پایان نامه مدیریت درباره : مدیریت کیفیت جامع

راد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 74
4-2-3 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 75
4-2-4 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 76
4-2-5 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 77
4-4 . مراحل عمومی آزمون فرض آماری: 78
4-5 . بررسی تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق : 82
4-5-1 . متغیر رسمیت : 82
4-5-2 . متغیر تمرکز: 84
4-5-3 . متغیر پیچیدگی: 87
4-5-4 . متغیر مدیریت کیفیت: 90
4-6 . فرضیات: 93
4-7 . یافته های جانبی: 96
4-7-1 . تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق: 96
4-7-2 . تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق: 97
4-7-3 . تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق: 98
4-8 . سایر بررسی ها 101
4-9 . خلاصه فصل : 103
فصل پنجم 105
نتیجه گیری و پیشنهادها 105
5 – 1 . مقدمه : 106
5 – 2 . خلاصه نتایج آزمون : 106
5-2-1 . توزیع افراد پاسخ دهنده بر اساس جمعیت : 106
5-2-2 . حوزه فعالیت پاسخ دهندگان : 107
5-2-3 . میزان تحصیلات پاسخ دهندگان : 107
5-2-4 . توزیع پاسخ دهندگان بر اساس سن : 107
5-2-5 . توزیع اعضا نمونه جامعه تحقیق بر اساس سابقه : 107
5– 3 . بحث در نتایج آزمون : 108
5 – 4 . نتیجه فرضیه اصلی پژوهش : 108
5 – 4- 1 . نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش 109
5 – 4 – 2 . نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش 109
5 – 4 – 3 . نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش 110
5 – 5 . پیشنهادهای پژوهش 110
5 – 5 – 1 . پیشنهادهای برخاسته از پژوهش 110
5 – 5 – 2 . پیشنهادهای کاربردی برای سازمان 112
منابع و مآخذ 115
پیوستها 119
شکل ها
شکل 2 – 1 طرح کیفی 28
شکل 2 – 2 مطابقت کیفی 29
شکل 2 – 3 مدل سیستم مدیریت کیفیت فرآیندگرا 48
شکل 2 – 4 مدل مفهومی پژوهش 62
شکل 4 – 1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74
شکل 4 – 2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75
شکل 4 – 3توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76
شکل 4 – 4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77
شکل 4 – 5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78
شکل 4 – 6 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل رسمیت 83
شکل 4 – 7 بررسی معنی داری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 84
شکل 4 – 8 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل تمرکز 86
شکل 4 – 9بررسی معنیداری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 87
شکل 4 – 10 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل پیچیدگی 89
شکل 4 – 11 بررسی معنی داری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 90
شکل 4 – 12 تخمین بارهای عاملی استاندارد شده متغیر مدل مدیریت کیفیت 92
شکل 4 – 13 بررسی معنیداری روابط هر یک از سؤالات با متغیر مربوطه 93
شکل 4 – 14 بررسی فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختار یافته 95
شکل 4 – 15بررسی معنی دار بودن متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 96
جداول
جدول 2 – 1 مقایسه مدیریت سنتی و کیفی 46
جدول 2 – 2 رویه های اجرایی اصل تمرکز بر مشتری و اصل رهبری 51
جدول 2 – 3 رویه های اجرایی اصل مشارکت کارکنان و اصل رویکرد فرآیند محور 52
جدول 2 – 4 رویه های اجرایی اصل رویکرد سیستمی به مدیریت و اصل بهبود مستمر 53
جدول 2 – 5 رویه های اجرایی اصل رویکرد واقع گرایانه به تصمیم گیری و اصل مدیریت روابط با تأمین کنندگان 54
جدول 3 – 1 تفکیک سؤالات پرسشنامه 68
جدول 3 – 2 پایایی پرسشنامه 70
جدول 4 – 1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت 74
جدول 4 – 2توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته 75
جدول 4 – 3 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک 76
جدول 4 – 4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن 77
جدول 4 – 5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه 78
جدول 4 – 6 آزمونهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها 79
جدول 4 – 7 شاخصهای نیکویی برازش 85
جدول 4 – 8 شاخصهای نیکویی برازش 88
جدول 4 – 9 شاخصهای نیکویی برازش 91
جدول 4 – 10 شاخصهای نیکویی برازش 94


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 4 – 11 تاثیر متغیر جنسیت بر متغیر های تحقیق 97
جدول 4 – 12 تاثیر متغیر رسته بر متغیر های تحقیق 98
جدول 4 – 13تاثیر متغیر مدرک بر متغیر های تحقیق 99
جدول 4 – 14 تاثیر متغیر سن بر متغیر های تحقیق 100
جدول 4 – 15 تاثیر متغیر سابقه بر متغیر های تحقیق 101
جدول 4 – 16ضریب همبستگی بین متغیر های مستقل با مدیریت کیفیت 102
جدول 4 – 17 بررسی فرضیه از طریق رگرسیون 102
جدول 4 – 18 جدول کلی متغیرهای دموگرافی 103

