دانلود پایان نامه

2- دکتر دکتر عباس قلتاش استاد داور داخلی

3- دکتر سیروس سروقد استاد داور خارجی

مراتب فوق مورد تایید است. مدیر / معاونت پژوهشی
مهر و امضاء

شکر شایان از ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این تحقیق را به اتمام برسانم. از استاد فاضل و دانشمندم جناب آقای دکتر احمد رضا اوجی نژاد به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار دادند کمال تشکر و قدردانی را دارم.

تقـدیم بـه :
مادر و پدر عزیزم که در رشد و اعتلای من از هیچ زحمتی فروگذار نبودند.
و به همسر عزیزم که همواره استوارترین تکیه گاه زندگی ام بوده اند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………1
فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………3
بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………..4
ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………..8
اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………10
اهدف برجسته ‍پژوهش………………………………………………………………………………………………………..10
فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………10
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………… 10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14
مفهوم اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..14
انواع اضطراب …………………………………………………………………………………………………………………..15
دلایل بروز اضطراب……………………………………………………………………………………………………………18
اضطراب امتحان………………………………………………………………………………………………………………….19
نقش اضطراب در کاهش توانایی فرد……………………………………………………………………………………..21
مطالعات اضطراب آزمون……………………………………………………………………………………………………..21
رویکردهای مقابله با اضطراب امتحان…………………………………………………………………………………….23
عملکرد تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………..23
عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی…………………………………………………………………………………………..24
پیشرفت تحصیلی: ……………………………………………………………………………………………………………..27
 عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………….27
انگیزه پیشرفت…………………………………………………………………………………………………………………..33
تعریف انگیزش و انگیزه……………………………………………………………………………………………………..33
انگیزه پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………………………………………………34
رویکردهای مختلف انگیزشی……………………………………………………………………………………………….35

رویکرد اجتماعی – فرهنگی………………………………………………………………………………………………..36
رویکرد انتظار ضرب در ارزش…………………………………………………………………………………………….36
انگیزش و نیاز……………………………………………………………………………………………………………………36
نظریه انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………..37
نتایج پژوهش های مربوط به رابطه بین انگیزش و یادگیری……………………………………………………..37
فنون ایجاد انگیزش در یادگیرندگان………………………………………………………………………………………38
طراحی انگیزه ای آموزش……………………………………………………………………………………………………38
منشا انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………….. ………………………………..39
الگوی اتکینسون……………………………………………………………………………………. ………………………….41
نظریه مک کلند…………………………………………………………………………………….. ………………………….42
انگیزه پیشرفت و ویژگی های افراد با انگیزه پیشرفت بالا………………………….. …………………………..43
آموزش انگیزش پیشرفت……………………………………………………………………………………………………46
پیشینه تحقیقات………………………………………………………………………………………………………………….48
پیشینه داخلی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………..48
پیشینه خارجی تحقیقات………………………………………………………………………………………………………50
جمع بندی………………………………………………………………………………………..
……………………………….51
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 54
جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….54
نمونه تحقیق و روش نمونه‌گیری………………………………………………………………………………………….54
اطلاعات جمعیت شناختی نمونه: …………………………………………………………………………………………54
ابزار گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………..56
پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون……………………………………………………………………………………..56
– پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس……………………………………………………………………………………57
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور………………………………………………………………………………….59
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………….61
ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… 61
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
داده های توصیفی متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..64
بررسی استنباطی و آزمودن فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………..65
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………73
بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….74
فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………74
فرضیه فرعی اول………………………………………………………………………………………………………………..76
فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………..78
فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………….80
فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………….82
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..84
پیشنهاد های کاربردی………………………………………………………………………………………………………….84
پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………..84
فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..86
فهرست منابع

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد با موضوعتصمیم به خرید-فایل تمام متن
دسته بندی : علمی

پاسخی بگذارید