سپاس خدای را که توفیق کسب دانش و معرفت را به ما عطا فرمود. بر خود لازم می دانم از تمامی بزرگوارانی که در طول دوران زندگی ام از محضرشان کسب فیض کرده ام قدردانی نموده و مراتب ارادت خود را ابراز نمایم.
از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر داود فیض که راهنمایی اینجانب را در انجام این پژوهش بر عهده داشته اند نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم.
ازاستاد گرانقدر سرکار خانم دکتر لاله جمشیدی به خاطر تمامی زحمات و راهنمایی های بی دریغشان کمال تشکر را دارم.
از مدیران توانمند بانک ملی استان سمنان ، وهمچنین مدیر دایره آموزش خانم نور که در توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها وتکمیل این پروژه مرا یاری نمودند بی نهایت سپاسگزارم.

چکیده:
همسویی استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار به عنوان مهم‌ترین بحث پیش روی مدیران فناوری اطلاعات و کسب و کار مطرح می‌باشد.هدف کلی این پژوهش، بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات در بانک ملی استان سمنان می‌باشد.روش تحقیق این پژوهش توصیفی – کاربردی است و برای گردآوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه‌ای و مطالعات میدانی استفاده شده است. در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد تعیین همسویی پاپ استفاده و اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ تائید شد. جامعه آماری پژوهش شامل ۴۰۰نفر پرسنل بانک ملی استان که با روش نمونه‌گیری طبقاتی با تخصیص متناسب ،تعداد نمونه‌ها از طریق‌ فرمول کوکران۱۹۶نفر تعیین و بصورت تصادفی به آنها مراجعه ‌گردیده است نتایج نشان می‌دهد که با احتمال ۹۵ درصد اطمینان، زیرساختهای سازمان، زیر ساخت‌های فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان در بانک ملی استان سمنان به درستی تعریف شده است. لیکن نتایج نشان می‌دهد که استراتژی فناوری اطلاعات در بانک به درستی تعریف نشده است .استراتژی‌های سازمان با زیر ساخت‌های سازمان تناسب دارند و میزان این تناسب متوسط رو به پایین می‌باشد.همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات با استراتژی های فناوری اطلاعات تناسب دارد ولی این تناسب در سطح بسیار پایینی می‌باشد و بالاخره استراتژی های سازمان با استراتژی‌های فناوری اطلاعات یکپارچه هستند.

