فایل رایگان پایان نامه مدیریت : مهارت های ارتباطی

——————————————————- 47

2-3-4-2- اهداف تعاملات پلیس با مدارس ———————————————- 48
2-3-4-3- نقش جامعه پذیری در تعاملات پلیس با مردم———————————— 49
2-3-4-4- ارتباطات میان سازمان پلیس و سایر سازمان ها ونهادها—————————– 51
2-3-4-5- تعاملات و ارتباطات برون سازمانی کلانتری ها———————————— 58
2-3-4-6-ویژگی‌های تعاملات و ارتباطات برون سازمانی———————————— 59
2-3-4-7-پیامدهای ارتباطات برون سازمانی———————————————- 61
2-3-4-8- عوامل مزاحم ارتباطی—————————————————— 62
2-3-5-سازمان پلیس و سایر سازمان ها و نهاد ها—————————————– 63
2-3-6-نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم—————————————- 64
2-3-7-دسته بندی انواع پیشگیری از جرم——————————————— 67
2-3-7-1- پیشگیری ازمنظر سطح بندی (اولویت ها) ————————————- 67
2-3-7-2-پیشگیری از منظر اجرا ————————————————— 68
2-3-7-3-پیشگیری ازمنظرنحوه عمل(فرایند) —————————————– 69
2-3-7-4-پیشگیری ازمنظررویکرد(پیشگیری کیفری) ———————————— 70
2-3-7-5- تقسیم بندی پیشگیری از جرم بر اساس دیدگاه جرم شناسان ———————– 71
2-3-8-نقش نهادهای اجتماعی در پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم ————————— 73
2-4-چارچوب نظری تحقیق——————————————————— 84
2-5-مدل مفهومی تحقیق———————————————————— 86
2-6-خلاصه فصل 2 ————————————————————— 88
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3– 1- مقدمه———————————————————————- 91
3-2- نوع و روش تحقیق————————————————————- 92
3– 3- جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری————————————- 92
3-4- روش و ابزار گردآوری اطلاعات—————————————————- 93
3-5- روایی یا قابلیت اعتبار ابزار سنجش———————————————– 94
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق——————————————— 97
3-7- متغیر ها——————————————————————– 98
3-7-1- متغیرهای مستقل———————————————————– 98
3-7-2- متغیر وابسته————————————————————— 99
3-8- سوالات پرسش نامه———————————————————- 101
3-8-1- پرسش‌نامه اولیه———————————————————– 102
3-8-2- شیوه انجام پرسش‌نامه—————————————————- 102
3-9- پایایی ابزار سنجش———————————————————- 107
3- 10- مدل تحلیل تحقیق ———————————————————– 108
3-11- خلاصه فصل 3 ———————————————————–– 109
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه———————————————————————- 111

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2- یافته های موجود در پژوهش————————————————– 111
4-2-1-آمار توصیفی————————————————————— 112
4-2-1-1- بخش دموگرافی——————————————————— 112
4-2-1-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق——————————————— 119
4-2-2-آماراستنباطی————————————————————- 124
4-2-2-1- بررسی فرضیات با همبستگی پیرسون—————————————- 124
4-2-2-2- آزمون کندال———————————————————– 128
4-2-2-3-تحلیل رگرسیون——————————————————— 129
4-3- خلاصه فصل 4 ————————————————————- 130
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه————————————————————————– 132
5-1- بحث در یافته ها————————————————————– 132
5-2- نتایج آمار توصیفی————————————————————- 136
5-3- نتایج آمار استنباطی———————————————————- 136
5-3-1- نتایج آزمون همبستگی—————————————————— 136
5-3-2- نتایج تحلیل رگرسیون——————————————————– 137
5-3-3- نتایج رتبه بندی آزمون کندال———————————————— 138
5-4- بحث دریافته های اصلی و فرعی تحقیق——————————————- 138
5-5- محدودیت های تحقیق——————————————————– 139
5-5-1- محدودیت های در اختیار محقق ———————————————- 139
5-5-2- محدودیت های خارج از اختیار محقق —————————————— 139
5-6- پیشنهادات—————————————————————– 139
5-6-1- پیشنهادات مبتنی بر یافته ها ————————————————- 139
5-6-1-1- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی ————————————— 139
5-6-1-2- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه اول—————————————– 140
5-6-1-3- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم ————————————— 140
5-6-1-4- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم ————————————— 140
5-6-1-5- پیشنهادات مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم ————————————– 141
5-6-2- پیشنهادات مبتنی بر تجربه محقق ——————————————– 141
5-6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ——————————————— 144
5-7- خلاصه فصل 5 –———————————————————– 144
منابع و مآخذ——————————————————————– 146
منابع فارسی——————————————————————— 146
منابع لاتین———————————————————————- 148
ضمائم ————————————————————————- 150

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: خلاصه پیشینه های داخلی ———————————————————- 18
جدول 2-2: خلاصه پیشینه های خارجی ———————————————————- 24
جدول2-3-: مدل تحلیلی تحقیق —————————————————————- 88
جدول3-1- اطلاعات دموگرافیک پاسخ دهندگان ————————————————– 101
جدول 3-2- تناظر سؤالات پرسشنامه با اطلاعات مدنظر در تحقیق ————————————— 102
جدول 3-3 -روایی پرسشنامه – فرضیه اول —————————————————— 103
جدول 3-4-روایی پرسشنامه – فرضیه دوم —————————————————— 104
جدول 3-5- روایی پرسشنامه – فرضیه سوم —————————————————– 105
جدول 3-6- روایی پرسشنامه – فرضیه چهارم —————————————————- 106
جدول 3-7- پایایی پرسش‌نامه ————————————————————— 108
جدول 4-1- فراوانی جنسیت—————————————————————— 112
جدول4-2- فراوانی وضعیت تاهل————————————————————– 113
جدول 4-3- فراوانی وضعیت تحصیلات———————————————————- 114
جدول4-4- فراوانی سابقه کار—————————————————————- 115
جدول4-5- فراوانی نوع استخدام————————————————————– 116
جدول4-6- فراوانی نوع سازمان————————————————————— 117
جدول4-7- فراوانی سن پاسخگویان———————————————————— 118
جدول4-8- آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————— 119
جدول4-9- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————— 120
جدول4-10- آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی) روسای کلانتری ها——————————- 121
جدول4-11- آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها—————————————— 122
جدول4-12- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— 123

جدول4-13- آزمون همبستگی—————————————————————- 124
جدول4-14- آزمون همبستگی—————————————————————- 125
جدول4-15- آزمون همبستگی—————————————————————- 126
جدول4-16- آزمون همبستگی—————————————————————- 127
جدول 4-17-رتبه ها———————————————————————– 128
جدول 4-18-آزمون آمار توصیفی————————————————————– 128
جدول 4-19- تحلیل واریانس—————————————————————– 129
جدول4-20- رگرسیون———————————————————————- 129
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 رابطه متغیر وابسته و مستقل———————————————————— 99
نمودار 4-1- توزیع فراوانی جنسیت————————————————————- 112
نمودار 4-2- توزیع فراوانی وضعیت تاهل——————————————————— 113
نمودار 4-3- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی——————————————————— 114
نمودار 4-4- توزیع فراوانی سابقه کار———————————————————— 115
نمودار 4-5- توزیع فراوانی نوع استخدام———————————————————- 116
نمودار 4-6- توزیع فراوانی نوع سازمان———————————————————- 117
نمودار 4-7- توزیع فراوانی سن پاسخگویان——————————————————- 118
نمودار 4-8- آمار توصیفی نمرات تعاملات برون سازمانی روسای کلانتری ها——————————– 119
نمودار 4-9- آمار توصیفی مهارت های ارتباطی (کلامی) روسای کلانتری ها——————————– 120
نمودار 4-10- آمار توصیفی مهارت های ارتباط(غیرکلامی)روسای کلانتری ها——————————- 121
نمودار 4-11- آمار توصیفی تعاملات رسمی روسای کلانتری ها —————————————– 122
نمودار 4-12- آمار توصیفی تعاملات غیر رسمی روسای کلانتری ها————————————— 123

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از دستگاه های اصلی و کلیدی در برقراری نظم و امنیت فردی و اجتماعی در جامعه است. از استراتژی های مهم ناجا در برقراری نظم و امنیت پایدار با توجه به اصل پیشگیری از جرائم بر مبنای به مشارکت طلبیدن سازمان ها، نهادهای دولتی و خصوصی و آحاد افراد جامعه می باشد.
پلیس پیشگیری ناجا که خط مقدم اقدامات انتظامی پیشگیرانه در گستره جغرافیایی کشور محسوب می شد، با درک ضرورت تعامل با سازمان مذکور علاوه بر اقدامات سخت افزاری، اقتدارگرایانه، پیشگیرانه پلیس به پیشگیری فرهنگی از جرائم با بهره برداری از روش های نرم افزاری پیشگیری مبتنی بر پژوهش های علمی کاربردی نیز متوسل شده و در دستور کار آن (پلیس پیشگیری) قرار دارد.
تصویب پژوهش علمی در خصوص تعاملات برون سازمانی پلیس با تأکید بر افزایش آگاهی های شهروندان در زمینه پیشگیری از جرائم، والبته تصویب عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد ذیل «بررسی نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم در شهر کرمانشاه» در همین راستا بوده است. با تصویب موضوع محقق با استفاده از تجارب چندین ساله در امور اجرایی و ستادی بر مبنای روش تحقیق علمی، این پژوهش را انجام داده است.
در فصل یک کلیات تحقیق، طرح مسئله و ضرورت اجرای آن و همچنین فرضیات اهداف، جامعه آماری، حجم نمونه، روش جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن، و تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق پرداخته می شود. در فصل دوم مباحث نظری پژوهش بیان می گردد. بر مبنای مباحث نظری الگوی نظری تحقیق ارائه می شود. متغیرهای مستقل و وابسته به تفکیک فرضیه مشخص

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*