حقوق بشر

چکیده

نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر

به کوشش
فرناز شهرکی جزینکی

علم ژنتیک و عملیات دستکاری ژنتیکی، موضوع بسیار مهمی است که در سیر تکاملی خود از گیاهان و حیوانات فراتر رفته و با تحت تاثیر قرار دادن ژنهای انسان منجر به ایجاد آثار مهمی در حقوق اولیه بشر شده است و ابعاد تازه ای را فراروی حقوقدانان به ویژه در حیطه حقوق بینالملل بشر قرار داده است. چنین فرآیندی بایستی به گونهای تحقق پذیرد که هم در برگیرندهی دغدغههای اخلاقی و دینی باشد و هم موجبات حفاظت از موازین حقوق بشری را فراهم آورد. بدین ترتیب است که تغییرات ژنتیکی مطلوب می تواند سبب پیشرفت جنبههای مثبت این دانش و بهبود زندگی بشر شود. در این راستا یکی از اقدامات عمده، تلاش‏های منطقه‏ای و جهانی برای نظام‏مند کردن تغییرات ژنتیکی بوده است که نشانگر توجه ویژه دولت‏ها و سازمانهای جهانی و منطقه ای به این مهم است. هدف اصلی از تدوین این پژوهش تحلیل نظام حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بین الملل بشر و همچنین تاکید بر اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از سوی دولتها و نهادهای بینالمللی در حوزه تغییرات ژنتیکی به منظور پیشگیری از نقض حقوق بشر در مسئلهی دستکاری ژنتیکی میباشد. درهمین چارچوب دولتها بایستی ساختار حقوقی و کیفری مشخصی را در عرصهی ملی برای اینگونه فعالیتها تنظیم نمایند، به گونه ای که زمینهی نقض حقوق بشر فراهم نگردد. باید بدین نکته اشاره کرد که هنوز ایران چنین ساختاری را ارائه ننموده است، لذا ضرورت دارد اقدامات لازم در شکل گیری ساختارهای مربوطه صورت گیرد. همچنین کشورها بایستی با توجه به سرعت فزایندهی پیشرفتهای ژنتیکی در کنار ترسیم ساختار حقوقی و اخلاقی، نسبت به پژوهش، آموزش و انتشار اطلاعات در حوزه تغییرات ژنتیکی اقدام نمایند. این پایان نامه نتیجه میگیرد که ضمن آنکه دولتها و نهادهای بین المللی ملزم هستند در تقویت قواعد حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی تلاش نمایند؛ می بایست همکاری های لازم را در جهت اجرای رویه های منتهی به تغییرات ژنتیکی مطلوب انجام دهند.
کلمات کلیدی: ژن، تغییرات ژنتیکی، حقوق بینالملل بشر، اخلاق زیستی.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول- مقدمه
الف) طرح مسئله 2
ب) سابقه علمی 6
ج) اهداف 10
د) مراحل و روش تحقیق 15
ه) محتوای پژوهش 16

فصل دوم- کلیات
مقدمه 19
مبحث اول: ارائه تعاریف و تاریخچه 21

گفتار اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات 21
بند اول: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با موضوع تغییرات ژنتیکی 21
الف- ژن 21
ب- دستکاری ژنتیکی(تغییرات ژنتیکی) 22
ج- ‌بیوتکنولوژی (مهندسی ژنتیک 23


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

د- موجودات تغییریافته ژنتیکی (ترانس‌ژنتیک) 25
ه- شبیه سازی 26
عنوان صفحه

بند دوم: تعریف واژه ها و اصطلاحات مرتبط با حقوق بینالملل بشر 26
الف- حقوق بشر 26
ب- حقوق بین الملل بشر 27
ج- تعریف کرامت 28
د- بررسی تعامل میان حقوق بین الملل بشر و تغییرات ژنتیکی 29
بند سوم: تعریف قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی 31
گفتار دوم: تاریخچه تغییرات ژنتیکی، حقوق بین الملل بشر و قواعد بینالمللی
حاکم بر تغییرات ژنتیکی 32
بند اول: تاریخچه تغییرات ژنتیکی 32
بند دوم: تاریخچه حقوق بین الملل بشر 35
بند سوم: تاریخچه قواعد بینالمللی حاکم بر تغییرات ژنتیکی 36
مبحث دوم: نظرات موافقان و مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب
حقوق بینالملل بشر 39
گفتار اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر 39
بند اول: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان 39
بند دوم: نظریه موافقان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان 45
گفتار دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در چارچوب حقوق بینالملل بشر 47
بند اول: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع انسان 47
الف- مغایرت تغییرات ژنتیکی با مفهوم کرامت 48
ب- نگرانی از تولید انسان به صورت کالا 50
ج- نقض استقلال و آزادی افراد 50
د- تهدید احتمالی بنیان خانواده، نسب و روابط خویشاوندی 51
ه- فقدان امنیت تکنیکی و فیزیکی 52
بند دوم: نظریه مخالفان تغییرات ژنتیکی در نوع گیاه و حیوان 53
عنوان صفحه

