نحوه خوانش مخاطبان از برنامه ­های مذهبی تلویزیون

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25 2-2-دین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25 2-3-رسانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29 2-4-رابطه دین و رسانه…………………………………………………………………………………………………………………………………32 2-5-قالب گفتگوهای رسانه­ای……………………………………………………………………………………………………………………….41 2-5-1-توانایی­های مجری……………………………………………………………………………………………………………………………..46 2-5-2-ویژگی­های ظاهری…………………………………………………………………………………………………………………………….46 2-5-3-صدا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………46 2-5-4-حرکات و اداها……………………………………………………………………………………………………………………………………47 2-5-5-میزان اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………..47 2-5-6-اعتماد به نفس…………………………………………………………………………………………………………………………………..48 2-5-7-توجه به […]

بررسی نگرش به دین در میان دانشجویان

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

2.2.2     معنای دوم سکولار شدن فردی: قرائت خصوصی از دین  29 2.2.3   معنای سوم سکولار شدن فردی: قرائت این جهانی گرا (دنیاگرایانه) از دین…………………………………………………………………. …………………………………………………………………. […]

هویت و سازگاری فرهنگی آذریهای تهران

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..154 نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………155 پیشنهادات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..168 محدودیتهای تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………..170 فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………171 فهرست جداول: جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….130 جدول دو: فراوانی گروههای مختلف […]

تأثیر میزان و نوع مصرف رسانه­­ای بر هویت جنسیتی دختران

ژانویه 4, 2021 مدیر سایت 0

……………………………………………………………………………………………. 113 5-2) نتایج…………………………………………………………………………………………….. 102 5-3)جمع بندی………………………………………………………………………………………… 112 5-4)  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………….. 113 5-5 )  پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 113 منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 116 منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 120   فهرست […]