فصل اول
معرفی پژوهش
مقدمه
ساختارهای سازمانی دیوانسالارانه، در دنیای به سرعت در حال تغییر و محیط های متلاطم جوابگو نیستند، علاوه بر این، کارکنان متخصص و حرفه ای، از جمله عواملی هستند که با پدیده دیوانسالاری مقابله می کنند. کارکنان حرفه ای نباید در پیچ و خم دیوانسالاری چنان گرفتار شوند که نتوانند از خلاقیت خود استفاده کنند. کاربرد مقررات و قوانین، رویه ها و دستورالعمل ها، بخشنامه ها، سیاست ها و سلسله مراتب اختیار و استاندارد کردن امور برای یکنواخت و هماهنگ کردن اجراهاست و موجب عدم مشارکت کارکنان و عدم تمایل آنان در تصمیم گیری ها و بروز استعداد ها می شود که در نهایت به نهفته ماندن و عدم استفاده از توانایی کارکنان منجر خواهد شد. از این رو، ساختار سازمانی باید متناسب با اهداف سازمانی و میزان توانمندی کارکنان طراحی گردد.
در جهان امروز، در دنیایی که دائماً در حال تغییر و تحول است و هر روز در بخش های مختلف آن و در حوزه های گوناگون ابداعات و دگرگونی های جدید به وجود می آید و علم ودانش هر روز در حال توسعه و پیشرفت است، شیوه های سنتی مدیریت دیگر آن کارایی لازم را برای انجام بهینه امور ندارد. به این منظور و در جهت بهره برداری مؤثرتر از امکانات و منابع (اعم از انسانی و مالی) شیوه های گوناگونی تدوین و اجرا شده است. از میان سیستم ها و نظام های مدیریتی ارائه شده تا کنون، هیچ یک به اندازه مدیریت کیفیت جامع (TQM ) نتوانسته است کارایی خود را نشان دهد.
مدیریت کیفیت جامع یکی از کاملترین و کاراترین فلسفه های مدیریتی است که به نحو شایسته ای مباحث کیفیت و رضایت مشتری را در بر دارد. در دنیای امروز که از یک سو رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی بسیار شدید و تنگاتنگ و از سوی دیگر تغییرات و تحولات در تکنولوژی، نیاز بازار و ……… بسیار سریع و پر شتاب بوده، مسلماً تجزیه و تحلیل و شناخت صحیح و بکارگیری مباحثی از قبیل مدیریت کیفیت جامع می تواند بسیار راهگشا و مؤثر باشد. از نکات برجسته و ممتاز بحث مدیریت کیفیت جامع این است که بسیاری از فنون و روش های مرتبط با مسائل مدیریتی و کیفیتی را به طور جامع و با تلفیقی مناسب و به صورت یکپارچه در خود جای داده است.
به طور کلی سازمان هایی که در جهت اجرای فلسفه مدیریت کیفیت جامع قدم بر می دارند، بایستی از تلاش های بهبود مستمر کیفیت که در تمام اجزای سازمان جریان دارد، مطمئن شوند.
در این فصل ضمن بیان مسئله و ارائه سؤال اساسی به تشریح اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن و همچنین فرضیه های پژوهش پرداخته می شود. در ادامه به ذکر متغیرهای پژوهش و همچنین قلمرو و تعاریف مفهومی و عملیاتی پژوهش پرداخته می شود.
1-2 . بیان مسئله
کیفیت نه تنها معیاری برای برای مزیت رقابتی محسوب می شود، بلکه برای بسیاری از سازمان ها به عنوان معیار صلاحیت در نظر گرفته می شود. بسیاری از سازمان ها برای نیل به کیفیت درصدد پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع برمی آیند، اما تنها گروه اندکی از آنها بهبود چشمگیری در عملکرد خود مشاهده می کنند. از عوامل مهمی که در هنگام اجرای مدیریت کیفیت جامع باید در نظر گرفت ساختار سازمانی، مؤلفه ها و باز طراحی ساختاری مورد نیاز است.
مدیریت کیفیت جامع یک سیستم هزینه اثر بخش برای تلاش های بهبود کیفی مستمر افراد در کلیه سطوح سازمانی برای ارائه خدمات و کالاهایی است که رضایت مشتریان را تضمین می کند و در جستجوی این است که فرهنگی را ایجاد کند تا کلیه کارکنان به وسیله آن به طور مداوم سازماندهی کارشان را با نگرش تأمین نیازمندی های متغیر و متنوع مشتریان بهبود بخشند.
مدیریت کیفیت جامع، در پی اهداف و چشم اندازهای بسیاری است که تمامی آنها در این مقال نمی گنجد، لیکن در ذیل به چند نمونه از این اهداف اشاره می گردد:
1 – جلب رضایت مشتری با کمترین هزینه

2 – درگیر کردن همه کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از اشتباهات و در نتیجه انگیزش بهتر آنها
3 – حفظ کیفیت و بهبود مستمر
4 – آموزش عینی کیفیت
5 – بهره وری و ارزش افزوده بیشتر
6 – استانداردهای بالاتر
7 – سیستم ها و رویه های بهبود یافته

 
 
و اما، توسعه اقتصادی از عمده ترین اهداف اقتصادی کشور های در حال توسعه است و در این راستا، سیاست های مالی از اهمیت فراوانی برخوردار است. سیاست های مالیاتی نیز بخش مهمی از سیاست های مالی است که خود در چارچوب نظام اقتصادی کشور قرار دارد و به صورت هماهنگ با سایر سیاست های اقتصادی به کار گرفته می شود. به طور کلی، شاید سیاست های مالیاتی را بتوان سیاستی در جهت افزایش تحرک، پویایی و حرکت جامعه به سمت توسعه تلقی کرد. نظام مالیاتی ترکیبی از دستگاه مالیاتی، مؤدیان مالیاتی، قانون و روش های عملیاتی است.
از این رو، برای ترسیم موقعیت نظام مالیاتی باید به جنبه های درونی آن از جمله روش های عملیاتی توجه نمود. نظام مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدهاست، لذا آمار و تصویر ایجاد شده در یک نظام مالیاتی کارآمد و عادلانه می تواند خود کنترل کننده ای جهت ارتقاء سطح کارآمدی اقتصاد باشد و می تواند اطلاعات مورد نیاز را برای برنامه ریزی عمومی کشور فراهم سازد.
سازمان امور مالیاتی از یک طرف با توجه به سنگینی کار و وظیفه ای که در جامعه بر عهده داشته و از سوی دیگر گستردگی حوزه ی فعالیت که محدود به قسمتی از جامعه مالی نبوده، بلکه شامل تمامی ابعاد اداری، حقیقی و حقوقی در جامعه بوده ، تنظیم گر فعالیت های اقتصادی و زیر پایه های مالی جامعه است و میزان مراجعین به این سازمان برابر با تمامی سازمان های موجود اداری در کشور می باشد. از طرف دیگر کارکنان آن مسئولیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی را مطابق با ساختار موجود در سازمان بر عهده داشته که در مواجهه ی کامل با مراجعین خود می باشند.
در این پژوهش تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این بررسی از منظر ابعاد رسمی ساختار سازمانی که شامل سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی می باشد، مورد بحث قرار خواهد گرفت و به دنبال آن خواهد بود تا با به دست آوردن میزان تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع برای اجرای هر چه بهتر این سیستم مدیریت که بهبود مستمر را به دنبال دارد، به راهکارهای مناسبی دست پیدا کنیم که بتوان از آنها در سازمان امور مالیاتی استفاده و با اجرای آنها بتوان به بهبود نظام مالیاتی در اجرای توسعه اقتصادی کشور کمک نموده و موجبات رضایت مؤدیان مالیاتی و همچنین بهبود کارها و انجام خدمات ارائه شده با کیفیت بیشتر و بهتر را فراهم نمود.
با در نظر گرفتن این موارد، در این تحقیق سؤال اساسی این است که آیا:
ابعاد ساختار سازمانی (رسمیت ، تمرکز و پیچیدگی) براجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد؟
1 – 3 . اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
در سال های اخیر توجه دولت ها به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بیش از گذشته نمایان شده است و در رابطه ی دولت ها و ملت ها تعریف جدیدی نضج گرفته که دولت ها برای بهبود کیفیت خدمات عمومی ، باید در برابر تحقق اهداف خود پاسخگو و خدمتگزار مردم باشند . چرا که ملت ها هستند که با پرداخت مالیات و عوارض و غیره حمایت خود مالی دولت ها را فراهم می آورند . در واقع رابطه بایستی یک بده بستان یا مبادله تعریف شود . اهمیت و جایگاه خاص و رفیع نظام مالیاتی در مجموعه اقتصاد هر کشور بر هیچ یک از متخصصین و خبرگان این حوزه پوشیده نیست . بنابراین با توجه به نقاط ضعف و کاستی های نظام مالیاتی کشور ، تحول نظام مالیاتی کشور همیشه مورد توجه علاقمندان اعم از فعالان دولتی و بخش خصوصی بوده است .
مشکلات موجود مالیاتی کشور نیازمند اندیشیدن تمهیدی جدی در خصوص نظام مالیاتی از سوی مسئولین کشور می باشد . به عبارت دیگر ، ایرادات و ناهمسویی سیاست ها ، نظام ها و فرآیند های ناکارآمد مالیاتی ، ارائه خدمات نا مناسب به مؤدیان مالیاتی و …… منجر به افزایش هزینه های عملیاتی ، افزایش حجم فرار های مالیاتی و ……. می گردد .
دکتر ادوارد دمینگ روش جدید مدیریتی را تدوین کرد که اکنون مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود ، که این روش دارای چهارده اصل است . در هر حال ، روش پیشنهادی دمینگ به طور خلاصه به شرح زیر است :
« کیفیت از جمله مسئولیت های مدیران ارشد کارخانه ها و سازمان هاست و نتیجه ی کار انجام شده به وسیله کارکنان نیست . » دمینگ اشاره می کند که « روش انجام کارها کیفیت کالای تولیدی را تعیین و چگونگی انجام کارها را مشخص می کند . » وی می افزاید که « فقط مدیران ارشد با آموزش ها و تأمین امکانات مالی لازم به هدف کیفیت می توانند دست یابند . »

لذا با توجه به موارد ذکر شده رفع نواقص و کاستی های موجود در فرآیندها ، اجرا و قوانین موجود مالیاتی که از طریق اولی و از سوی مدیران ارشد سازمان اقدام به تعیین استراتژی های سازمان می گردد ، اهمیت اجرای مدیریت کیفیت جامع را ایجاب می نماید .
این تحقیق در صدد آن است که با بررسی میزان تأثیر ابعاد رسمی ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع ، دست یابی به بهبود مستمر و رسیدن به اهداف عالیه سازمان را با بالا بردن کیفیت خدمات ارائه شده مورد بحث و بررسی قرار دهد .
1-4 . اهداف پژوهش

1-4-1 . هدف کلی پژوهش
بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع.
. اهداف فرعی پژوهش
. بررسی تأثیر بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع.
. بررسی تأثیر بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع.
. بررسی تأثیر بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع.
1-5 . فرضیه های
پژوهش
1-5-1 . فرضیه اصلی پژوهش
ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد .
. فرضیه های فرعی پژوهش
. بعد رسمیت سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد.
. بعد تمرکز سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد.
. بعد پیچیدگی سازمان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر دارد.
1-6 . متغیر های پژوهش
متغیر های پژوهش به دو دسته تقسیم می شوند : متغیر مستقل و متغیر وابسته.
متغیر مستقل در این پژوهش ابعاد ساختار سازمانی مشتمل بر سه بعد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی بوده و متغیر وابسته نیز اجرای مدیریت کیفیت جامع می باشد.
1-7 . قلمرو پژوهش
قلمرو پژوهش در قالب قلمرو موضوعی و زمانی و مکانی به شرح ذیل است:
الف : قلمرو موضوعی
از لحاظ قلمرو موضوعی در این پژوهش تأثیر ابعاد ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار می گیرد .
ب : قلمرو زمانی
از لحاظ قلمرو زمانی این پژوهش در محدوده زمانی بهمن ماه سال 1391 لغایت شهریورماه سال 1392 انجام شده است.
ج : قلمرو مکانی
از لحاظ قلمرو مکانی این پژوهش در اداره کل امور مالیاتی استان همدان انجام شده است.
1 – 8 . تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های پژوهش
1 – 8 – 1 . تعریف مفهومی متغیر ها
1 – رسمیت :
به میزان ضرورت و استفاده از مقررات، رویه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایف اشاره دارد که چهارچوب وظایف و اختیارات کارکنان را مشخص می کنند. رسمیت سازمانی در رفتار سازمانی افراد و فعالیت آنان اثر می گذارد ( نجف بیگی ، 1389 ).
رسمیت به چگونگی استاندارد بودن شغل های یک سازمان و اینکه چگونه رفتار کارکنان با قوانین و رویه ها هدایت می شود اشاره دارد ( رابینز – کالتر ، 1391 ) .
2 – تمرکز :
تمرکز به سطوح سازمانی و مرکز تصمیم گیری ها اشاره دارد؛ بنابراین هنگامی که سطح بالای سازمان تصمیم گیری می کند ، سازمان نظام متمرکز دارد و زمانی که تصمیم گیری ها به سایر سطوح سازمانی واگذار می شوند سازمان را غیر متمرکز می نامند ( نجف بیگی ، 1389 ).
تمرکز یعنی اینکه تصمیم گیری در سطوح بالای

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*