اصل دولت کامله الوداد

فهرست مطالب
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 1
بخش اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………6
فصل نخست : مفاهیم …………………………………………………………………………………….7
مبحث نخست : مفهوم مالکیت فکری و انواع آن…………………………………….7
گفتار نخست : تعاریف مالکیت فکری از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7
گفتار دوم : تعاریف مالکیت فکری در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی……………………………………………………………………………..9
مبحث دوم : تعریف زیر شاخه های مالکیت فکری……………………………….10
گفتار نخست : مالکیت ادبی و هنری……………………………………….12
گفتار دوم : مالکیت صنعتی…………………………………………………..14
فصل دوم : تاریخچه مالکیت فکری………………………………………………………………..16
مبحث نخست : مروری بر تاریخچه مالکیت فکری……………………………….16
گفتار نخست : تاریخچه مالکیت فکری در جهان………………………16
گفتار دوم : تاریخچه مالکیت فکری در ایران……………………………21
مبحث دوم : تاریخچه موافقت نامه تریپس…………………………………………..23
فصل سوم : توصیف موافقت نامه تریپس…………………………………………………………26
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تریپس…………………………………………26
مبحث دوم : ویژگیهای موافقت نامه تریپس………………………………………27
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط موافقت نامه تریپس با معاهدات قبل از خود29
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن……………………………………29


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس…………………………………..31
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم…………………………………………33
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ………………………………………………………………..34
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس………………………………….34
مبحث نخست : اصل رفتار ملی………………………………………………………….34
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس…………………………………….34
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس…………………………………………….36
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران……………………………..37
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد…………………………………………………..39
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس…..39
گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران………………….41
مبحث سوم : اصل جلوگیری از سوء استفاده از حق………………………………44
بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت ادبی و هنری…………………………………………………..46
فصل نخست : اثرهای قابل حمایت…………………………………………………………………47
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….47
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………50
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….54
فصل دوم : اثرهای غیر قابل حمایت……………………………………………………………….59
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….59
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………59
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….60
فصل سوم : حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………………………61
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….61
گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………61
الف ) : ویژگیها………………………………………………………..63
الف 1 : قابلیت نقل و انتقال……………………………………….63
الف 2 : موقتی بودن………………………………………………….64
ب ) : انواع حقوق مادی……………………………………………65
ب 1 : حق تکثیر و انتشار………………………………………….65
ب 2 : حق پاداش و جایزه نقدی………………………………..65
ج ) شرایط تخقق……………………………………………………..67
گفتار دوم : حقوق معنوی (اخلاقی ) در قوانین ایران…………………70
الف ) : ویژگیها………………………………………………………..70
الف 1 : غیر قابل نقل و انتقال……………………………………70
الف 2 : عدم محدودیت زمانی و مکانی……………………….70
ب ) : مصادیق………………………………………………………….71
ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر……………………………71
ب 2 : حق انصراف (استرداد )……………………………………71
ب 3 : حق تمامیت اثر……………………………………………….71
ب 4 : حق دسترسی به اثر…………………………………………72
ب 5 : حق ولایت بر اثر…………………………………………….72
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………74
گفتار نخست : حقوق مادی……………………………………………………74
الف ) : انواع حقوق مادی…………………………………………74
الف 1: حق تکثیر و انتشار…………………………………………75
الف 2 : حق تعقیب…………………………………………………..76
الف 3 : حق اجاره…………………………………………………….76
ب ) شرایط تخقق…………………………………………………….77
گفتار دوم : حقوق معنوی………………………………………………………78
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….80
فصل چهارم : مدت حمایت…………………………………………………………………………..83
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….83
گفتار نخست : در حقوق مادی………………………………………………83
الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………83
ب ) در اثرهای مشترک…………………………………………….84
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………….85
د ) در آثار عکاسی……………………………………………………85
ه ) در اثرهای سفارشی………………………………………………86
و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………….87
گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوی……………………………..87
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………87
گفتار نخست : در حقوق مادی………………………………………………87
الف ) در اثرهای عمومی……………………………………………87
ب ) در اثرهای مشترک…………………………………………….88
ج ) در اثرهای بی نام یا با نام مستعار………………………… 89
د ) در آثار عکاسی و هنرهای کاربردی ………………………89
ه ) در اثرهای سینمایی………………………………………………90
و ) در نرم افزارهای رایانه ای…………………………………… 90

گفتار دوم : در حقوق معنوی………………………………………………… 91
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….91
فصل پنجم : محدودیت ها و استثنائات……………………………………………………………92
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….92
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………………………96
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………….98
فصل ششم : حقوق مرتبط……………………………………………………………………………..98
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………….98
الف ) اثرهای مورد حمایت……………………………………………………98
ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………..99
ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………101
د ) مدت حمایت………………………………………………………………..102
ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….103
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….104
الف ) اثرهای مورد حمایت………………………………………………….104
ب ) حقوق پدیدآورندگان……………………………………………………107
ج ) معیارهای حمایت…………………………………………………………109
د ) مدت حمایت………………………………………………………………..110
ه ) محدودیت ها و استثنائات……………………………………………….110
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..112
فصل هفتم : ضمانت اجرا……………………………………………………………………………113
مبحث نخست : در قوانین ایران………………………………………………………..113
گفتار نخست : ضمانت اجرای مدنی……………………………………..114
گفتار دوم : ضمانت اجرای کیفری………………………………………..118
گفتار سوم : مقررات اداری و گمرکی…………………………………….121
مبحث دوم : در موافقت نامه تریپس………………………………………………….122
مبحث سوم : آثار الحاق…………………………………………………………………..123
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالکیت صنعتی………………………………………………………..124
فصل نخست : حقوق اختراعات……………………………………………………………………125
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع………………………………………………..125
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..125
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….128
مبحث دوم : شرایط اختراع………………………………………………………………129
گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….128
1) شرایط ماهوی……………………………………………………129

الف-1) جدید بودن (تازگی داشتن)………………………….129
الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)…………………………131
الف -1-2) تازگی مطلق………………………………………….131
الف-1-3) تازگی نسبی…………………………………………..132
زوال تازگی……………………………………………………………132
استثنائات وارد بر زوال تازگی…………………………………..133
ب) ابتکاری بودن اختراع…………………………………………136
ج) کاربرد صنعتی داشتن………………………………………….137
2 ) شرایط شکلی……………………………………………………138
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………139
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….145
استثنائات ثبت اختراع………………………………………………147
مبحث سوم : حقوق اعطایی……………………………………………………………..149
گفتارنخست : در قوانین ایران……………………………………………….149
الف )حقوق مادی…………………………………………………..149
ب ) حقوق معنوی………………………………………………….152
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….152
مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری……………………………………………154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداری………………………………………………………155
گفتار نخست : در قوانین ایران……………………………………………..155
الف ) مجوزهای بهره برداری اختیاری……………………..155
ب) مجوز بهره برداری اجباری…………………………………156
ج) شرایط اعطای مجوز اجباری……………………………….156
د) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع……………………………..160
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس……………………………………….161
الف) مجوز بهره برداری اجباری……………………………..161
ب) شرایط اعطای مجوز اجباری………………………………162
ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع…………………………….167
مبحث ششم: مدت

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*