پایان نامه ارشد با موضوع تجارت الکترونیک

2-2-6-1ویژگی‌های آسیکودا 61
2-2-6-2 ساختار و مکانیزم اجرای گمرک الکترونیک 62

2-2-6-3 آسیکودا در ایران 65
2-2-7 مزایای گمرک الکترونیکی 67
2-2-7-1 مزایای گمرک الکترونیکی برای دولت، گمرک و مناطق تجاری آزاد 67
2-2-7-2 مزایای گمرک الکترونیکی برای شرکت‌های صادراتی 67
2-2-7-3 مزایای گمرک الکترونیکی در زنجیره تأمین 68
2-2-7-4 منافع گمرک الکترونیکی برای بازرگانان: 68
2-2-7-5 منافع گمرک الکترونیکی برای ادارات: 69
2-2-8 چالش‌های اجرای گمرک الکترونیکی در ایران 71
2-2-8-1 فقدان زیرساخت‌های فنی 71
2-2-8-2 عدم یکپارچگی سیستم‌ها 72
2-2-8-3 فقدان زیرساخت‌های مالی 72
2-2-8-4 فقدان زیرساخت‌های قانونی 73
2-2-8-5 فقدان زیرساخت‌های منابع انسانی 73
2-2-9 راهکارهای غلبه بر چالش‌ها 73
2-2-10 برنامه تحقق گمرک الکترونیکی 74
2-2-11 پروژه‌های اصلاح نظام گمرکی در راستای طرح تحول اقتصادی دولت 77
2-2-12 گمرک بندرانزلی و خدمات آن 81
بخش سوم: استراتژی صادرات
2-3-1 تعریف صادرات 85
2-3-2 اهمیت صادرات 85
2-3-3 انواع صادرات 86
2-3-4 استراتژی توسعه صادرات 87
2-3-5 ضرورت تدوین استراتژی اصولی صادرات 88
2-3-6 عوامل مؤثر بر استراتژی صادرات 89
2-3-7 مزایای استراتژی توسعه صادرات 92
2-3-8 توسعه و موانع صادرات 93
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1 پیشینه‌ی پژوهش 96
فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه 100
3-2 روش تحقیق 101
3-3 جامعه آماری 101

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4 حجم نمونه و روش نمونه‌گیری 102
3-5 ابزار گردآوری داده‌ها 102
3-6 پرسشنامه 102
3-7 روایی پرسشنامه 103
3-8 پایایی پرسشنامه 103
3-9 آزمون‌های آماری 103
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه 105
4-2 توصیف داده‌های تحقیق 106
4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق 106
4-2-2 توصیف متغیرهای تحقیق 110
4-3 تحلیل داده‌های تحقیق 115
4-4 آزمون فریدمن 120
4-5 آزمون رگرسیون چندگانه 121
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1 مقدمه 123
5-2 بحث در نتایج توصیفی داده‌های تحقیق 124
5-3 بحث در نتایج داده‌های تحقیق 124
5-4 نتیجه‌گیری 126
5-5 محدودیت‌های پژوهش 126
5-5-1 محدودیت‌های در اختیار محقق 126
5-5-2 محدودیت‌های خارج از اختیار محقق 126
5-6 پیشنهادهای تحقیق 127
5-6-1 پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده 127
5-6-2 پیشنهاد برای محققان آتی 128
پیوست‌های تحقیق 129
ضمایم 137
منابع 165

فهرست جداول
عنوان صفحه
(جدول2-1) اسامی کنوانسیون‌ها و موافقت‌های بین‌المللی گمرک 37
(جدول 2- 2) روند تغییرات نماگر تجارت خارجی در چهار سال گذشته در رده‌بندی جهانی انجام کسب و کار در میان 183 کشور 43
(جدول 2- 3) بررسی عملکرد گمرک ایران بر اساس مؤلفه‌های شاخص عملکرد لجستیک تجاری بانک جهانی در میان 155 کشور 44
(جدول 2- 4) نقش گمرک الکترونیکی در تسهیل صادرات کالا و خدمات 70
(جدول2- 5) مزایای مختلف پیاده سازی گمرک الکترونیکی 75
(جدول2- 6) مشکلات آماده نمودن و نگهداری سیستم‌های خارج شده از گارانتی در گمرکات کشور 80
(جدول4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن(منبع: داده‌های تحقیق) 106
(جدول4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت(منبع: داده‌های تحقیق) 107
(جدول 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق) 108
(جدول 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق) 109
(جدول 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات(منبع: داده‌های تحقیق) 110
(جدول 4-6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد(منبع: داده‌های تحقیق) 112
(جدول 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان (منبع: داده‌های تحقیق) 113
(جدول 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات 114
جدول (4-9) رتبه بندی اثرات گمرک الکترونیکی (منبع: داده‌های پژوهش) 121
جدول (4-10) نتایج آزمون رگرسیون چندگانه (منبع: داده‌های پژوهش) 121

یک مطلب دیگر:
منبع پایان نامه ارشد دربارهفراشناختی، باورهای فراشناختی، تنظیم هیجان، نشخوار فکری

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
(نمودار 2- 1) سازمانی گمرک جمهوری اسلامی ایران 26
(نمودار 2- 2) ارتباط گمرک با دیگر مراکز با اجرای سیستم آسیکودا 62
مأخذ: فصلنامه گمرک، سال 1375، ش 24، ص 12. 62
(نمودار 2- 3) گردش کار در گمرک تجاری مهرآباد با اجرای سیستم آسیکودا 65
(نمودار 4-1) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سن 106
(نمودار4-2) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب سابقه فعالیت 107
(نمودار 4-3) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پست سازمانی(منبع: داده‌های تحقیق) 108
(نمودار 4-4) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب نوع فعالیت (منبع: داده‌های تحقیق) 109
(نمودار 4-5) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه‌های معرف نقش الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره گمرک بر تسهیل صادرات 111
(نمودار 4- 6) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر ایجاد ارتباطات کارآمد 112
(نمودار 4-7) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر اطلاع رسانی به موقع به صادرکنندگان 113
(نمودار 4-8) فراوانی آزمودنی‌ها برحسب پاسخ به گویه های معرف نقش برقراری سیستم گمرک الکترونیکی بر شفافسازی فعالیت‌ها در امر توسعه صادرات 115

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2- 1: مدل ساده انتقال داده‌ها 49
شکل 2- 2 : مدل شخص ثالث 50
شکل 2- 3 : مدل متمرکز اطلاعات 50
شکل 2- 4: مدل تجارت بین‌المللی 51
شکل 2- 5: گمرک الکترونیکی در کشور فیلیپین 52
شکل 2- 6: گمرک الکترونیکی در کشور چین 52
شکل 2- 7: گمرک الکترونیکی در کشور مالزی 53
شکل 2- 8: گمرک الکترونیکی در کشور سنگاپور 54
شکل 2- 9: ارتباط میان استقرار گمرک الکترونیکی و شاخص‌های تجارت فرامرزی 56
شکل 2- 10: سیستم تجاری کشور در رابطه با ارتباطات کلان 63
شکل 2- 11: شمای کلی ارتباطات کلان سیستم تجاری کشور(منبع: همان) 64
چکیده
گمرک به عنوان دروازه تجاری، از دیرباز نقش بسزایی در تجارت خارجی و به‌تبع آن، اقتصاد کشورها داشته است. بنابراین با توجه به مبحث کلیدی مزیت نسبی گسترش روزافزون تجارت، ایجاد زمینه‌های مناسب جهت گسترش تجارت جهانی، امری اجتناب‌ناپذیر است و این خود مستلزم وجود گمرکاتی مناسب با این حجم عظیم مبادلات کالا می‌باشد. اهمیت نقش گمرک تا حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت‌های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می‌شود به همین دلیل اتوماسیون گمرکی جزء حیاتی هر گونه برنامه تسهیل تجارت می‌باشد.گمرک الکترونیکی در حقیقت از طریق کوتاه‌تر کردن مدت زمان لازم برای صادرات و واردات و کم کردن تعداد اسناد و هزینه‌های صادرات و واردات، سبب بهبود وضعیت تسهیل تجاری خواهد شد.
هدف این پژوهش بررسی نقش گمرک الکترونیکی بر توسعه‌ی صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان می‌باشد. پرسشنامه به کار گرفته شده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و دربردارنده‌ی 20 پرسش می‌باشد که به کمک آن و با کاربرد طیف 5 گزینه‌ای لیکرت، دانسته‌های نمونه‌ی آماری اندازه گیری شده است. روایی پرسشنامه توسط مراجعه به استاد راهنما و اساتید گروه و فن به بررسی سؤالات پرداخته شد و نظرات آنان اعمال گردید، پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ توسط نرم‌افزار spss21 عدد 913/0 حاصل شد که چون بزرگ‌تر از 75/0 است نشان دهنده این می‌باشد که پرسشنامه از پایایی لازم برخوردار است.
این پژوهش از دیدگاه هدف؛ کاربردی و بر اساس گردآوری داده‌های توصیفی؛ از نوع پیمایشی است. آزمون‌های استنباطی به کار گرفته شده، آزمون آماری دوجمله‌ای برای آزمون فرضیه‌ها، رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس ناپارمتری فریدمن، برای رتبه بندی مزایا و فرصت‌های گمرک الکترونیکی جهت توسعه صادرات کالاها و خدمات استفاده شده است.
کلیدواژه: گمرک، تجارت خارجی، گمرک الکترونیک، تسهیل تجاری، صادرات.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
رشد فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی در دهه‌های اخیر سبب شده تا در شرکت‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادی در دنیا دست به سرمایه گذاری‌های هنگفتی در زمینه خدمات تجاری بزنند و برای کسب منافع و جلب مشتری بیشتر از بهترین و مدرن‌ترین امکانات استفاده کنند. در بحث تجارت که از پایه‌های مهم رشد اقتصادی هر کشور محسوب می‌شود، تجهیز و توسعه زیرساخت‌ها نظیر گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها، بنادر، اسکله‌ها و گمرک‌ها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است و به همین دلیل کشورهای مختلف جهان به خصوص آن‌هایی که دارای مرزهای آبی گسترده هستند توجه ویژه‌ای به تقویت و توسعه اماکن یاد شده معطوف داشته‌اند. در این راستا توسعه همزمان مناطق ورود و خروج کالا و ادارات گمرک به عنوان دو رکن اساسی و اصلی توسعه تجارت، رمز موفقیت کشورهای صنعتی و پیشرفته در حوزه تجارت خارجی بوده است. کشورهایی همچون: سنگاپور، هنگ‌کنگ، چین، آلمان، کره جنوبی، آمریکا و امارات متحده عربی که از لحاظ حجم مبادلات تجاری در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارند تنها از این طریق یعنی توسعه و تجهیز بندرگاه‌ها و گمرک‌ها خود توانسته‌اند به موقعیت‌های برتر دست پیدا کنند. در کشور ما به رغم وجود مکآن های بسیار مناسب و امکان آماده سازی آن‌ها برای افزایش فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی از جمله مرزهای طولانی دریایی و زمینی و همجواری با تعداد زیادی از کشورها در هر دو بخش یعنی مبادی ورود و خروج کالا به خصوص بنادر وگمرکات سرعت رشد و توسعه زیرساخت‌ها از نظر کمی و کیفی بسیار کند و تغییرات و تحولات ایجاد شده برای پاسخگویی به نیازهای جامعه تجاری و همسو شدن با پیشرفت‌های تکنولوژیک ناچیز بوده است؛ این در حالی است که کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص از هزاران سال پیش به این سو همواره مورد توجه بازرگانان شرق و غرب دنیا بوده و واقع شدن آن در مسیر جاده ابریشم نیز موید امر است (نشریه تخصصی امور گمرکی،1392، ص7).
هدف از بکارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملت‌ها عرضه کنند. بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می‌دانند، در حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را در برگرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند (سپردانی،1392،ص4). با توجه به پیشرفت‌های زیادی که در زمینه تجارت الکترونیکی به وجود آمده است و همگرایی‌هایی که در جهت جهانی سازی به ویژه در زمینه‌های تجاری و اقتصادی به وجود آمده، ایجاد هماهنگی با شرایط و فضای تجارت بین‌المللی از الزامات کنونی کشور ما است. یکی از این روندهای جهانی سازی تجارت با توجه به اقتصاد شبکه محور آینده، موضوع انجام فرایند صادرات کالاها و خدمات به صورت الکترونیکی است. با توجه به موارد اشاره شده در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در رابطه با توسعه صادرات غیرنفتی، استراتژی جهش صادرات و گسترش کاربرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در راستای تسهیل تجاری و کاهش شکاف با اقتصاد بین‌المللی و موارد اشاره شده در چشم‌انداز بیست ساله کشور از جمله دست یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد و رسیدن به اشتغال”، از یک سو و بلوغ الکترونیکی فرایندهای مبادلات و تجارت بین‌المللی در بازارهای، کامل جهانی از سوی دیگر، کشور ایران نیز باید همگام با سایر کشورها، زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای پیاده سازی تجارت الکترونیک در تمام بخش‌ها و زیربخش های کشور را فراهم آورد.
بنابراین با توجه به شرایط یادشده، یکی از مناسب‌ترین راه‌های بهره برداری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های کشور و افزایش حجم صادرات و مبادلات خارجی کشور، به کارگیری روش‌ها و ابزارهای نوین انجام مبادلات، بازاریابی و فروش الکترونیکی است. با یک دید سیستمی، استراتژیک و همه جانبه آشکار است که برای دست یابی به چنین توانمندی و قابلیتی در سطح مبادلات جهانی، کشورمان باید بسترهای سرمایه ای، فنی، مدیریتی، حقوقی و قانونی را فراهم کرده و تمام اجزاء و زیربخش های لازم برای الکترونیکی کردن مراحل صادرات و دست یابی به اهداف استراتژی جهش صادراتی را فراهم کند(حسنقلی پور و شریفی،1384، ص 63). زیرا گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقل بین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد(کرباسیان، 1383، ص2).
1-2 بیان مسئله
افزایش حجم مبادلات تجاری در سطح جهان حیرت آور و خیره کننده است و تسهیل در امر تجارت جهانی واقعیت گریزناپذیر اقتصاد رقابتی امروزی است و این مهم تحت تأثیر علوم و
فناوری‌های جدید محقق خواهد شد (قورچیان و کرباسیان، 1386،ص 52).
آنچه درگذشته اکثر کشورها در گمرکات به دنبال آن بوده‌اند، وضع موانع تعرفه‌های سنگین و یا غیرتعرفه‌ای بر کالاها به منظور حفظ و توسعه وضعیت اقتصادی کشور بوده است. ولی با بروز تحولات عظیم در عرصه تولید از جمله فناوری‌های پیشرفته در متنوع سازی فرایند تولید و کارخانجات تولیدی به واسطه چندملیتی شدن شرکت‌ها و ادغام‌های بین‌المللی و نیز در زمینه

یک مطلب دیگر:
روابط اجتماعی-فروش و دانلود پایان نامه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*