پایان نامه اعضاء هیأت علمی

طی انگیزه ، باران شدند تا کشتزار تعلیم و بذرستان اندیشه ام از خشکسالی
در امان بماند و زنگ زنگار گرفتهی کاروان دانش مرا دوباره به صدا در آورند .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بسمه تعالی
سپاس خدای که مرا معاصراستاد ارجمندمدکتر محمد تقی محمودی آفرید تا در تابستان آموختن ، باغبان اندیشه ام باشد و مسیرم رابا مشعل دانش چراغانی کند و به راهنمایی ایشان از کوتاه ترین مسیر به مقصد برسم .
ستایشگر خداوندی هستم که مرا مشاوره وهم اندیشی دکتر فردوس منتظر الظهور بهره مند ساخت تا انوار جامع اندیشه وتجربیات ارزشمندشان ، در هنگامه های تردید در اتخاذ بهترین روش و شیوهی عبور به یاریم بشتابند .
نظارت دکتراسفندیار آهنجیده اطمینانم را افزوده و نگاه دقیق و تیز بین ایشان ضریب انحراف از مسیر و هدفی که انتخاب کرده بودم را به حداقل رسانید ولذا شایسته بهترین سپاس وتقدیر هاست .

صمیمانه ترین سپاسم را تقدیم محضر دوست دانشمند و فرهیخته ام استاد گرامی قدرت اللّه علیزاده می کنم که صبورانه مرا همراهی کردند و در چشم انداز اضطرابم آرامشی برانگیختند و سرعت مرا در هجرت از تاریکی به سر زمین نور افزودند

سر انجام از خواهران و برادران فاضله و اندیشمندم زهره وشهره ، کورش ، کامران ، محمّد جواد حبیب پور که کهکشان محبت شان را در آسمان زندگی ام آویختند و راه عبور از روزگاران را به من آموختند و همچنین از همراهی تمام وکامل خانواده عزیزم که در روزگار قحطی انگیزه ، باران شدند تا کشتزار تعلیم و بذرستان اندیشه ام از خشکسالی در امان بماند و رنگ زنگار گرفتهی کاروان دانش مرا دباره به صدا در آوردند صمیمانه سپاسگزارم .

با درود فراوان به روح پر فتوح پدربزرگوارم حبیب الله حبیب پور
گرچه درقید حیات نیست ، امّا هنوز گرمای وجودش را احساس می کنم .
و سپاس بیکران بر همدلی و همراهی و همگامی مادر دلسوز و مهربانم که سجدهی ایثارش گل محبت را در وجودم پروراند و دامان گهربارش لحظه های مهربانی را به من آموخت .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول« کلیات تحقیق »
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مسأله 4
1-3 اهمیت و ضر ورت پژوهش 9
1-4 اهداف پژوهش 14
1-4-1 اهداف اصلی 14
1-4-2 اهداف اختصاصی 15
1-5 سؤال‌های تحقیق 15
1-6 تعاریف واژه‌ها 16
1-6-1 تعاریف مفهومی 16
1-6-2 تعاریف عملیاتی 19
فصل دوم« ادبیات تحقیق »
2-1 مقدمه 23
2-2 هوش 24
2-3 ماهیت هوش انسانی، از گذشـته تا حال 26
2-4 سا بقـه تاریخی 27
2-5 نظریه هوش چندگانه 28
2-6 دلالت‌های نظریه هوش چند گانه برای برنامه‌های درسی و آموزش 32
2-7 فرهنگ 34
2-7-1 فرهنگ ملی 35
2-7-2 فرهنگ عمومی 35
2-7-3 فرهنگ تخصصی 36
2-7-4 فرهنگ سازمانی 36
2-8 فرهنگ سازمانی 38
2-9 هوش فرهنگی 41
2-10 اجزای هوش فرهنگی 44
2-10-1 دانش فرهنگی 45
2-10-2 مراقبتهای فرهنگی 46
2-10-3 مهارت‌های فرهنگی 46
2-11 توسعه هوش فرهنگی 47
2- 12 ابعاد هوش فرهنگی 47
2- 13 انواع شخصیتها در هوش فرهنگی 52
2-14 تقویت هوش فرهنگی 53
2-15 عناصر هوش فرهنگی 54
2-16 استفاده از هوش فرهنگی 56
2- 17 مؤلفه‌های هوش فرهنگی 57
2-18 آموزش هوش فرهنگی 61
2-19 هوش فرهنگی از دیدگاه اسلام 63
2-20 اصول هوش فرهنگی از نظر اسلام 64
2-21 ویژگی‌های مهم هوش فرهنگی از نظر اسلام 67
2-22 راهبردهای اسلام در حوزۀ فرهنگ ملی و فرا ملی 69
2-23 مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اسلام 72
2-24 راه‌های تقویت مهارت‌های هوش فرهنگی ازنظر اسلام 80
2- 25 ارتباط 81
2-26 ارتباطات چیست؟ 82
2-27 نظریه ارتباطات 85
2-28 پشینه نظریه ارتباطات 86
2-29 چارچوب نظریه ارتباطات 86
2-30 ارتباطات اثر بخش 88
2-31 اثر بخشی در ارتباطات میان فردی 89
2- 32 ویژگیهای اثر بخشی 90
2-33 موانع مو جود بر سر راه ارتباطات اثر بخش 95
2-34روش های بهبود ارتباطات 97
2-35 تحقیقات در رابطه پژوهش 98
2-35-1 پیشینه درداخل کشور 98
2-35-2 پیشنه درخارج از کشور 100
2-36 خلاصه فصل دوم 102
فصل سوم« روش تحقیق »
3-1 مقدمه 105
3-2 روش پژوهش 106
3-3 جامعه آماری 106
3-4 حجم نمونه 107
3-5 روش نمونه گیری 108
3-6 ابزار جمع آوری اطّلاعات 109
3-8 پرسشنامه ارتباطات اثربخش 109
3-7 پرسشنامه هوش فرهنگی 110
3-9 روایی پرسشنامه هوش فرهنگی 111
3-10 روایی پرسشنامه ارتباطات اثر بخش 111
3-11 پایایی پرسشنامه هوش فرهنگی 112
3-12 پایایی پرسشنامه ارتباطات اثربخش 112
3-13 روش جمع آوری داده‌ها 113
3-14 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 113
فصل چهارم« تجزیه و تحلیل داده‌ها »
4-1 مقدمه 115
4-2 الف) بررسی توصیفی گروه نمونه اعضای هیات علمی 116
4-3 ب) بررسی توصیفی پاسخ‌های گروه نمونه اعضاء هیأت علمی 120
4-4 ج) بررسی توصیفی پاسخ‌های نمونه اعضاء هیأت علمی به مؤلفه‌های هوش فرهنگی وارتباطات اثربخش 124
4-5 چ) یافته‌های پژوهش 125
فصل پنجم« بحث و نتیجه گیری »
5-1 مقدمه 143
5-2 خلاصه‌ای از پژوهش 143
5-3 بیان یافته‌ها و بحث پیرامون آن 145
5-4 پیشنهادات 153
5-4-1 پیشنهادات کاربردی مبتنی برنتایج تحقیق 153
5-4-2 پیشنهادات برای محققان و پژوهشگران 154
5-5 محدودیت‌های پژوهش 155
5-5-1 محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر 155
5-5-2 محدودیت‌های خارج از کنترل پژوهشگر 156
منابع 157

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1) توزیع فراوانی جامعه برحسب تفکیک جنسیت و دانشگاه 107
جدول 3-2) توزیع فراوانی جامعه و حجم نمونه 109
جدول 3-3) انطباق مؤلفه‌های هوش فرهنگی با سؤالات پژوهش 110
جدول 3-4) مقیاس هفت درجه لیکرت 110
جدول 4-1) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیت 116
جدول 4-2) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سن 117
جدول 4-3) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت 118
جدول 4-4) توزیع فراوانی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی 119
جدول 4-5) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل راهبردی، فرا شناختی 120
جدول 4-6) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل دانش، شناختی 121
جدول 4-7) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سئوالات مربوط به عامل انگیزشی 122
جدول 4-8) نتایج فراوانی و درصد پاسخ‌های اعضاء هیأت علمی به گزینه‌های سؤالات مربوط به عامل رفتاری 123
جدول 4-9) میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 124
جدول 4-10) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر هوش فرهنگی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 124
جدول 4-11) میانگین و انحراف معیار مؤلفه‌های مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 125
جدول 4-12) میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر ارتباطات اثربخش از دیدگاه اعضاء هیأت علمی 125
جدول (4-13) ضریب همبستگی بین مؤلفه استراتژی هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش 125
جدول (4-14) ضریب همبستگی بین مؤلفه دانش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی 126
جدول (4-15) ضریب همبستگی بین مؤلفه انگیزش هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت 126
جدول (4-16) ضریب همبستگی بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی واثر بخشی ارتباطات اعضاء هیأت علمی 127
جدول (4-17) ضریب همبستگی چند گانه بین ابعاد هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش 127
جدول (4-18) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر جنسیت 128
جدول (4-19) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 128
جدول (4-20) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 129
جدول (4-21) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت 130
جدول (4-22) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت 130
جدول (4-23) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به سوابق خدمت 131
جدول (4-24) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 132
جدول (4-25) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 132
جدول (4-26) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 133
جدول (4-27) نتایج آزمون لوین فرض همگنی واریانس‌های مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 134
جدول (4-28) آزمون تفاوت معناداری بین میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 134
جدول (4-29) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل انگیزشی از نظر اعضاء هیأت علمی باتوجه به نوع دانشگاه 134
جدول (4-30) مقایسه زوجی اختلاف میانگین نمره عامل رفتاری از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 135
جدول (4-31) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 135
جدول (4-32) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 136
جدول (4-33) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 137
جدول (4-34) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 138
جدول (4-35) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
138
جدول (4-36) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن 139
جدول (4-37) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 140
جدول (38-4) مقایسه تفاوت میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 140

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس جنسیت 116
نمودار (4-2) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سن 117
نمودار (4-3) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس سابقه خدمت 118
نمودار (4-4) توزیع درصدی گروه نمونه اعضاء هیأت علمی براساس رتبه علمی 119
نمودار (4-5) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 129
نمودار (4-6) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سوابق خدمت 131
نمودار (4-7) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه 133
نمودار (4-8) مقایسه میانگین نمرات مؤلفه‌های هوش فرهنگی از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 135
نمودار (4-9) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به جنسیت 136
نمودار (4-10) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به نوع دانشگاه 137
نمودار (4-11) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به سن
139
نمودار (4-12) مقایسه میانگین نمره ارتباطات اثربخش از نظر اعضاء هیأت علمی با توجه به رتبه علمی 141

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 35
شکل 2-2 45
شکل 2-3 47
شکل 2-4) چهارچوب هوش فرهنگی‌ (ارلی و انگ) 48
شکل 2-5) ابعاد هوش فرهنگی 50
چکیده
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان هوش فرهنگی و اثربخشی ارتباطات انسانی در بین اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاد اسلامی شهرکرد می‌باشد. تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌های دولتی، پیام نور و آزاداسلامی شهرکرد در سال تحصیلی 92- 1391 می‌باشد. حجم جامعه در سه دانشگاه بالغ بر 498 نفر بوده، که از این تعداد طبق فرمول کوکران، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب با حجم جامعۀ آماری 158 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامۀ استاندارد هوش فرهنگی « ارلی و انگ 2003 » و پرسشنامۀ ارتباطات اثر بخش « سوسمان وکرینوس 1979 » می‌باشد. روایی محتوا پرسشنامه توسط چند تن از اساتید رشتۀ علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای پرسش نامه هوش فرهنگی 85/. و همچنین پایایی ارتباطات اثر بخش 87/0بدست آمده است. در نتیجه هردو پرسش نامه مناسب می‌باشند. تجزیه تحلیل در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام شد. درسطح آمار توصیفی شامل: میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و… می‌باشد. در سطح آمار استنباطی بیان فرضیه کلی و فرضیه‌های ویژه (که آیا معنی دار بوده اند یا نه… ). نتایج تحلیل رگرسیون دو متغیره و گام به گام نشان داد ، که به طور کلی بین هوش فرهنگی با ارتباطات اثربخش رابطه معناداری وجود دارد . از بین مؤلفه‌های هوش فرهنگی، « مؤلفه‌های استراتژی و دانش هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح (P ≤ 0/01) رابطۀ معنادار وجــود دارد »، « بیـن مؤلفـۀ انگیزش هـوش فرهنگـی با اثر بخشـی ارتبـاطات در سطــح‌ (P ≤ 0/01)رابطۀ معنادار مشاهده نگردیده »، « بین مؤلفه رفتار هوش فرهنگی با اثر بخشی ارتباطات درسطح(P ≤ 0/05)رابطۀ معنادار وجود دارد. بین هوش فرهنگی اعضاء هیأت علمی بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک « جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی » در سطح‌ (α ≤ 0/05) تفاوت معناداری مشاهده نگردید . همچنین بین ارتباطات اثر بخش بر اساس ویژگی‌های دموگرافیک «جنس، سن، سنوات خدمت، نوع دانشگاه، رتبه علمی» در سطح (P ≤ 0/05)تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
کلید واژه‌ها:هوش فرهنگی، ارتباطات اثر بخش، اعضاء هیأت علمی
فصل اول
« کلیات تحقیق »
1-1 مقدمه
سالهای پایانی سده بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم میلادی با بحثهای داغ و مناقشه بر انگیزجهانی شدن همراه بوده است.
آنچه مسلم است آن است که جهانی سازی پدیده‌ای تک بعدی نبوده و فرایندی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی… می‌باشد. هر چه جهان به سوی انسجام پیش می‌رود اهمیت و درک صحیح تفاوتهای فرهنگی افزایش می‌یابد. توجه به فرهنگهای مختلف و توصیه به شناخت نظامهای

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*