واژه های کلیدی : استراتژی و زیر ساخت سازمان، استراتژی و زیر ساخت فناوری اطلاعات، همسویی استراتژیک
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۲
۱-۲)عنوان تحقیق ۳
۱-۳ ) بیان مسأله ۳
۱-۴) ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۵) اهداف تحقیق ۷
۱-۶) سوالات تحقیق ۸
۱-۷) فرضیه های تحقیق ۸
۱-۸) قلمرو تحقیق ۹
۱-۹) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ۹
۱-۱۰) ساختار فصل های پروژه ۱۳
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱) مقدمه ۱۵
۲-۲) رشد و تکامل سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان ها ۱۵
۲ – ۲- ۱ ) سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات ۱۷
۲ – ۲- ۲) دوره سیستم های اطلاعات استراتژیک ۱۸
۲ – ۲- ۳ ) استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات ۱۹
۲-۲-۳-۱) عوامل موفقیت در سیستم های اطلاعات استراتژیک ۱۹
۲-۲-۳-۲) نتایج مدیریتی ۲۱
۲ – ۲- ۴ ) استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی به چه معناست؟ ۲۶
۲ – ۲- ۵) چرا به استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعاتی نیاز است؟ ۲۸
۲-۳) همسویی ۲۹
۲ – ۳- ۱) تعریف همسویی ۲۹
۲ – ۳- ۲) فواید همسویی ۳۰
۲ – ۳- ۳) نظریات مخالف همسویی ۳۳
۲ – ۳- ۴) مشکلات دستیابی به همسویی ۳۴
۲ – ۳- ۵) چگونه می توان به همسویی دست یافت؟ ۳۵
۲ – ۳- ۶) بعد از دستیابی به همسویی ۳۸
۲-۴) مدل های همسویی ۴۰
۲ – ۴- ۱) مدلی مفهومی برای همسویی استراتژیک ۴۱
۲ – ۴- ۲) استراتژی همسویی فناوری اطلاعات ۴۲
۲ – ۴- ۳) مدل همسوییC4 43
2 – 4- 4) مدل کلارک ۴۵
۲ – ۴- ۵) مدل همسویی بیتام ۴۷
۲-۴-۵-۱) مراحل رفع عدم همسویی ۴۸
۲-۴-۵-۲) روش همسویی بیتام ۴۹
۲ – ۴- ۶) مدل سنجش بلوغ همسویی استراتژیک ۴۹
۲ – ۴- ۷) مدل همسویی استراتژیک ۵۱
۲-۴-۷-۱) استراتژی کسب و کار ۵۲
۲-۴-۷-۲) ساختار سازمانی ۵۲
۲-۴-۷-۳) استراتژی فناوری اطلاعات ۵۳
۲-۴-۷-۴) زیر ساخت های فناوری اطلاعات ۵۴
۲-۴-۷-۵) ارتباطات ۵۵
۲-۴-۷-۶) دیدگاه های مدل همسویی استراتژیک ۵۵
۲-۴-۷-۶- ۱)دیدگاه اجرای استراتژی ۶۰
۲-۴-۷-۷) مفاهیم مدیریتی ۶۱
۲ – ۴- ۸) مقایسه مدل های همسویی ۶۲
۲-۵) چارچوب نظری تحقیق ۶۴
۲-۶) مروری بر مطالعات گذشته ۶۵
۲ – ۶- ۱) مطالعات داخلی ۶۶
۲ – ۶- ۲) مطالعات خارجی ۶۷
۲-۷) جمع بندی ۶۹
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱) مقدمه ۷۱
۳-۲) روش انجام تحقیق ۷۱
۳-۳) جامعه آماری ۷۲
۳-۴) نمونه آماری ۷۲
۳ – ۴- ۱) روش نمونه گیری ۷۳
۳-۵) روش و ابزار جمع آوری اطلاعات ۷۴
۳-۶) مقیاس های اندازه گیری ۷۵
۳-۷) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ۷۶
۳ – ۷- ۱) پایایی ۷۶
۳ – ۷- ۲) روایی ۷۷
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۳-۹) جمع بندی ۸۲
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱) مقدمه ۸۴
۴-۲) آمار توصیفی ۸۵
۴ – ۲- ۱)پست سازمانی پاسخگویان ۸۵

 
 
4 – 2- 2)وضعیت تحصیلی پاسخگویان ۸۶
۴ – ۲- ۳)رشته تحصیلی پاسخگویان ۸۷
۴ – ۲- ۴)وضیعت سابقه کار پاسخگویان ۸۸
۴ – ۲- ۵)میزان آشنایی با فناوری پاسخگویان ۸۹
۴-۳) آمار استنباطی ۸۹
۴ – ۳- ۱) آزمون نرمال بودن متغیر های پژوهش ۸۹
۴ – ۳- ۲) آزمون فرضیات ۹۰
۴-۳-۲-۱) همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۹۰
۴-۳-۲-۲) بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش ۹۶
۴-۳-۲-۳) معادلات ساختاری ۹۹
۴-۴) جمع بندی ۱۱۸
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۱۲۰
۵-۲) یافته های پژوهش ۱۲۰
۵ – ۲- ۱)ویژگی های جمعیت شناختی ۱۲۰
۵ – ۲- ۲) نتایج فرضیات تحقیق ۱۲۱
۵-۳) بحث و نتیجه گیری ۱۲۴
۵-۴) ارائه پیشنهادات کاربردی ۱۲۹
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۱۳۲
۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۳
۵-۷) جمع بندی ۱۳۴
منابع
۱ )منابع فارسی ۱۳۶
۲ )منابع لاتین ۱۳۸
پیوست
۱) پرسشنامه تحقیق ۱۴۳
۲)خروجی های رایانه ای تحقیق ۱۴۸
فهرست جدول ها
جدول ‏۲۱) دیدگاه های همسویی استراتژیک ۵۷
جدول ‏۲۲) مقایسه مدل های همسویی ۶۲
جدول ‏۳۱) نحوه محاسبه حجم نمونه از طریق کوکران ۷۳
جدول ‏۳۲) تعداد گویه‌های مربوط به هر متغیر در پرسشنامه ۷۵
جدول ‏۳۳) پایایی بخش های متفاوت پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ ۷۷
جدول ‏۳۴) ضریب همبستگی محاسبه شده رتبه‌ای اسپیرمن دو نفر کارشناس خبره ۷۹


