دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره ساختار سازمانی

1-6-13 عدم آگاهی از نقش ، وظیفه ، مسئولیت 16
1-6-14 سازمان بنادر و کشتیرانی 16
1-6-15 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 16
1-6-16 کشتیهای تحت پرچم 16
1-6-17 کشتیهای اقیانوس پیما 17
1-6-18 مخاطرات زیست محیطی 17
1-6-19 نارسائی (خطای) فعال 17
1-6-20 شرایط ناایمن (خطرناک) نهفته 18
1-7 روش تحقیق 19

1-8 قلمرو تحقیق 19
قلمرو موضوعی 19
1-8-2 قلمرو مکانی 19
1-8-3 قلمرو زمانی 19
1-9 جامعه آماری و حجم نمونه 20
1-9-1 جامعه آماری 20
1-9-2 حجم نمونه 20
1-10 محدویت ها و مشکلات تحقیق 20
فصل دوم مطالعات نظری
مقدمه 22
2-1 عوامل موثر بر عناصر انسانی 24
عنوان صفحه
2-1-1 محاسبات ذهنی در افراد 24
2-1-2 حافظه 25
2-1- 3 زمان واکنش 26
2-1-4 تجسم 27
2-1- 5 مراقبت 29
2-1- 6 توجه گزینشی 30
2-2 استراحت و عملکرد 32
2-2-1 استراحت 32
2-2-2 مدل‌های عملکرد/ هوشیاری 33
2-3 محیط و استراحت / عملکرد، کارکنان 35
2-3-1 عملکرد در گرما 35
2-3-2 خوابیدن در گرما 36
2-3-3 عملکرد در سرما 36
2-3-4 خوابیدن در سرما 37
2-4 سر و صدا و عملکرد/ استراحت 38
2-4-1 سر و صدا و عملکرد 38
2-4-2 سر و صدا و خواب 38
2-4-3 لرزش کشتی 38
2-4-4 تکان کشتی 39
2-4-4-1 اثرات کوبه‌ای 39

2-4-4-2 اثرات لرزشی 39
2-4-4-3 اثرات کج شدن 39
2-4-5 اثرات نور بر عملکرد/ استراحت 40
عنوان صفحه
2-5 نواخت شبانه روزی و عملکرد / استراحت 42
2-5-1 نواخت شبانه روزی 42
2-5-2 کمبود خواب و عملکرد 44
2-5-3 طول زمان کاری و عملکرد 45
2-5-4 کاهش در عملکرد کارکنان 46
2-5-5 خستگی و فرسودگی تجمعی (انباشتی) جسمی و ذهنی 47
2-5-6 برنامه کار ـ استراحت در فعالیت‌های دریائی 49
2-5-6-1 سیستم‌های با ثبات 50
2-5-6-2 سیستم‌های کاری چرخشی 51
2-5-6-3 سایرروش های کار و استراحت 51
2-6 سازمانهای بین المللی و سوانح دریایی 53
2-6-1 کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل متحد 53
2-6-2 کنوانسیون ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار 53

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-6-2-1 کنوانسیون حداقل استانداردها در کشتی های تجاری 1976( کنوانسیون 147) 53
2-6-2-2 کنوانسیون جلوگیری از سوانح مربوط به دریانوردان 1970 ( کنوانسیون 134 ) 54
2-6-2-3 توصیه نامه جلوگیری از سوانح مربوط به دریانوردان 1970 (کنوانسیون 142 ) 54
2-6-2-4 اشاعه اطلاعات به مالکان کشتی و دریانوردان 55
2-6-3 کنوانسیونهای سازما ن بین المللی دریانوردی 55
2-6-3-1 کنوانسیون بین المللی ایمنی جان افراد در دریا ( سولاس 1974) اصلاحیه های آن 55
2-6-3-2 کنوانسیون بین المللی خط بار 1966 56
2-6-4 بررسی، تجزیه و تحلیل سانحه دریایی 57
2-7 معرفی جامعه آماری و متولیان سوانح دریایی در کشور 60
2-7-1 سازمان بنادر و کشتیرانی 60
عنوان صفحه
2-7-2 شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران 68
2-8 پیشینه تحقیق 70
2-8-1 پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح 70
2-8-1-1 بررسی و مطالعه فشارهای روانی و محیطی و ارتباط آن با حوداث و سوانح در شرکت سایپا 70
2-8-2 تحقیقات انجام شده در زمینه سوانح دریایی و عوامل انسانی 71
2-8-2-1 شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی به روش PHEA دریک واحد صنعتی 71
2-8-2-2 بررسی استرس شغلی درکارکنان شناورهای بندرنوشهر 73
2-8-2-3ارائه” متدولوژی آنالیز حوادث در فرآیندهای روزانه بنادر و پیشنهاد چارچوب مدیریت ایمنی در بنادر” 74
2-8-2-4 پوستر مربوط به سفر دریایی عنصر انسانی 75
فصل سوم : روش شناسی تحقیق (متدولوژی)
مقدمه 77
3-1 روش تحقیق 77
3-2 جامعه آماری 78
3-3 حجم نمونه و روش اندازه گیری 78
3-4 ابزار جمع آوری اطلاعات 78
3-4-1 روایی و اعتبار 79
3-4-1-1 روایی پرسشنامه 79
3-4-2-2 اعتبار پرسشنامه 79
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها 80
3-5-1 توصیف آماری 80

