تحقیق رایگان درباره خودکارآمدی تحصیلی

……………………………………………………………………………………………………42
مراحل ارائۀ بازخورد
هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43
پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد………………………………………………………………………………………………………………………………………….44
اصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..44
اصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45
اصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….46
اصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47
اصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
اصل ششم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50
اصل هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
جمع بندی کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….51
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
روش انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
جامعۀ اماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69
عنوان صفحه

ویژگی های تحقیق نیمه آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
طرح در روش نیمه تجربی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
اعتبار درونی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
عوامل موثر بر اعتبار درونی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………70
ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………72
روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری……………………………………………………………………………………………………………………74
پرسش نامۀ خودکارآمدی تحصیلی(پایایی و روایی)………………………………………………………………………………………………………………..74
پرسش نامۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیم(پایایی و روایی)……………………………………………………………………………………………………74
بازخورد(مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین، 1995)………………………………………………………………………………………………………………..75
فصل چهارم: یافته های پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78
نتایج توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
یافته های استنباطی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84
تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های پسر)………………………………..84
تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های دختر)……………………………….85
آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..86
آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………….87
آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)……………………………………………88
آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..89
آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)……………………………90
آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..91
آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………….92
عنوان صفحه

آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)……………………………………………93
آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)………………………………………..94
آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)……………………………95
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
فرضیۀ اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
فرضیۀ دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100
فرضیه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101
فرضیۀ پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
سوال اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..105
سوال دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106
سوال سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
پیشنهادات اجرایی بر گرفته از نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..114
پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده………………………………………………………………………………………………………………………………………………….114
منابع

فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………119
عنوان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*