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ‏۴۱) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان ۸۵
جدول ‏۴۲) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۶
جدول ‏۴۳) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۷
جدول ‏۴۴) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان ۸۸
جدول ‏۴۵) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان ۸۹
جدول ‏۴۶) نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف ۹۰
جدول ‏۴۷) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات وزیر ساخت های سازمان ۹۱
جدول ‏۴۸) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های فناوری اطلاعات و استراتژی فناوری اطلاعات ۹۳
جدول ‏۴۹) توصیف شاخصهای آماری استراتژیهای فناوری اطلاعات و استراتژیهای سازمان ۹۴
جدول ‏۴۱۰) توصیف شاخصهای آماری استراتژی های سازمان و زیر ساخت های سازمان ۹۵
جدول ‏۴۱۱) خلاصه امار های توصیفی ۴ متغیر ۹۷
جدول ‏۴۱۲) آزمون فرضیه برابری میانگین یک جامعه ۹۷
جدول ‏۴۱۳) شاخص‌های توصیفی آماری متغیرهای پرسشنامه ۱۰۲
جدول ‏۴۱۴) ضریب همبستگی بین عوامل ۱۰۳
جدول ‏۴۱۵) نام و شرح متغیرهای استفاده شده در مدل ۱۰۶
جدول ‏۴۱۶) آماره KMO و نتایج آزمون کرویت – بارتلت ۱۰۷
جدول ‏۴۱۷) نتایج کلیت مدل مورد آزمون ۱۰۷
جدول ‏۴۱۸) نتایج بررسی روایی مدل و شاخص های برازش ۱۰۸
جدول ‏۴۱۹) نتایج برازش مدل اصلاح شده ۱۱۱
جدول ‏۴۲۰) تایید / عدم تائید رابطه بین متغیرها و برآوردهای استاندارد حداکثر درستنمایی برای مدل ۱۱۲
جدول ‏۴۲۱) وزن رگرسیونی استاندارد شده بین متغیرها برای مدل نظری تحقیق ۱۱۵
جدول ‏۴۲۲) خلاصه نتایج همبستگی بین متغیرها ۱۱۷
جدول ‏۴۲۳) خلاصه تعریف درست/ نادرست متغیرها ۱۱۸
جدول ‏۵۱) بررس راهکار های تاثیر ناحیه زیرساخت فناوری اطلاعات بر استراتژی فناوری اطلاعات ۱۳۰

فهرست اشکال
شکل ‏۲۱) رابطه ی بین کسب وکار ، سیستم های پردازش داده ،ی اطلاعات مدیریت و استراتژیک ۲۲
شکل ‏۲۲) رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات ۲۵
شکل ‏۲۳) اثر بخشی فاکتورهای همسویی بر کارایی فناوری اطلاعات ۳۲
شکل ‏۲۴) مدل مفهومی همسویی استراتژیک ۴۱
شکل ‏۲۵) مفهوم استراتژی همسویی فناوری اطلاعات ۴۲
شکل ‏۲۶) مدل همسویی C4 45
شکل ‏۲۷) پنج نیروی موثر بر اهداف استراتژیک سازمان ۴۶
شکل ‏۲۸) مدل همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار ۴۷
شکل ‏۲۹) پنج سطح مدل بلوغ همسویی استراتژیک ۵۰
شکل ‏۲۱۰) مدل همسویی استراتژیک ۵۱
شکل ‏۲۱۱) دیدگاه اجرای استراتژی ۶۱
شکل ‏۲۱۲) مدل مفهومی تحقیق ۶۴
شکل ‏۴۱) : نمایش مراحل اساسی تحلیل ۱۰۰
شکل ‏۵۱) دیدگاه نهایی همسویی برای بانک ملی زیر ساخت و استراتژی فناوری اطلاعات ۱۲۶