عنوان صفحه
فصل چهارم : تجزیه و تحلیلیافته های تحقیق
مقدمه 82
4-1 پردازش اطلاعات 84
4-1-1 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه اول (تأثیرات عوامل نرم افزاری عوامل مربوط به سازماندهی روی کشتی و موارد مربوط به مدیرت ساحلی و..) 84
4-1-2 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه دوم (تأثیرات عوامل سخت افزاری، موارد مربوط به عوامل کشتی و….. ) 85
4-1-3 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه سوم (تاثیرات عوامل محیطی ، خارجی و…..) 86
4-1-4 ارقام و نمودارهای توصیفی فرضیه چهارم (تأثیرات عواملی زیست افزاری، موارد عوامل انسانی ، عوامل مربوط به شرایط کار و زندگی و….( 87
4-2 بررسی و تحلیل دادها 88
4-2-1 روش نسبتها (توصیفی) 88
4-2-1-1 آزمون فرضیه اول 89
4-2-1-2 آزمون فرضیه دوم 90
4-2-1-3 آزمون فرضیه سوم 91
4-2-1-4 آزمون فرضیه چهارم 93
4-3 تحلیل پاسخ های فرضیه اول 94
4-4 تحلیل پاسخ های فرضیه دوم 104
4-5 تحلیل پاسخ های فرضیه سوم 107
4-6 تحلیل پاسخ های فرضیه چهارم 111
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه 119
5-1 نتیجه گیری 121
5-1-1 پرسش اول آیا مولفه نرم افزاری عنصر انسانی، در بروز سوانح دریایی موثر است؟ 123

