رشته حقوق-دانلود پایان نامه درباره جنگ جهانی اول

بند دوم : شورای اتحادیه اروپا و یوروگروپ 109
بند سوم :کمیسیون اروپایی و بانک مرکزی اروپا 111
گفتار دوم: کنترل قضایی بانک مرکزی اروپا توسط دیوان دادگستری اروپا 112
مبحث چهارم: همکاریهای بین المللی بانک مرکزی اروپا خارج از چارچوب
اتحادیه اروپا 114
گفتار اول: روابط بانک مرکزی اروپا با سازمان های بین المللی 114
بند یک: صندوق بین المللی پول 114
بند دوم: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بانک مرکزی اروپا 116
گفتار دوم: مشارکت بانک مرکزی اروپا در مجامع غیر رسمی وزرای دارایی
و روسای بانک های مرکزی 117
بند اول: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی ملی گروه هفت 117
بند دوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه ده 118
بند سوم: وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی گروه 20 119
بند چهارم: مجمع ثبات مالی 119
بند پنجم: بانک تسویه های بین المللی و بانک مرکزی اروپا 120
نتیجه گیری 121
فصل چهارم: همکاری جهانی میان بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویههای
بین المللی(BIS)
مقدمه 126
مبحث اول: معرفی بانک تسویه های بین المللی 132
عنوان صفحه
گفتار اول: تحول تاریخی بانک تسویه های بین المللی 132
گفتار دوم: اهداف اصلی 135
گفتار سوم: صلاحیت های بانک تسویه های بین المللی از سال 1930 138
مبحث دوم: بی آی اس و نظارت بانکی 143
گفتار اول:کمیته بازل 143
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1975 144
گفتار سوم:کنکوردای بازل 1983 146
مبحث سوم: موافقت نامه های بازل 147
گفتار اول: موافقت نامه بازل 1988 149
گفتار دوم: تحولات جاری و ارزیابی موافقت نامه بازل 154
گفتار سوم: تغییرات پیشنهاد شده برای موافقت نامه بازل 1988 156
گفتار چهارم: تجدید نظر در موافقت نامه بازل 158
مبحث چهارم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با بانک های مرکزی 163
گفتار اول:کارکردهای بانک تسویه های بین المللی در خصوص بانک های مرکزی 164
بند اول: سپرده گذاری و وام ها 165
بند دوم: بانک تسویه های بین المللی به عنوان مجمعی برای بانک های مرکزی 168
بند سوم: مشاوره منظم با بانک های مرکزی 169
بند چهارم: جمع آوری اطلاعات و ارزیابی 170
گفتار سوم:کمیته های دایمی بانک تسویه های بین المللی 170

گفتار چهارم: همکاری با بانک های مرکزی منطقه ای 171
مبحث پنجم: بانک تسویه های بین المللی و روابط آن با سایر موسسات مالی
بین المللی 173
گفتار اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی با صندوق بین المللی پول و بانک
جهانی 175
عنوان صفحه
بند اول: رابطه بانک تسویه های بین المللی و صندوق بین المللی پول 175
بند دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی و بانک جهانی 177
گفتار دوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با مجمع ثبات مالی 180
گفتار سوم: رابطه بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا 181
بند اول: همکاری بانک تسویه های بین المللی با بانک مرکزی اروپا در
زمینه سیاست های پولی 181
بند دوم: موسسه مشترک وین 182
نتیجه گیری 182
فصل پنجم: ماهیت و آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانکهای مرکزی
مقدمه 185
مبحث اول: مهمترین موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی 186
گفتار اول: کنکوردای بازل 1975 186
گفتار دوم:کنکوردای بازل 1988 189
گفتار سوم: موافقت نامه های پلازا و لوور 1985-1987 192
بند اول: موافقت نامه پلازا 192
بند دوم: موافقت نامه لوور 197
گفتار چهارم: موافقت نامه های بازل 1988 و 2004 199
مبحث دوم: ماهیت موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی 204
گفتار اول: سافت لا،استانداردها و کدها 204
بند اول: حقوق نرم 204
بند دوم: سافت لا و موافقت نامه های بین المللی همکاری بین بانک های
مرکزی 206
عنوان صفحه
گفتار دوم: ماهیت موافقت نامه بازل 2 210
گفتار سوم: اجرای موافقت نامه بازل 2 214
گفتار چهارم: بانک های مرکزی، بازیگران جدید در نظام پولی و مالی بین المللی 217