فهرست نمودارها
نمودار ‏۴۱) وضعیت پست سازمانی پاسخ دهندگان ۸۵
نمودار ‏۴۲) وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۶
نمودار ‏۴۳) رشته تحصیلی پاسخ دهندگان ۸۷
نمودار ‏۴۴) وضعیت سابقه کار پاسخ دهندگان ۸۸
نمودار ‏۴۵) وضعیت میزان آشنایی با فن آوری پاسخ دهندگان ۸۹
نمودار ‏۴۶) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت فناوری اطلاعات ۹۱
نمودار ‏۴۷) توصیف شاخصهای آماری زیر ساخت های سازمان ۹۲
نمودار ‏۴۸) :مدل نظری تحقیق به روش معادلات ساختاری ۱۰۵
نمودار ‏۴۹) تخمین ضرایب استاندارد معادلات ساختاری ۱۰۵
نمودار ‏۴۱۰) مدل نهایی اصلاح شده ۱۱۰
نمودار ‏۴۱۱) وزن شاخص ها در مدل نهایی ۱۱۴
نمودار ‏۴۱۲) وزن شاخص ها استاندارد در مدل نهایی ۱۱۶

علائم و اختصارات
Massachusetts Institute off Technology MIT
Business IT Alignment Methodology BITAM
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy KMO
Confirmatory Factor Analysis CFA
Structural Equation Model SEM
General Leaner Model GLM
Analysis of Moment Structures AMOS
Maximum Likelihood ML