عنوان صفحه

5-1-2 پرسش دوم آیا مولفه سخت افزاری عنصر انسانی،در بروز سوانح دریایی موثر است ؟ 129
5-1-3 پرسش سوم آیا مولفه محیطی عنصر انسانی،در بروز سوانح دریایی موثر است؟ 131
5-1-4 پرسش چهارم آیا مولفه زیست افزاری عنصر انسانی، دربروزسوانح دریایی موثر است؟ 133
5-2 سایریافته های تحقیق 137
5-2-1 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه نرم افزاری عنصرانسانی 137
5-2-1-1 عوامل سازمانی 137
5-2-1-2 شرایط ناایمن نهفته در مدیریت منابع 138
5-2-1-3 شرایط نا ایمن نهفته در ساختار سازمانی 139
5-2-1-4 شرایط ناایمن نهفته در فرایند سازمانی 139
5-2-1-5 خط مشی سازمانی 140
5-2-1-6 شرایط نا ایمن نهفته که محیط خارجی تحمیل می نماید 140
5-2-2 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه سخت افزاری عنصر انسانی 141
5-2-2-1 شرایط نا ایمن نهفته در فرهنگ سازمانی 142
5-2-2-2 پیش شرط‌ها 142
5-2-3 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه محیطی عنصرانسانی 143
5-2-4 شیوه ها و راه کارهای تقویت کنندگی اجزای مولفه زیست افزاری عنصرانسانی 144
5-2-4-1 عوامل(فاکتورهای) فیزیکی 144
5-2-4-2 عوامل (فاکتورهای) فیزیولوژیکی 145
5-2-4-3 عوامل(فاکتورهای) روانشناختی 145
5-2-4-4 شرایط روانی و عاطفی 146
5-2-4-5 ویژگی‌های فردی(شخصیتی) 146
5-2-4-6 تجربه داشتن و آماده بودن نیروی کار 147
عنوان صفحه
5-2-4-7 دانش 147
5-2-4-8 آموزش 147
5-2-4 -9 عوامل روانی اجتماعی 148
5-3 خلاصه نتیجه گیری 149
5-4 پیشنهادات 151
5-2-1 پیشنهادات حاصل تحقیق 151
5-4-1-1 توجه به مولفه های نرم افزاری 151
5-4-1-2 توجه به مولفه های سخت افزاری 152
5-4-1-3 توجه به مولفه محیطی 153
5-4-1-4 توجه به مولفه زیست افزاری 153
5-4-2 پیشنهادات جانبی 155
5-4-3 پیشنهادات برای محقیقن بعدی 157
فهرست منابع و ماخذ
منابع فارسی 176
منابع خارجی 178
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول( 4-1) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه یک 84
جدول( 4-2) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه دو 85
جدول( 4-3) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه سه 86
جدول( 4-4) پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه چهار 87
جدول( 4-5) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تقسیم وظایف و مسئولیتها 94
جدول( 4-6) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ترکیب ملیت خدمه 94
جدول( 4-7) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تعداد خدمه 95
جدول( 4-8) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال میزان کار / پیچیدگی وظایف 95
جدول( 4-9) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ساعات کار /ساعات استراحت 96
جدول( 4-10) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال روشها و دستورات قابل اجرا 96
جدول( 4-11) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ارتباطات (داخلی و خارجی) 97
جدول( 4-12) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال مدیریت و نظارت روی کشتی 97
جدول( 4-13) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال سازماندهی اموزشهای روی کشتی و مانورها 98
جدول( 4-14) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال کار گروهی، شامل مدیریت منابع 98
جدول( 4-15) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال برنامه ریزی (سفر، کالا، نگهداری و…) 99
جدول( 4-16) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال سیاست مربوط به بکار گیری و استخدام 99
جدول( 4-17) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال خط مشی ایمنی و فلسفه آن فرهنگ ، نگرش و اعتماد ) 100
جدول( 4-18) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تعهد مدیریت در رابطه با ایمنی 100
جدول( 4-19) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال میزان حمایت از طرف مدیریت ساحلی 101
جدول( 4-20) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال خط مشی کلی مدیریت 101
جدول( 4-21) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال برنامه زمان بندی بندر 102
جدول( 4-22) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تنظیمات و توافق نامه های قرار دادی و یا صنفی 102
عنوان صفحه
جدول( 4-23) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تخصیص وظایف 103
جدول( 4-24) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ارتباطات کشتی با خشکی 103
جدول( 4-25) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال طراحی کشتی و تجهیزات آن 104
جدول( 4-26) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال وضعیت حفظ و نگهداری کشتی و تجهیزات آن 104
جدول( 4-27) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال تجهیزات لحاظ در دسترس بودن، قابلیت اطمینان بودن 105
جدول( 4-28) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال مشخصات کالا و بار شامل : نحوه چیدن بار ، جابجایی و … 105
جدول( 4-29) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال گواهینامه های کشتی و تجهیزات و ماشین آلات 106
جدول( 4-30) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال نوع کشتی ( ازلحاظ حمل کالا) 106
جدول( 4-31) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال شرایط دریا و آب و هوا 107
جدول( 4-32) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال شرایط بندر و وضعیت حمل ونقل (VTS ،راهنما و غیره ) تراکم ترافیک 107
جدول( 4-33) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال حجم تردد کشتیها ( زیادی تردد کشتیها) 108
جدول( 4-34) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال شرایط وجود یخ 108
جدول( 4-35) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال سازمانهای نماینده مالکین کشتی ها و دریانوردان 109
جدول( 4-36) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال مقررات ، بازرسی ها و بازدیدها ( بین المللی- ملی – بندر –موسسات رده بندی و غیره ) 109
جدول( 4-37) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال اثر تعامل با ساحل ( کارگران بندری ، مسئولین بندر، ‌اقدامات امنیتی در منطقه بندری) 110
جدول( 4-38) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال توانایی، مهارت کاری ،دانش (نتایج آموزش وتجربه کاری) 111
جدول( 4-39) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال شخصیت (شرایط ذهنی ،وضعیت احساسی ) 111
جدول( 4-40) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال شرایط فیزیکی (سلامت جسمی ،اعتیاد به مواد مخدر و الکل ،خستگی مفرط جسمی و)112
جدول( 4-41) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال فعالیتهای قبل از سانحه/ رویدادبه ویژه میزان خواب و کیفیت آن 112
عنوان صفحه

جدول( 4-42) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال وظایف محول شده به هنگام سانحه /رویداد 113
جدول( 4-43) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال رفتار واقعی در زمان وقوع سانحه/ رویداد 113
جدول( 4-44) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال طرز برخورد (رفتار) 114
جدول( 4-45) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال میزان مجهز بودن بهدستگاه های خودکار 114
جدول( 4-46) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال ارگونومی محل کار، زندگی ومحل های تفریح و تجهیزات 115
جدول(4-47) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال مناسب بودن شرایط زندگی 115
جدول( 4-48) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال اوقات فراغت ( چگونگی گذرادن زمان فراغت) 116
جدول( 4-49) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال کافی بودن غذ و کیفیت آن 116
جدول( 4-50) آنالیز پاسخ های داده شده به سئوال میزان حرکت و جنبش کشتی، لرزشها، گرما و سر و صدا 117

فهرست نمودار ها

عنوان صفحه

نمودار (1-1) رابطه بین عنصر انسانی و مولفه های آن 9 نمودار ( 4-1) نمودار پاسخ های داده شده به سئوالا فرضیه اول

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*