مقاله درباره تحلیل واریانس

2-4-ضرورت انجام تحقیق 16
فصل دوم
2-1-مقدمه 19
2-2-تعریف جرم 19
2-3-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم 24
2-4-تاریخچه جرم شناسی 30
2-4-1-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام 30
2-4-2- یونان قدیم 31
2-4-2-1- جالینوس 31
2-4-2-2- افلاطون 32
2-4-3- قرون وسطی 32
2-4-4- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم 33
2-4-5- قرن هجدهم 33
2-4-6- از قرن نوزدهم تا زمان حال 34
2-5-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران 34
2-6-جرم و عوامل جرم زا 39
2-7-عناصر تشکیل دهنده جرم 40
2-8-انواع جرم 40
2-9-شرایط تحقق جرم 42
2-10-مراحل ارتکاب جرم 43
2-11-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت 44
2-11-1-عوامل اجتماعی و جرم 47
2-11-2-عوامل اقتصادی و جرم 47
2-11-3-عوامل فرهنگی و جرم 48
2-12-محیط و جرم 48
2-13-طرح پیشگیری از ارتکاب جرم 49
2-14-جنسیت و جرم 51
2-15-زنان و جرم 54
2-16-نوع جرم زنان 54
2-17-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان 55
2-18-تئوری های جرم 57
2-18-1-تئوریهای زیستی 57
2-18-1-1-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو 57
2-18-1-2-نقد نظرات لمبروزو 58
2-18-2- تئوری های روانشناختی 60
2-18-3- تئوری های جامعه شناسی 62
2-18-3-1-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات 62
2-18-3-2-نظریه های آنومی 62
2-18-3-3- نظریه آنومی دورکیم 63
2-18-3-4-نظریه آنومی رابرت مرتن 64
2-18-3-5-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد 64
2-18-3-6-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود 66
2-18-3-7-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند 67
2-18-3-8-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکر و لمرت 67
2-18-3-9-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی 68
2-19-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان 69
2-20-چارچوب نظری تحقیق 70
2-21- مدل مفهومی تحقیق 73
2-22-فرضیه های تحقیق 75
2-22-1-فرضیه اصلی 75
2-22-2-فرضیه های فرعی 75
فصل سوم
3-1-مقدمه 77
3-2-روش تحقیق 77
3-3- فرآیند تحقیق 78
3-4-ابزار جمع آوری داده ها 80
3-5-تعریف مفاهیم و واژگان تحقیق 81
3-5-1-تعاریف نظری واژگان 81
3-5-1-1-تعریف متغیرهای مستقل 81
3-5-1-2-متغیر وابسته 82
3-5-2-تعریف عملیاتی واژگان 83
3-7- اعتبار وپایایی پرسشنامه ها 85
3-4 –جامعه آماری و حجم نمونه 86
3-4-1- فرمول حجم نمونه 87
3-5- روش نمونه گیری 87
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها 88
فصل چهارم
مقدمه 90
4-1-جداول فراوانی ها متغیر های دموگرافیک 91
4-1-1 توزیع فراوانی متغیر سن 91
4-1-2- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات 92
4-1-3- توزیع فراوانی متغیر وضعیت اشتغال 93
4-1-4- توزیع فراوانی متغیر نوع شغل 93
4-1-5- توزیع فراوانی متغیر محل سکونت 94
4-1-6- توزیع فراوانی متغیر سن پدر 95
1-4-7- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات پدر 96
4-1-8- توزیع فراوانی متغیر شغل پدر 97
4-1-9- توزیع فراوانی متغیر سن مادر 98
4-1-10- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات مادر 99
1-4-11- توزیع فراوانی متغیر شغل مادر 100
4-1-12- توزیع فراوانی متغیر سن همسر 101
4-1-13- توزیع فراوانی متغیر تحصیلات همسر 102
4-1-14- توزیع فراوانی متغیر شغل همسر 103
4-1-15- توزیع فراوانی متغیر سن فرزند اول 104
4-1-16-توزیع فراوانی متغیرتحصیلات فرزند اول 105
4-1-17-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند اول 106
4-1-18-توزیع فراوانی متغیر سن فرزند دوم 107
4-1-19-توزیع فراوانی متغیر تحصیلات فرزند دوم 108
4-1-20-توزیع فراوانی متغیر شغل فرزند دوم 109
4-1-21-توزیع فراوانی متغیر درآمد خانوار 110
4-1-22-توزیع فراوانی متغیر طبقه اجتماعی 111
4-1-23-توزیع فراوانی متغیر 112
4-1-24-توزیع فراوانی متغیر 113
4-1-25-توزیع فراوانی متغیر قبل از محکومیت با چه کسانی زندگی می کردید؟ 114
4-1-26-توزیع فراوانی متغیر آیا پدر شما همسر دیگری دارد؟ 115
4-1-27- توزیع فراوانی متغیر آیا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟ 116
4-1-28- توزیع فراوانی متغیر روابط بین خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟ 117
4-1-29-توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نامادری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 118
4-1-30- توزیع فراوانی متغیر در صورت داشتن نا پدری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 119
4-1-31- توزیع فراوانی متغیر نوع جرم 120
4-1-32-توزیع فراوانی متغیر سال ارتکاب جرم 121

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-1-33- توزیع فراوانی متغیر دفعات دستگیری 122
4-1-34- توزیع فراوانی متغیر میزان محکومیت زندان 123
4-1-35- توزیع فراوانی متغیر سایر جرم ها 124
4-1-36- توزیع فراوانی متغیر اعتیاد 125
4-1-37-توزیع فراوانی متغیر ولگردی 126
4-1-38- توزیع فراوانی متغیر قتل 127
4-1-39-توزیع فراوانی متغیر فرار از خانه 128
4-1-40- توزیع فراوانی متغیر انحراف جنسی 129
4-1-41- توزیع فراوانی متغیر حمل مواد مخدر 130
4-2-آزمون فرضیه ها 159
4-2-1-فرضیه اصلی: 159
4-2-2-فرضیه فرعی اول 170
4-2-3-فرضیه فرعی دوم 175
4-2-4-فرضیه فرعی سوم 190
4-2-5-فرضیه فرعی چهارم 199
فصل پنجم
مقدمه 233
5-1-بحث و بررسی 233
5-1-2-بحث و بررسی آمار توصیفی 233
5-1-2 بحث و بررسی فرضیات 234
5-2پیشنهادات 239
5-3-پیشنهادهایی برای محققین آینده 240
منابع و ماخذ 241
پیوست ها 253

فهرست جداول و نمودار
عنوان صفحه
جدول و نمودار 4-1- توزیع فراوانی بر حسب سن 91
جدول و نمودار 4-2- توزیع فراوانی بر حسب سطح تحصیلات 92
جدول و نمودار 4-3- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت اشتغال 93
جدول و نمودار 4-4-توزیع فراوانی بر حسب نوع شغل 94
جدول و نمودار 4-5-توزیع فراوانی بر حسب محل سکونت 95
جدول و نمودار 4-6-توزیع فراوانی بر حسب سن پدر 96
جدول و نمودار 4-7-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات پدر 97
جدول و نمودار 4-8-توزیع فراوانی بر حسب شغل پدر 98
جدول و نمودار 4-9-توزیع فراوانی بر حسب سن مادر 99
جدول و نمودار 4-10-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات مادر 100
جدول و نمودار 4-11-توزیع فراوانی بر حسب شغل مادر 101
جدول و نمودار 4-12-توزیع فراوانی بر حسب سن همسر 102
جدول و نمودار 4-13-توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات همسر 103
جدول و نمودار 4-14-توزیع فراوانی بر حسب شغل همسر 104
جدول و نمودار 4-15-توزیع فراوانی بر حسب سن فرزند اول 105
جدول و نمودار 4-16-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات فرزند اول 106
جدول و نمودار 4-17-توزیع فراوانی بر حسب شغل فرزند اول 107
جدول و نمودار 4-18-توزیع فراوانی بر حسب سن فرزند دوم 108
جدول و نمودار 4-19-توزیع فراوانی بر حسب میزان تحصیلات فرزند دوم 109
جدول و نمودار 4-20-توزیع فراوانی بر حسب شغل فرزند دوم 110
جدول و نمودار 4-21-توزیع فراوانی بر حسب میزان درآمد ماهیانه خانواده 111
جدول و نمودار 4-22- توزیع فراوانی بر حسب طبقه اجتماعی 112
جدول و نمودار4-23- توزیع فراوانی بر حسب پرسش آیا والدین شما جدا از هم زندگی می کنند 113
جدول و نمودار44-24- توزیع فراوانی بر حسب پرسش علت جدایی والدین 114
جدول و نمودار 4-25-توزیع فراوانی بر حسب پرسش قبل از محکومیت با چه کسانی زندگی می کردید؟ 115
جدول و نمودار 4-26-توزیع فراوانی بر حسب پرسش آیا پدر شما همسر دیگری دارد؟ 116
جدول و نمودار 4-27-توزیع فراوانی بر حسب آیا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟ 117
جدول و نمودار 4-28-توزیع فراوانی بر حسب روابط بین خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟ 118
جدول و نمودار 4-29-توزیع فراوانی بر حسب پرسش در صورت داشتن نامادری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 119
جدول و نمودار 4-30-توزیع فراوانی بر حسب پرسش در صورت داشتن نا پدری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 120
جدول و نمودار 4-31-توزیع فراوانی بر حسب نوع جرم 121
جدول و نمودار 4-32-توزیع فراوانی بر حسب سال ارتکاب جرم 123
جدول و نمودار 4-33-توزیع فراوانی بر حسب دفعات دستگیری 125
جدول و نمودار 4-34-توزیع فراوانی بر حسب میزان محکومیت زندان 126
جدول و نمودار 4-35-توزیع فراوانی بر حسب سایر جرم ها 127
جدول و نمودار 4-36-توزیع فراوانی بر حسب متغیر اعتیاد 128
جدول و نمودار 4-37-توزیع فراوانی بر حسب متغیر ولگردی 129
جدول و نمودار 4-38-توزیع فراوانی بر حسب متغیر قتل 130
جدول و نمودار 4-39-توزیع فراوانی بر حسب متغیر فرار از خانه 131
جدول و نمودار 4-40-توزیع فراوانی بر حسب متغیر انحراف جنسی 132
جدول و نمودار 4-41-توزیع فراوانی بر حسب متغیر حمل مواد مخدر 133
جدول4-42 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سن 136
جدول4-43 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سطح تحصیلات 139
جدول4- 44توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت اشتغال 140
جدول4-45 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب نوع شغل 141
جدول4-46 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب محل سکونت 142

جدول4- 47توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب درآمد ماهیانه خانواده 143
جدول4-48 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب طبقه اجتماعی 144
جدول4- 49توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آیا والدین شما جدا از هم زندگی می کنند؟ 146
جدول4- 50توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال علت جدایی والدین شما چیست؟ 148
جدول4- 51توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال قبل از مجکومیت با چه کسانی زندگی می کردید؟ 149
جدول4-52 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آیا پدر شما همسر دیگری دارد؟ 150
جدول4-53 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال آیا مادر شما ازدواج مجدد داشته است؟ 151
جدول4- 54توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال روابط بین خواهران و برادران شما در خانواده چگونه بوده است؟ 152
جدول4- 55توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال در صورت داشتن نامادری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 154
جدول4- 56توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب سوال در صورت داشتن ناپدری به طور کل رفتارش با شما چگونه بوده است؟ 156
جدول4-57 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت محل سکونت بر اساس وجود افراد شرور و مزاحم 158
جدول4- 58توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت محل سکونت بر اساس خرید و فروش مواد مخدر 160
جدول4-59 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت محل سکونت بر اساس وجود مفاسد اجتماعی 162
جدول4-60 توزیع فراوانی مشاهده شده بر حسب میانگین جرائم زنان بر حسب وضعیت محل سکونت بر اساس وجود افراد سابقه دار 162
جدول4-61- تحلیل واریانس و رگرسیون 164
جدول 4-62-مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 166
جدول4-63- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 168
جدول4-64- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 169
جدول 4-65- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیرهای مستقل 170
جدول4-66- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 171
جدول4-67- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 172
جدول 4-68- مقدار عرض از مبدا ( a ) و ضرایب رگرسیون در متغیر های مستقل 173
جدول 4-68- میزان تاثیر مستقیم ،غیر مستقیم و کل متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 174
جدول و نمودار 4-69بررسی رابطه بین جرائم زنان و اعتیاد 202
جدول و نمودار4-70-بررسی رابطه بین جرائم زنان و حمل مواد مخدر 203
جدول و نمودار4-71-بررسی رابطه بین جرائم زنان و قتل 204
جدول و نمودار4-72-بررسی رابطه بین جرائم زنان وانحراف جنسی 205
جدول و نمودار4-73-بررسی رابطه بین جرائم زنان و فرار از خانه 206
جدول و نمودار4-74-بررسی رابطه بین جرائم زنان و ولگردی 209
جدول 4-75-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین اعتیاد بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 211
جدول4-76-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین حمل مواد مخدر بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 212
جدول4-77-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین قتل بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 216
4-78-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین انحراف جنسی بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 220
جدول4-79-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین ولگردی بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 224
جدول4-80-نتایج آزمون استنباطی از متغیرهای مورد مطالعه ( میانگین فرار از خانه بر حسب مولفه های محیط زندگی ) 228
نمودارتحلیل مسیر 230

فصل اول
کلیات تحقیق 1-1-مقدمه
رفتار اجتماعی انسان ها دارای نظم و الگو است.و زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد با هنجارهای اجتماعی است.اگر ما از قواعد اجتماعی پیروی نمی کردیم، فعالیت هایمان دستخوش هرج و مرج می گردید.اما همواره همه افراد با انتظارات اجتماعی همنوایی نمی کنند و اغلب از قواعدی که انتظار می رود تبعیت کند منحرف می شوند. بطوریکه وجدان عمومی را جریحه دار می نماید که نسبت به این ارتکاب جرمات گاه تحمل و گاهی برخورد می شود.
انسان ها از گذشته ای دور تا کنون در پی شناخت علل و عوامل ارتکاب جرمات و کجرویها بوده اند. از از دید جامعه شناختی، کجروی به عنوان یک واقعیت اجتماعی همواره در طول تاریخ بشری در اشکال مختلف و نسبت های متفاوت وجود داشته است. در بینش جامعه شناختی در تحلیل ارتکاب جرم روی چند نکته تأکید می شود. یکی اجتماعی بودن این پدیده و دیگری نسبیت آن است .( گیدنز ، 1998: 135)
جامعه شناسان، ارتکاب جرم را پدیده ای اجتماعی دانسته اند چون معتقدند همانطوری که علت هر امر اجتماعی را باید در امر اجتماعی دیگر جستجو کرد، ارتکاب جرمات نیز نتیجه شرایط اجتماعی و محیطی است.
لذا در تکوین و تشکیل شخصیت فرد بیش از هر چیز بایست بر تأثیر عوامل جامعه شناختی و شرایط اجتماعی که شخص در آن پرورش می یابد و رشد می کند اهمیت قائل شد. به نظر آنان محیط نقش مهم و اساسی در ایجاد عوامل جرم زا خواهد داشت. بنابراین تلاش در راه شناخت ابعاد و زوایای مختلف و پنهان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*