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
در یک سازمان چنانچه مدیران اجرایی نیازهای اطلاعاتی خود را ندانند مدیران بازرگانی از توانایی های فناوری اطلاعات خود بی خبر باشند، پرسنل درگیر با فناوری اطلاعات سازمان هیچ گونه شناخت و دیدی از کسب و کار سازمان نداشته باشند، کل سازمان و بخش های اطلاعاتی آن سازمان به طور کاملا مجزا از یک دیگر فعالیت نمایند و نیاز های یکدیگر را نشناسند و… ، باعث خواهد شد تا بازدهی سرمایه گذاری سازمان در فناوری اطلاعات و همچنین کسب و کار مربوطه بسیار پایین و کم باشد، چرا که اساسا سیستم های اطلاعاتی ایجاد شده و فناوری به کار گرفته شده نمی تواند گامی در جهت رفع نیازها و مشکلات سازمان بردارد و خود باعث ایجاد هزینه های سربار می شود(علی پور پیجانی، ۱۳۸۹ ه ش،۳۷). میزان همسویی بین این دو مقوله (کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در دو بعد استراتژیک و ساختاری، میتوان بررسی و ارزیابی نمود(براون، شارون،۱۹۹۴،۶۹). این ارزیابی به این معنی است که می توان با بررسی میزان همسویی استراتژی فناوری اطلاعات سازمان با کسب و کار آن سازمان و همچنین همسویی ساختاری این دو موضوع به بررسی میزان همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان پی برد.
در کشور ما در سال های اولیه دهه ۱۳۸۰( ه ش)، دولت، با تعریف و راه اندازی طرح تکفا، تلاشی جهت حضوری برجسته و رسمی درصحنه فناوری اطلاعات کشور به انجام رساند، این حمایت باعث بکارگیری و به نوعی پیشرفت فناوری در سازمان ها و دستگاه های دولتی شد.
با وجود نیاز به اجرای چنین بررسی هایی در سازمان ها و مخصوصا در سازمان های دولتی، تا کنون تحقیقات اندکی در مورد همسویی در دستگاه ها اجرا شده است. در بررسی دلایل این کمبود، می توان به عامل مهم جوانی صنعت فناوری اطلاعات در کشور اشاره کرد.
در این فصل پژوهشگر به طور خلاصه و با توجه به موضوع پژوهش، به بیان مسأله اصلی پژوهش و اهمیت و ضرورت پژوهش و همچنین به تعریف متغیرها، فرضیات و اهداف
می پردازد.
۱-۲- عنوان تحقیق
بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات واستراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان سمنان)
۱-۳- بیان مسأله
در دهه ی اخیر بحث همسویی فناوری اطالاعات و اهداف سازمانی بیشترین دغدغه بوده است ، که توسط مدیران کسب و کار وسیستم های اطالاعاتی گزارش شده است.طبق نظر چان (۲۰۰۷) “همسویی استراتژیک سیستم های اطالاعاتی، یکی از ده چالشی می باشد که مدیران فناوری اطلاعات با آن مواجه هستند” بنابراین، همسویی یک مفهوم مبهمی است که درک و اندازه گیری آن مشکل میباشد.همسویی، بررسی همسانی استراتژی ها و ساختارهای سازمانی و استراتژی ها و ساختارهای فناوری اطلاعات با تمرکز بر روی مسائلی چون تناسب یا عدم تناسب جایگاه فناوری اطلاعات در سازمان، چگونگی و روابط موجود برای گزارش دهی در ساختار واحد فناوری اطلاعات، تمرکز یا عدم تمرکز خدمات فناوری اطلاعات و درک متقابل فناوری اطلاعات از کسب و کار و بالعکس است.بررسی میزان همسویی سیستم های اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات با کسب و کار سازمان در جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارائه ی راه حل ها و پیشنهادهای مناسب در فرایند همسویی جهت افزایش کارایی سرمایه گزاری سازمان در بخش فناوری اطلاعات انجام میشود. اغلب سازمان ها تشخیص داده اند که مسئله اصلی آن ها دا
شتن استراتژی کسب و کار مناسب یا معماری سیستم های اطلاعاتی سطح بالا نیست، بلکه این دو باید به گونه ای با یکدیگر تلفیق و تعریف شوند که اطمینان لازم را جهت حضور رقابتی در بازار امروزی فراهم
کند ، باوجود اینکه سازمان ها به اهمیت همسویی استراتژی کسب و کار و فناوری اطلاعات پی برده اند، به نظر آن ها تحت کنترل درآوردن قابلیت های فناوری اطلاعات در جهت کسب منافع بلند مدت سخت یا غیر ممکن میباشد.اگرچه فناوری اطلاعات قدرت بکارگیری در همه ی صنایع و بازارها را دارد.(لوفتمن و بریر ،۱۹۹۹،۱۳)
مقاومت سازمانی و ارائه اطلاعات ناصحیح و حتی ساختگی، عدم احساس نیاز به لزوم انجام پژوهش ها و تحقیقات در حوزه ی فناوری اطلاعات توسط سازمان، داشتن ماموریت صرفا بصورت گفتاری و نوشتاری، انجام کارهای خارج از حوزه ی وظایف استاندارد و اهداف سازمان باعث ایجاد ابهاماتی برای تهیه اطلاعات صحیح و قابل اطمینان برای واحد فناوری اطلاعات میشود که درنتیجه واحد فناوری اطلاعات نمی تواند به درستی پشتیبان کسب و کار و استراتژی های آن باشد.

مراکز علمی نیز به موضوع همسویی توجه لازم را داشته اند. کینگ (۱۹۷۸)، دیوید و السون (۱۹۸۵)، هندرسون و نکاترامن(۱۹۹۲)، ریچ و بنبست (۲۰۰۰) و… در تحقیقاتشان ابزارهای لازم جهت دستیابی به همسویی و تاثیر آن بر خروجی سازمان را بررسی کرده اند، در این تحقیق، محقق در پی آن است تا ضمن مطالعه ی کتابخانه ای وسیع و جامع همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار را مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش متغیرهایی تحت عنوان «استراتژهای سازمان ، استراتژی های فناوری اطلاعات ، زیر ساختهای سازمان ، و زیر ساخت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *