منابع و ماخذ مقاله ادله اثبات دعوی

فوریه 9, 2019 edame 0

………………………………………………………. 73د-وضعیت سکوت………………………………………………………………………………………………………. 744-تصمیم دادگاه در خصوص رسیدگی به اصالت سند……………………………………………………… 74الف-نسبت به ادعای جعل……………………………………………………………………………………………. 75ب-نسبت به انکار و تردید……………………………………………………………………………………………. 765-جمع و تقابل ادعای جعل […]

فوریه 8, 2019 edame 0

……………………………………………….26 1-1-تعریف مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-اقسام مسئولیت……………………………………………………………………………………………………….26 1-2-1-مسئولیت حقوقی………………………………………………………………………………………………..26 1-2-2-مسئولیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………….26 2-تعریف مسئولیت…………………………………………………………………………………………27 3-مفهوم مسئولیت مدنی……………………………………………………………………………….27 4- خسارت معنوی………………………………………………………………………………………….28 فصل دوم : مبانی مسئولیت مدنی ناشی از […]

پایان نامه حقوق درباره : اموال غیر منقول

فوریه 8, 2019 edame 0

……………………………………………… 76 بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی …………………………………………….. 76 بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی …………………………………………… 77 بند سوم: استثنا […]