شدن نهادهای پیش دادرسی کیفری ………………………………………………. 114
مبحث نخست: رویکردهای عدالت ترمیمی در بستر نهادهای کیفری ……………………………. 114
گفتار نخست: قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………… 115

الف: تاریخچه …………………………………………………………………………………………………….. 116
1. تعلیق تعقیب در قوانین پیش از انقلاب ………………………………………………………………….. 116
1-1. جنحه ای بودن …………………………………………………………………………………………….. 117
2-1. اقرار متهم …………………………………………………………………………………………………… 118
3-1. فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ……………………………………………………………… 118
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 118
2. تعلیق تعقیب در قوانین پس از انقلاب …………………………………………………………………… 119
ب: تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب 1392)…………………………………… 120
1. شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب …………………………………………………………………………… 120
1-1. تعزیری بودن ……………………………………………………………………………………………….. 121
2-1. قابل تعلیق بودن ……………………………………………………………………………………………. 121
3-1. کسب رضایت بزهدیده …………………………………………………………………………………. 122
4-1. فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری ………………………………………………………………… 123
5-1. اختیاری بودن ……………………………………………………………………………………………… 123
2. شرایط استمرار تعلیق تعقیب ………………………………………………………………………………. 123
1-2. جلوه های جرم شناختی دستورات تامینی ………………………………………………………….. 124
1-1-2. نظریه معاشرت های ترجیحی ……………………………………………………………………… 124
2-1-2. نظریه سبک زندگی و فعالیت روزانه ……………………………………………………………. 125
2-2. جلوه های حقوقی دستورات تامینی …………………………………………………………………. 126
1-2-2. دستورات ناظر بر بزهدیده …………………………………………………………………………. 126
1-1-2-2. ارائه خدمات به بزهدیده ……………………………………………………………………….. 126
2-1-2-2. عدم ارتباط و ملاقات با بزهدیده …………………………………………………………….. 127
2-2-2. دستورات تامینی ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………….. 127
1-2-2-2. اصلاح و درمان بزهکار …………………………………………………………………………. 127
1-1-2-2-2. ترک اعتیاد …………………………………………………………………………………….. 127
2-1-2-2-2. آموزش …………………………………………………………………………………………. 128
2-2-2-2. پیشگیری از تکرار جرم ………………………………………………………………………… 128
3-2-2. دستورات تامینی ناظر بر جامعه …………………………………………………………………… 131
1-3-2-2. خدمات عمومی رایگان ………………………………………………………………………… 131
1-1-3-2-2. موسسات عمومی …………………………………………………………………………….. 132
2-1-3-2-2. موسسات عام المنفعه ………………………………………………………………………… 132
2-3-2-2. عدم اقدام به رانندگی …………………………………………………………………………… 135
3-3-2-2. عدم حمل سلاح ………………………………………………………………………………….. 136
3. ویژگی های قرار تعلیق تعقیب ……………………………………………………………………………. 137

1-3. ضمانت اجرا دار بودن ………………………………………………………………………………….. 137
1-1-3. عدم اجرای دستورات مقام قضایی ………………………………………………………………. 137
2-1-3. تکرار جرم ……………………………………………………………………………………………… 138
2-3. اعتراض پذیر بودن ………………………………………………………………………………………. 139
3-3. قابلیت طرح مستقیم در دادگاه ……………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم: تعویق تعقیب ………………………………………………………………………………………. 141
الف: الگوهای نظری ……………………………………………………………………………………………. 142
1. اهداف ………………………………………………………………………………………………………….. 142
2. ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن ………………………………………………………………………………. 142
1-2. جلوه های ترمیمی ……………………………………………………………………………………….. 143
2-2. جلوه های غیر ترمیمی ………………………………………………………………………………….. 144
ب: الگوهای عملی ……………………………………………………………………………………………… 145
1. شرایط صدور …………………………………………………………………………………………………. 145
1-1. تعزیری بودن جرم ارتکابی ……………………………………………………………………………. 145
2-1. قابلیت تعلیق مجازات …………………………………………………………………………………… 146
3-1. موافقت بزهدیده و بزهکار ……………………………………………………………………………. 146
2. نتایج …………………………………………………………………………………………………………….. 147
مبحث دوم: رویکردهای نیمه ترمیمی نهادهای عدالت کیفری …………………………………….. 148
گفتار نخست: ترک تعقیب دعوای کیفری ………………………………………………………………. 149
الف: جنبه های ترمیمی و غیر ترمیمی درخواست ترک تعقیب …………………………………….. 149
1. بزهدیده مداری ………………………………………………………………………………………………. 149
2. عدم فرآیندگرایی ترمیمی …………………………………………………………………………………. 150
3. الزام بزهکار ……………………………………………………………………………………………………. 151
ب: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………… 151
1. قابل گذشت بودن جرم ……………………………………………………………………………………… 151
2. درخواست شاکی …………………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم: بایگانی کردن پرونده …………………………………………………………………………….. 153
الف: شرایط صدور ………………………………………………………………………………………………. 154
1. تعزیری بودن جرم …………………………………………………………………………………………….. 155
2. غیر قابل گذشت بودن ……………………………………………………………………………………….. 155
ب: ویژگی های ناظر بر بزهکار ………………………………………………………………………………. 155
1. فردی سازی ……………………………………………………………………………………………………. 156
2. حق اطلاع بر اتهام ……………………………………………………………………………………………. 157
3. التزام کتبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *