منابع پایان نامه ارشد درمورد عملکرد تحصیلی، اضطراب امتحان، انگیزه پیشرفت، پیشرفت تحصیلی

2- دکتر دکتر عباس قلتاش استاد داور داخلی

3- دکتر سیروس سروقد استاد داور خارجی

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر / معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

شکر شایان از ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این تحقیق را به اتمام برسانم. از استاد فاضل و دانشمندم جناب آقای دکتر احمد رضا اوجی نژاد به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقـدیم بـه :
مادر و پدر عزیزم که در رشد و اعتلای من از هیچ زحمتی فروگذار نبودند.
و به همسر عزیزم که همواره استوارترین تکیه گاه زندگی ام بوده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4
ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..8
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………10
اهدف برجسته ‍پژوهش………………………………………………………………………………………………………..10
فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………10
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14
مفهوم اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..14
انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………..15
دلایل بروز اضطراب……………………………………………………………………………………………………………18
اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………….19
نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد……………………………………………………………………………………..21
مطالعات اضطراب آزمون……………………………………………………………………………………………………..21
رویکردهای مقابله با اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………….23
عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..23
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………..24
پیشرفت تحصیلی: ……………………………………………………………………………………………………………..27
 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….27
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………..33
تعریف انگیزش و انگیزه……………………………………………………………………………………………………..33
انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………34
رویکردهای مختلف انگیزشی……………………………………………………………………………………………….35

رویکرد اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………………..36
رویکرد انتظار ضرب در ارزش…………………………………………………………………………………………….36
انگیزش و نیاز……………………………………………………………………………………………………………………36
نظریه انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………..37
نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری……………………………………………………..37
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………………………………………38
طراحی انگیزه ای آموزش……………………………………………………………………………………………………38
منشا انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………….. ………………………………..39
الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………. ………………………….41
نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………….. ………………………….42
انگیزه پیشرفت و ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت بالا………………………….. …………………………..43
آموزش انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………46
پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………………….48
پیشینه داخلی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..48
پیشینه خارجی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………50
جمع بندی………………………………………………………………………………………
..
……………………………….51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 54
جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….54
نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………….54
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: …………………………………………………………………………………………54
ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..56
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون……………………………………………………………………………………..56
– پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس……………………………………………………………………………………57
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور………………………………………………………………………………….59
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………….61
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
داده های توصیفی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..64
بررسی استنباطی و آزمودن فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………..65
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………73
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….74
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………74
فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………..76
فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………..78
فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………….80
فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………….82
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..84
پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….84
پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..84
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..86
فهرست منابع

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*