مبحث سوم: اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب
حقوق بینالملل بشر 56
گفتار اول: اصول حقوقی حاکم بر تغییرات ژنتیکی در چارچوب
حقوق بینالملل بشر 56
گفتار دوم: اصول اخلاقی (اخلاق زیستی) حاکم بر تغییرات ژنتیکی
در چارچوب حقوق بین الملل بشر 58
مبحث چهارم: تغییرات ژنتیکی و اسناد حقوق بینالملل و حقوق بین الملل بشر 61
گفتار اول: اسناد حقوقی جهانی در زمینه تغییرات ژنتیکی 61
بند اول: اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر 61
بند دوم: اعلامیه بین المللی درباره داده‌های ژنتیک انسانی 65
بند سوم: اعلامیه جهانی اخلاق زیستی و حقوق بشر 68
بند چهارم: کنوانسیون تنوع زیستی 69
بند پنجم: بررسی پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا 70
گفتار دوم: اسناد حقوقی منطقهای در زمینه تغییرات ژنتیکی 73
بند اول: کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و کرامت انسان راجع
به کاربردهای علوم زیستی و پزشکی 73
بند دوم: پروتکل اختیاری کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و شأن
انسان در خصوص کاربرد زیست شناسی و پزشکی 74
نتیجهگیری 76

عنوان صفحه

فصل سوم- حقوق و تعهدات دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی
در زمینه تغییرات ژنتیکی
مقدمه 79
مبحث اول: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه
تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 80
گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 80
بند اول: حقوق و تعهدات دولتها در حقوق بین الملل بشر 80
بند دوم: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 86
گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه
تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 89
بند اول: حقوق و تعهدات سازمان های بین المللی در حقوق بین الملل بشر 89
بند دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه
تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 91
گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی
در ژنوم انسانی 93
مبحث دوم: حقوق و تعهدات دولتها و نهادهای بینالمللی در زمینه
تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان 95
گفتار اول: حقوق و تعهدات دولتها در زمینه تغییرات ژنتیکی در گیاه و حیوان 95
گفتار دوم: حقوق و تعهدات سازمانهای بینالمللی در زمینه تغییرات ژنتیکی
در گیاه و حیوان 98
گفتار سوم: حقوق و تعهدات شرکتهای بیوتک در زمینه تغییرات ژنتیکی
در گیاه و حیوان 99

عنوان صفحه

مبحث سوم: مسئولیت دولتها و دیگر نهادهای بینالمللی ناشی از
عدم رعایت قواعد بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی 101
گفتار اول: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی
حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی 101
بند اول: مفهوم کلی مسؤولیت بین المللی 101
بند دوم: مفهوم مسؤولیت بین المللی دولتها 102
بند سوم: مسئولیت دولتها ناشی از عدم رعایت قواعد حقوق بشری
در زمینه تغییرات ژنتیکی 107
گفتار دوم: مسئولیت سازمانهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد
بین المللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی 116
بند اول: مفهوم مسئولیت سازمانهای بینالمللی 116
بند دوم: مسئولیت سازمانهای بینالمللی ناشی از عدم رعایت قواعد
بینالمللی حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی 117
گفتار سوم: مسئولیت شرکتهای بیوتک ناشی از عدم رعایت قواعد بینالمللی
حقوق بشری در زمینه تغییرات ژنتیکی 120
نتیجهگیری 124

فصل چهارم- اقدامات بینالمللی و ملی صورت گرفته در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی
مقدمه 127
مبحث اول: اقدامات سازمانهای بینالمللی دولتی جهانی در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی 129
گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد 129
عنوان صفحه

بند اول: عملکرد سازمان ملل متحد در موضوع دستکاری ژنتیکی
و شبیهسازی
انسان 129
بند دوم: بررسی اعلامیه ملل متحد در خصوص شبیه‏سازی‏ انسان 131
بند سوم: بررسی پروژه ژنوم انسان و اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت
در زمینه علم و فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر 136
الف- بررسی پروژه ژنوم انسان 136
ب- بررسی اعلامیه مربوط به استفاده از پیشرفت در زمینه علم و
فن آوری به نفع صلح و برای مصلحت نوع بشر 137
گفتار دوم: اقدامات سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) 138
گفتار سوم: اقدامات سازمان بهداشت جهانی (WHO) 141
بند اول: تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی و عملکرد سازمان بهداشت جهانی 141
بند دوم: تغییرات ژنتیکی در ژنهای گیاهی و حیوانی و عملکرد
سازمان بهداشت جهانی 146
الف- نحوه ارزیابی ایمنی غذاهای اصلاح ژنتیک شده 146
ب- نحوه برچسب اطلاعات فرآورده های اصلاح ژنتیک شده 147
گفتار چهارم: اقدامات سازمان خواروبار جهانی (FAO) 148
بند اول: بررسی عملکرد سازمان خواروبار جهانی در تغییرات ژنتیکی
در ژنهای گیاهی و حیوانی 148
بند دوم: بررسی ایمنی زیستی در کدکس الیمنتاریوس 149
بند سوم: بررسی نشست های تخصصی مشترک سازمان خواروبار جهانی
و سازمان بهداشت جهانی 151
بند چهارم: بررسی معاهده بین‌المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی
برای غذا و کشاورزی 152
گفتار پنجم: بررسی اقدامات دیگر سازمانهای جهانی 153
عنوان صفحه

مبحث دوم: اقدامات سازمانهای بینالمللی دولتی منطقهای در حمایت
از حقوق بشر در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی 156
گفتار اول: اقدامات سازمان بهداشت قاره آمریکا 156
گفتار دوم: اقدامات شورای اروپا 157
گفتار سوم: اقدامات اتحادیه اروپا 161
بند اول: اقدامات پارلمان اتحادیه اروپایی 161
بند دوم: اقدامات شورای اتحادیه اروپایی 163
مبحث سوم: بررسی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی 164
گفتار اول: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنوم انسانی 164
گفتار دوم: ارزیابی عملکرد ایران در فرآیند تغییرات ژنتیکی در ژنهای
گیاهی و حیوانی 168
گفتار سوم: ارزیابی قانون ایمنی زیستی در ایران 171
بند اول: تعریف قانون ایمنی زیستی 171
بند دوم: سیاست تقنینی حاکم بر قانون ایمنی زیستی 172
بند سوم: سیاست کیفری در قبال جرائم ایمنی زیستی 175
بند چهارم: الزامات قانون ایمنی زیستی در هالهای از ابهام 180
گفتار چهارم: ارزیابی نظام مسئولیت کیفری و مدنی ناشی
از دستکاری ژنتیکی در ایران 184
بند اول: نظام مسؤولیت کیفری ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران 184
بند دوم: نظام مسؤولیت مدنی ناشی از دستکاری ژنتیکی در نظام حقوقی ایران 187
الف) مسئولیت قراردادی 187
ب) مسؤولیت خارج از قرارداد 189

عنوان صفحه

مبحث چهارم: عملکرد برخی دیگر از کشورها در حمایت از حقوق بشر
در مقابل تغییرات نامطلوب ژنتیکی 193
گفتار اول: بررسی عملکرد ایالت متحده آمریکا 193
گفتار دوم: بررسی عملکرد انگلستان 197
گفتار سوم: بررسی عملکرد کشورهای اسلامی 198
نتیجهگیری 202

نتیجه گیری نهایی 205

فهرست منابع 222

نشانههای اختصاری

ACJS: Academy of Criminal Justice Sciences.
مؤسسه علوم عدالت کیفری
BCD: Biological Convention on Diversity.
کنوانسیون تنوع زیستی
CDBI: Steering Committee on Bioethics.
کمیته راهبردی اخلاق زیستی
COMSTECH: Committee on Scientific and Technological Cooperation.
کمیته دائمی همکاریهای علمی و فنآوری سازمان‌ کنفرانس اسلامی
DHHS: US Department of Health and Human Services.
دپارتمان بهداشت و خدمات انسانی آمریکا
ECHR: The European Convention on Human Rights.
کنوانسیون اروپایی حقوق‏ بشر
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations .
سازمان خواروبار جهانی
FDA: US Food and Drug Administration.
سازمان اداری غذا و دارو آمریکا
GMO: Genetically Modified Organisms.
موجودات غیرزنده تراریخته
GMP: Genetically Modified Plants.
گیاهان تغییر یافته ژنتیکی
IBC: International Bioethics Committee.
کمیته بینالمللی اخلاق زیستی
ICTR: International Criminal Tribunal for Rwanda.
دیوان کیفری بین المللی روآندا
ICTY: International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.
دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

IHGP: International human genome project.
طرح بین المللی ژنوم انسان
IPPC: International Plant Protection Convention.
کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
ISO: International Organization for Standardization .
سازمان استاندارد جهانی
LMO: Living Modified Organisms.
موجودات زنده تراریخته
NIH : National Institutes of Health.
مؤسسه ملی بهداشت آمریکا
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی
PAHO: Pan American Health Organization.
سازمان بهداشت قاره آمریکا
PGRFA: The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.
معاهده بین المللی منابع ژنتیک غذا و کشاورزی
UNESCO: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)
UDHR: The Universal Declaration of Human Rights.
اعلامیه جهانی حقوق بشر
WHO: World Health organization.
سازمان بهداشت جهانی
WIPO: World Intellectual Property Organization.
سازمان جهانی مالکیت معنوی

فصل اول

مقدمه

الف) طرح مسئله
یکی از مسایل نوینی که در سال‏های اخیر در حیطه حقوق بینالملل و به طور اخص حقوق بینالملل بشر مطرح شده است، مسئلهی تغییرات ژنتیکی و ساختار حقوقی حاکم بر آن به منظور حمایت از نوع بشر میباشد. امروزه فناوری ژنتیک هم در سطح ملّی و هم در سطح بینالمللی توسعه یافتهاست، در پرتو سرعت پیشرفت این فناوری، احترام به اصول اولیه حقوق بشری هم به یک ضرورت تبدیل شدهاست. درواقع، پیدایش امکان دستکاری ژنتیکی در ساختار اولیه نوع انسان، حیوان و گیاه و انجام بسیاری از اقدامات نو و بعضا حیرت‏انگیز در این زمینه، ضرورت تنظیم و کنترل این اقدامات را به منظور رعایت ملاحظات حقوق بشری آشکار ساختهاست. ازاین‏رو دولت‏ها در رویارویی با این مسئله، به بهره‏مندی از ابزارهای حقوق بینالملل و به عبارت‏ دقیق‏تر سازمان‏های بینالمللی روی آوردند. در ابتدا مسئله مزبور نزد چندین سازمان‏ منطقه‏ای و بینالمللی مطرح گشت و فعالیت هریک از این سازمان‏ها در این زمینه به تصویب‏ اسنادی مهم انجامید. در این راستا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خود را ناگزیر از مداخله در فرایند واکنش به این‏ پدیده دید. اقدامات این سازمان در خصوص موضوع تغییرات ژنتیکی را می‏توان در قالب اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر، اعلامیه بین‌المللی داده‌های ژنتیک انسانی و اعلامیه جهانی بیواتیک و حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار داد.

کنفرانس عمومی یونسکو در سال 1997 میلادی با توجه به اهمیت‏ موضوع ژنوم انسان ‏و ساختار حقوق بشری حاکم بر آن اعلامیه جهانی ژنوم انسان و حقوق بشر را به تصویب رساند. این اعلامیه در بردارنده نکات مهم در خصوص ژنوم انسان و ارتباط آن با حقوق بشر و کرامت انسانی است. اعلامیه در ماده 10 تصریح می‏کند که در هر تحقیق مربوط به ژنوم انسان به خصوص‏ در زمینه‏های بیولوژی، ژنتیک و پزشکی باید بیشترین احترام به حقوق بشر و آزادی‏های‏ بنیادین و حیثیت افراد و گروه‏ها مدنظر قرار گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*