مبحث سوم: آثار مترتب بر موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی 218
گفتار اول: تنظیم و تسهیل روابط پولی و مالی بین المللی 218
گفتار دوم: پیشگیری از بروز بحران های مالی بین المللی 219
گفتار سوم: اصلاح ساختار معماری مالی بین المللی 220
نتیجه گیری 221

بحث و نتیجه گیری 222
منابع 228
الف-منابع فارسی 228
ب- منابع لاتین 230
علایم اختصاری
ABS
asset-backed securities
ACU
Asian Currency Unit
BCBS
Basel Committee on Banking Supervision
BIS
Bank for International Settlements
CEPR
Centre for Economic Policy Research
CPSS
Committee on Payment and Settlement Systems
ECB
European Central Bank
ECU
European Currency Unit
EMS
European Monetary System
EMU
Economic and Monetary Union
Fed
Federal Reserve System (USA)
FSA
Financial Services Authority (UK)
G3
Group of Three
G5
Group of Five
G7
Group of Seven
G10
Group of Ten
IEO
Independent Evaluation Office (IMF)
IMF
International Monetary Fund
IMFC
International Monetary and Financial Committee
IOSCO
International Organization of Securities Commissions
OECD
Organisation for Economic Co-operation and Development
ROSC
Report on Observance of Standards and Codes
SEC
Securities and Exchange Commission
SRF
Supplemental Reserve Facility
WEO
World Economic Outlook
WTO
World Trade Organization

فصل اول

مقدمه
اگرچه قدیمی ترین بانکهای مرکزی جهان سابقه خود را به اواخر قرن شانزدهم نسبت
می دهند ولی بانکداری مرکزی به معنای مدرن آن پدیده ای نسبتا جدید است که برای اولین بار در نیمه دوم قرن نوزدهم نمودار شد و در سال 1900 میلادی تنها کمتر از 20 بانک مرکزی وجود داشت. در آن زمان آنچه که از آن به عنوان یک بانک مرکزی یاد می شد به عنوان مجموعه ای از این کارکردهای اصلی قابل تعریف بود : این وظایف و کارکردها مسئولیت ثبات پولی (ثبات قیمتها و ثبات نرخ ارز)، حمایت از ثبات مالی و برای این منظور ایفای نقش آخرین وام دهنده در هر کجا که لازم بود و نیز انحصار انتشار پول ملی را شامل می شد. ظهور و گسترش بانکداری مرکزی مدرن با فرایند ملت سازی و آزادی سیاسی در قرون نوزده و بیست میلادی به میزان بسیار زیادی مرتبط است.با ایجاد دولت ملتهای جدید، تاسیس بانک مرکزی اغلب به عنوان بخشی از هویت ایشان نگریسته می شد. با آغاز قرن بیست و یکم شمار بانکهای مرکزی تقریبا به 190 بانک رسیده بود، تقریبا به اندازه شمار دولتهای مستقل و ده برابر بیشتر از یکصد سال قبل از آن. همکاری بین بانکهای مرکزی نیز تقریبا به قدمت خود بانکداری مرکزی است .مطمئنا وظیفه هر بانک مرکزی یعنی حفظ ثبات پولی و مالی یک وظیفه داخلی است اما در یک اقتصاد جهانی در هم تنیده و به هم وابسته بعد بین المللی نیز بویژه برای کشورها و اقتصادهای کوچکتر نقش برجسته ای ایفا میکند.در طول یکصدوسی سال گذشته بانکهای مرکزی چه به صورت دوجانبه و چه به صورت چندجانبه یا چه به صورت موقتی و موردی و یا در یک چارچوب کم و بیش جقوقی و متشکل با هم همکاری کرده اند. این همکاریها چگونه محقق شده اند ؟چه دستاوردی داشته اند؟چه نظام حقوقی بر این همکاریها حاکم بوده است و حاکم است؟ با توجه به اینکه همکاری بین بانکهای مرکزی نیز بخشی از همکاریهای گسترده مالی بین المللی است که شامل همکاریهای بین دولتی برای مثال از طریق صندوق بین المللی پول،بانک جهانی و یا گروه هشت می گردد، شناخت نظام حقوقی حاکم بر همکاری بین بانکهای مرکزی برای شناخت نظام حقوقی گسترده ترحقوق بین الملل اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در دوره اول جهانی سازی ( 1914-1870 ) سیستم پولی بین المللی مبتنی بر معیار طلا عملکرد نسبتا موفقی داشت وهمکاری بین بانکهای مرکزی محدود بود وآن نوع همکاریها نیزاصولا ماهیتی موقتی و دوجانبه داشت.کنار گذاشتن معیار طلا در آغاز جنگ جهانی اول و فرایند دشوار بازگشت به قابلیت تبدیل به طلا در دهه 1920 گستره و تقاضا برای همکاری میان بانکهای مرکزی را به صورت چشمگیری افزایش داد و توسط روسای بانکهای مرکزی عمده مانند بانک مرکزی انگلیس مرتبا و به صورت ” خستگی ناپذیری موعظه می شد “.
نقطه اوج آن در سال 1930 با تشکیل بانک تسویه های بین المللی به منظور تسویه غرامات آلمان در جنگ جهانی اول محقق شد.بانکهای مرکزی عمده درگیر در مسئله غرامات آلمان از فرصت تشکیل این نهاد بهره گرفتند و این نهاد را به ابزاری برای همکاری و تجلی استقلال خود در آوردند. با این حال تشکیل بانک تسویه های بین المللی نتوانست از فروپاشی نظام مالی و پولی بین المللی در جریان رکود بزرگ پیشگیری کند چرا که سیر حوادث توان محدود بانکهای مرکزی برای همکاری را به نابودی کشاند.تلاش ناموفق برای مقابله با بحران مالی 1931 از طریق اقدام چند جانبه وکمکهای مالی بین المللی ، سقوط سریع به دره حمایت گرایی ، دستکاری نرخ ارز و انزواگرایی را در پی داشت.برعکس، در دوره پس از جنگ جهانی دوم ما شاهد تقویت همکاری بین بانکهای مرکزی ولیکن در یک فضای پولی و مالی عمیقاً متفاوت هستیم.نظام برتون وودز به منظور جلوگیری از اشتباهات دوره بین دو جنگ طراحی شد.این نظام نرخهای ارز ثابت ولی قابل تعدیل میخکوب شده به طلا و یا دلار با پشتوانه طلا را مقرر کرد و روی هم رفته دولتها مسئول نظام برتون وودز بودند در حالیکه بانکهای مرکزی به صورت دوفاکتو عامل دولتها محسوب می شدند. با این وجود فضا برای همکاری فشرده و گسترده بین بانکهای مرکزی وجود داشت که خود را برای اولین بار و به بهترین وجه در اتحادیه پرداختهای اروپایی نشان داد که طرحی برای کمک به کشورهای اروپایی جنگ زده و یکی از بزرگترین داستانهای موفقیت در زمینه همکاری پولی بین المللی است.
همکاری فشرده پس از پایان اتحادیه پرداختهای اروپایی ادامه یافت چراکه سریعا مشخص شد که نظام برتون وودز که حالا کاملا به جریان افتاده بود ، به میزان زیادی هماهنگی بین المللی و حتی دخالت نیاز دارد.نکته اصلی حفاظت از قابلیت تبدیل دلار به طلا بود که پایه و اساس این سیستم را تشکیل می داد و چند اقدام مشترک بین بانکهای مرکزی برای نیل به این هدف مانند اتحادیه طلا ،ترتیبات سواپ بین بانکهای مرکزی و حمایت از استرلینگ انجام گرفت . بنابراین دهه شصت میلادی شاهد تولد واقعی همکاری چندجانبه بین بانکهای مرکزی بود که در سال 1930 به تصور در آمده بود ولی محقق نشده بود . بعد از سال 1968 ، ولیکن با نابودی اتحادیه طلا و بازگشت امریکا به سیاست غفلت از دلار ، همکاری چندجانبه برای سرپا نگه داشتن نظام برتون وودز جذابیت خود را از دست داد و رژیم نرخ تبدیل ثابت ارز درسال 1971-1973 سقوط کرد و راه را برای دوره شناورسازی نرخ ارز گشود.
پایان نظام برتون وودز اثر عمیقی بر همکاری بین بانکهای مرکزی گذاشت.علیرغم اینها در سطح منطقه ای هماهنگی سیاستهای پولی و اقتصادی به عنوان راهی برای حفاظت از گروهی از اقتصادهای به خوبی در هم ادغام شده از شوکهای خارجی جذابیت خودرا حفظ کرد.این مسیری بود که از سوی کشورهای عضو جامعه اروپا پیموده شد که سرانجام در دهه 1990 به شکل گیری اعلامیه همکاری بین بانکهای مرکزی انجامید که یکی از آنها اتحادیه پولی است.همزمان با این تحولات، آزادسازی تدریجی و مقررات زدایی از بازارهای مالی از دهه 1970 اهداف همکاری بین بانکهای مرکزی را از ثبات پولی به سمت ثبات مالی تغییر جهت داد.رشد شدید بازارهای مالی جهانی تحت تاثیر پیشرفتهای سریع تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات باعث به هم وابستگی بسیار زیاد مالی کشورها به یکدیگر شد.این تحولات و پیشرفتها اهمیت فوق العاده نظامهای تسویه و پرداخت کارا وسالم را نشان داد.این تحولات همچنین به این نگرانی نیز دامن زدند که اگر قرار باشد بحرانی مالی رخ دهد این بحران به راحتی می تواند ابعادی جهانی به خود گیرد.این ملاحضات از این ایده حمایت می کرد که همکاری فعال بین بانکهای مرکزی به منظور توسعه و پیشبرد و تشویق پذیرش حداقل استانداردها در زمینه های نظارت بانکی و نظامهای تسویه و پرداخت و بویژه حفظ ثبات سیستمی یک ضرورت است.ضرورت برای همکاری با نیاز به ادغام بازارهای درحال ظهور کشورهای در حال توسعه در سیستم مالی بین المللی بیشتر احساس شد.تا آنجا که به همکاری بین بانکهای مرکزی در چارچوب بانک تسویه های بین المللی مرتبط است این تحولات منجر به گسترش گستره جغرافیایی و نهادی این سازمان شد که هنوز هم ادامه دارد.واضح است که گستره و میزان همکاری بین بانکهای مرکزی نه تنها تحت تاثیر شرایط پولی و مالی غالب در هر دوره است بلکه تا حد زیادی تحت تاثیر محیط سیاسی زمان نیز هست .میزان همکاری بین بانکهای مرکزی در دوره هایی که روابط بین الملل دوستانه تر و بیشتر متمایل به هممکاریهای چندجانبه است تا همکاریهای دوجانبه چشمگیرتر است.راههای متفاوتی برای همکاری بین بانکهای مرکزی وجود دارند که شامل تبادل ساده اطلاعات تا اقدامات مورد توافق مشترک می شوند.از لحاظ ابزارهای همکاری دو تحول مهم قابل ذکر هستند اولین تحول به نقش بانک تسویه های بین المللی باز می گردد.نهادینه سازی همکاری بین بانکها
ی مرکزی از طریق این سازمان قطعا به پیشبرد تبادل اطلاعات و ایجاد یک اجماع مفهومی بین بانکهای مرکزی کمک کرده است. دومین تحول نیز در چارچوب همان نهاد صورت گرفته یعنی نوع ویژه ای از همکاری از دهه 1970 به بعد بوجود آمده که ارزش آن از همان زمان به اثبات رسیده است. این نوع همکاری در واقع کمیته های کم و بیش غیر رسمی ایجاد شده توسط بانکهای مرکزی گروه ده برای بحث و تبادل نظر و نظارت بر بازارهای ارز اروپایی در سال 1971 و تبادل اطلاعات راجع به مقررات بانکداری داخلی و رویه های نظارتی است.این تبادل اطلاعات معمولا بحث هایی را راجع به وجوه اشتراک رویکردهای ملی مختلف در پی داشته و در نهایت با توسعه و تحول استانداردها و کدهای مشترک برای نظارت بانکی فرامرزی جهت حصول اطمینان از کارکرد درست نظامهای تسویه و پرداخت تکامل یافته است.با این وجود، استانداردها و مجموعه قواعد رفتاری و کدهای توسعه یافته از طریق این فرآیند در نتیجه موافقت نامه های الزام آور حقوقی به اجرا در نمی آمدند، بلکه اجرای آنها از طریق پذیرش اختیاری در نظامهای حقوقی ملی و در نتیجه آمیزه ای از فشار همتایان و نیروهای بازار بوده است.این رویکرد موفق از آن زمان تاکنون بارها مورد استفاده واقع شده است و اینها چیزی جز سافت لا نیستند. گامهای اولیه به سمت استانداردهای جهانی در باره نظارت بانکی توسط کمیته بازل گروه ده راجع به نظارت بانکی از اواسط دهه 1970 به بعد برداشته شد.همکاری بین بانکهای مرکزی و ناظران مالی در این خصوص سرانجام در سال 1998 با موافقت نامه سرمایه بازل 1998 به ثمر نشست، یک مجموعه استانداردهای حداقل سرمایه برای بانکهای فعال در عرصه بین المللی که مقبولیت جهانی یافت.جانشین آن که به نام بازل 2 شناخته می شود رسما در ژوئن 2004 توسط روسای بانکهای مرکزی کشورهای گروه 10 تایید شد.
لذا در اقتصاد جهانی کنونی همکاری میان بانکهای مرکزی یک عنصر کلیدی در حفظ و نگهداری ثبات پولی و مالی ودر نتیجه کارکرد روان نظام اقتصادی و مالی بین المللی است و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد عمومی که اخیرا نیز از استقلال دوژوره یا دوفاکتو از دولت برخورداراست نقش بسیار مهمی در این زمینه بر عهده دارد. حضور اخیرا پررنگ بانکهای مرکزی در مجامع و سازمانهای بین المللی مانند بانک تسویه های بین المللی و اجلاسهای گروه هفت / هشت / ده / بیست , که سابقا تنها عرصه جولان دولتها و سیاستمداران بوده و نه بانکداران و تکنوکراتها مطالعه ماهیت و و کارکرد نظام همکاری میان بانکهای مرکزی و نقش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *