منبع پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، پدیدآورنده، اثر مشترک، نظام های حقوقی

-۱- جایگاه اشاعه در حقوق موضوعه ۳۴
۲-۱-۱-۱- اشاعه در قانون مدنی ۳۴
۲-۱-۱-۲- اشاعه در سایر قوانین ۳۶
۲-۱-۲- مصادیق ایجاد اشاعه در مالکیت فکری ۳۷
۲-۱-۲-۱- ارث ۳۷
۲-۱-۲-۲- آثار دانشگاهی ۳۹
الف- فرض مالکیت پدیدآورنده ۴۰
ب- فرض مالکیت دانشگاه ۴۱
۱- مدل دکترین کار در برابر مزد ۴۱
۲- مدل قاعده استفادۀ گسترده از منابع دانشگاهی ۴۳
۳- مدل وجود قرارداد ۴۵
ج- فرض مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده ۴۶
۲-۱-۲-۳- پارک علم و فناوری ۴۷
۲-۲- منشأ اشاعه در مالکیت فکری ۴۹
۲-۲-۱- تعدد آفرینندگان آفرینه فکری ۴۹
۲-۲-۱-۱- اثر مشترک ۵۰
الف- تفکیک ناپذیر ۵۰
ب- تفکیک پذیر ۵۱
۲-۲-۱-۲- اثر جمعی ۵۲
۲-۲-۱-۳- اثر ثانوی ۵۲
۲-۲-۲- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف ۵۳
۲-۲-۲-۱- اثر مشترک در نظام های حقوقی ۵۳
الف- اثر مشترک در سایر کشورها ۵۳
۱- حقوق انگلستان و ایالات متحدۀ آمریکا ۵۴
۲- حقوق آلمان و ژاپن ۵۴
۳- حقوق فرانسه ۵۴
ب- اثر مشترک در حقوق ایران ۵۵
ج- نقد نظام حقوقی ایران در خصوص اثر مشترک ۵۵
۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب ۵۶
۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت ازحقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط ۵۷
۲-۲-۲-۲- اثر جمعی در نظام های حقوقی ۵۸
الف- اثر جمعی در سایر کشورها ۵۸
۱- حقوق انگلستان ۵۸
۲- حقوق ایالات متحدۀ آمریکا ۵۸
۳- حقوق فرانسه ۵۹
ب- اثر جمعی در حقوق ایران ۶۲
۱- نگرش قانونگذار در قوانین مصوب ۶۲
۲- بررسی پیش نویس لایحۀ قانون جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط. ۶۲
ج- وضعیت حقوقی آثار سینمایی ۶۳
۲-۲-۲-۳- آثار ثانوی در نظام های حقوقی ۶۵
فصل سوم- احکام و آثار اشاعه در مالکیت فکری
۳-۱- رابطه حقوقی آفرینه فکری با پدیدآورنده ۶۹
۳-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده و اوصاف آن ۶۹
۳-۱-۱-۱- انواع حقوق پدیدآورنده ۶۹
الف- حق مادی ( مالی) ۶۹
ب- حق معنوی ( اخلاقی) ۶۹
۳-۱-۱-۲- اوصاف حقوق پدیدآورنده ۷۰
الف- اوصاف حقوق مادی ۷۰
۱- قابل انتقال بودن ۷۰
۲- محدودیت زمانی ۷۱
۳- محدودیت مکانی ۷۱
ب- اوصاف حقوق معنوی ۷۱
۱- غیرقابل انتقال بودن ۷۲
۲- عدم محدودیت زمانی ۷۲
۳- عدم محدودیت مکانی ۷۲
۳-۱-۲- انواع حقوق مادی و معنوی در نظام صنعتی و ادبی هنری ۷۳
۳-۱-۲-۱- حقوق مادی مؤلف ۷۳
الف- حق نشر و تکثیر ۷۳
ب- حق ترجمه ۷۳
ج- حق اجرا و عرضه ۷۴
د- حق استفاده از پاداش و جایزه ۷۴
ه- حق اقتباس، تلخیص و تبدیل ۷۴
۳-۱-۲-۲- حقوق مادی مخترع ۷۵
الف- حق ساخت و تولید ۷۵
ب- حق اعطای مجوز بهره برداری ۷۶
ج- حق فروش و عرضه برای فروش ۷۷
د- حق انجام واردات ۷۷
ه- حق انتقال ۷۸
۱- انتقال ارادی ۷۸
۲- انتقال قهری ۸۱
۳-۱-۲-۳- حقوق معنوی مؤلف و مخترع ۸۲
الف- حق انتساب اثر به پدیدآورنده (حق ولایت بر اثر ) ۸۲
ب- حق حرمت و تمامیت اثر ۸۲
ج- حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر ۸۳
۳-۱-۳- تعیین مالک محصول کار گروهی ۸۳
۳-۱-۳-۱- بیان قاعده و استثنائات آن ۸۳
الف- موارد عدم تملک کلیه پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ۸۳
ب- موارد عدم تملک بعضی پدیدآورندگان نسبت به محصول مشترک ۸۴
۳-۱-۳-۲- حقوق پدیدآورندگانی که مالک نیستند ۸۷
۳-۱-۴- تعیین سهم و نوع مالکیت مالکان « حاصل کار گروهی » ۸۷
۳-۱-۴-۱- حکم حیازت مباح اشتراکی و عمل اشتراکی ۸۸
الف- نظر فقه امامیه ۸۱
ب- موضع حقوق موضوعه ایران ۸۹
۳-۱-۴-۲- حکم اثر مشترک ۸۹
۳-۲- ضوابط خاص حاکم بر آفرینه های مشترک ۹۱
۳-۲-۱- روابط حقوقی شرکاء در آفرینه مشترک ۹۱
۳-۲-۱-۱- قابلیت بیع اموال فکری . ۹۱
الف- لزوم مالیت مبیع ۹۱
ب- لزوم عین معین بودن مبیع ۹۲
۳-۲-۱-۲- قابلیت رهن اموال فکری ۹۳
۳-۲-۱-۳- تصرف، اداره، کنترل ۹۸
۳-۲-۱-۴- انتقال سهم هر یک از شرکاء ۱۰۱
الف- انتقال سهم در سیستم اشاعه سنتی و شرکت مدنی ۱۰۱
ب- انتقال سهم در مصادیق مالکیت فکری ۱۰۱
۳-۲-۲- اخذ گواهی ثبت در آفرینه های مشترک ۱۰۳
۳-۲-۲-۱- گواهینامۀ مشترک در مالکیت ادبی و هنری ۱۰۳
۳-۲-۲-۲- گواهینامۀ مشترک در مالکیت صنعتی ۱۰۵
۳-۲-۳- نحوۀ اقامه دعوا در آفرینه مشترک ۱۰۷
۳-۲-۳-۱- طرح دعوا مربوط به حق مالی ۱۰۹
۳-۲-۳-۲- طرح دعوا مربوط به حق معنوی ۱۱۱
۳-۲-۴- مدت حمایت در آفرینه های مشترک ۱۱۲
۳-۲-۴-۱- آفرینۀ ادبی و هنری مشترک ۱۱۲
۳-۲-۴-۲- آفرینۀ صنعتی مشترک ۱۱۷
نتیجه گیری ۱۱۹
فهرست منابع :
الف- منابع فارسی ۱۲۲
۱- قوانین و مقررات داخلی ۱۲۲
۲- کتب ۱۲۲
۳- نشریات و مقالات ۱۲۵
۴- پایان نامه ها ۱۲۷
۵- کنوانسیون های بین المللی ۱۲۷
ب- سایت های علمی، تحقیقاتی و پژوهشی ۱۲۸
ج- منابع فقهی ۱۲۸
د– منابع انگلیسی ۱۲۹
چکیده انگلیسی ۱۳۱
چکیده :
اشاعه در اصطلاح حقوقی یعنی مالکیت مشترک دو یا چند مالک در یک مال که ممکن است هم نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی. هر چند که قانون مدنی فقط از مالکیت عین و منفعت سخن به میان آورده است، با اینحال در حقوق جدید، مالکیت فکری از قبیل حق مؤلف یا هنرمند نسبت به اثر و مالکیت صنعتی از قبیل حق مخترع، طراح، تاجر نسبت به نام و علائم تجاری نیز مورد شناسایی قانونگذار قرار گرفته است که هر دو از شاخه های مالکیت فکری به شمار می روند. موضوع این حقوق، شیء معین مادی نیست و در واقع تراوشات فکری انسان و اثر فکری است که به خلاقیت و آفرینش پدیدآورندگان آن وابسته بوده و با توجه به اینکه، این حقوق نیز مال محسوب می شوند و در زمرۀ حقوق مالی قرار می گیرند می توانند مشاع باشند.
اشاعه در مالکیت فکری می تواند بصورت قهری که نمونه بارز و شایع آن ارث می باشد، و یا بصورت اختیاری و در اثر عمل مشترک همانند شراکت دو یا چند مؤلف در ایجاد یک آفرینه مشترک، ایجاد شود. در این خصوص دو دیدگاه وجود دارد که یکی بر تفکیک ناپذیر بودن سهم اشخاص در خلق یک اثر فکری دلالت دارد که آن را می توان خصوصیت بارز اشاعه در مالکیت فکری دانست و دیدگاه دیگر چنین استدلال می کند که این اصطلاح بر آثار مشترکی بار می شود که یا مطلقاً تفکیک ناپذیر بوده و یا بر مبنای یک برداشت مشترک اما جداگانه می باشد، به نحوی که سهم هر یک از همکاران قابل تشخیص باشد. حقوق ایران در انطباق با هر یک از دو نظر فوق، مبهم است و رفع ابهام از قانون در این خصوص ضروری است.
از آنجایی که آفرینه مشترک دو یا چند مالک دارد، حقوق ناشی از آن اعم از حقوق مادی و معنوی متعلق به تمامی پدیدآورندگان آن می باشد. مشاع بودن حق مالکیت در آفرینۀ فکری می تواند برای مالکین مشاع، محدودیت ها و مشکلاتی هم در زمینۀ تصرفات مادی و هم در زمینۀ تصرفات حقوقی از جمله در خصوص نحوۀ تصرف و انتفاع از آفرینه، روابط شرکاء با یکدیگر، مدت حمایت، نحوۀ ثبت آفرینه و نحوۀ اقامۀ دعوا ایجاد نماید.
کلید واژگان : اشاعه، مالکیت فکری، حقوق مالی، آفرینۀ مشترک، حقوق معنوی، تصرفات حقوقی.
مقدمه:
مالک یک شیء همیشه یک نفر نیست بلکه گاهی یک شیء ممکن است در آن واحد در مالکیت دو یا چند نفر باشد. اشاعه یکی از حالت هایی است که از دیرباز که انسان زندگی اجتماعی و اشتراکی خود را آغاز نموده قرین و همراه انسان بوده و امروزه همین مسأله با اهمیت و پیچیدگی بیشتری همراه انسانهاست. نمونه شایع و بارزی که سبب پیدایش مالکیت مشاع می شود، ارث است و از آن جا که حقوق مالکیت فکری نیز از اقسام حق شناخته شده است قابل انتقال بوسیله ارث می باشد؛ لذا در صورتی که پدیدآورنده یک اثر ادبی فوت می کند حق تألیف یا اختراع آن به وارثان می رسد و راهی جز مالکیت به نحو اشاعه ورثه باقی نمی ماند و این سبب کاملاً قهری و بدون ارادۀ مالکین است و گاه نیازهای اجتماعی و ضرورت ایجاب می نماید که چند نفر برای تحصیل سود یا رسیدن به اهداف عالی با یکدیگر به جمع بپیوندند و سرمایه گذاری کنند و در یک اجتماع قرار بگیرند، این اجتماع ممکن است در مالکیت های فکری یا دارایی های فکری باشد، هرگاه سخن از دارایی به میان می آید ناخودآگاه ذهن انسان به سمت مصادیق عینی مالکیت همچون پول، زمین، کالا و … سوق پیدا می کند. این در حالی است که در دنیای امروز نوع دیگری از مالکیت مورد توجه قرار گرفته است که به مراتب از دارایی های ملموس پر اهمیت تر می باشد و از آن با عنوان مالکیت فکری یاد می شود. مالکیت فکری یا دارایی فکری محصول هوش و تلاش ذهنی انسانی بوده و در مقایسه با سایر کالاها و محصولات دارای خصایص منحصر به فردی می باشد. از جمله آنکه این نوع دارایی نتیجه مستقیم کار فکری انسان بوده و در اثر مصرف از بین نمی رود و دیگر آنکه به راحتی عرضه شده و قابلیت تکثیر دارد.
پیشرفت علم، اختراع و ابتکارات نو، باعث شده که صاحبان اندیشه، هنرمندان، متفکران و فرهیختگان بعضی جوامع تمایل به همکاری و کار عملی گروهی داشته باشند و یا در ایجاد اثری فکری، چندین نفر همکاری کنند و کار چند فکر مشابه و متجانس را بی نقص تر بدانند. بدین ترتیب در نظام اختراعات ممکن است اشخاص متعدد، یک گروه پژوهشی یا حتی دو یا چند گروه پژوهشی مانند مؤسسات تحقیق و توسعه، تلاش های خود را جهت نیل به یک اختراع با هم هماهنگ و شریک کرده باشند، در آن صورت ممکن است مجموع آنها به عنوان مخترع آن فرآیند یا محصول شناخته شود و یا مؤلفان متعدد با گردآوری کارهای خود تصمیم به خلق یک اثر می کنند که نتیجه فعالیت آنها می باشد. برعکس در بعضی جوامع کار عملی گروهی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است و اندیشمندان تمایل چندانی به همکاری و تهیه آفرینۀ مشترک ندارند. درست است که در بعضی از آفرینه ها مثل سرودن شعر، مشارکت کمتر می تواند کارساز باشد ولی برعکس، خلق برخی آفرینه ها به همکاری افراد متخصص نیاز مبرم دارند، نظیر تهیه فیلم های سینمایی، ویدیویی، تهیه و اجرای ترانه ها و سروده های مختلف و یا نمایش، اثر سمعی و بصری و

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*