کیفیت زندگی

همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر سن ابتلاء به صرع به روابط عمومی با همسر، 18/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سن ابتلاء به صرع، کاهش سطح روابط عمومی با همسر و با کاهش سن ابتلاء به صرع، افزایش سطح روابط عمومی با همسر، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه اصلی اول پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-2 بررسی فرضیه 2
بین سن ابتلاء به صرع و روابط خصوصی با همسر در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر سن ابتلاء به صرع به روابط خصوصی با همسر، 08/0- بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی دوم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-3 بررسی فرضیه 3
بین روابط عمومی با همسر و رابطه مثبت با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط عمومی با همسر به رابطه مثبت با فرزند، 24/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح روابط عمومی با همسر، کاهش سطح رابطه مثبت با فرزند، و با کاهش سطح روابط عمومی با همسر، افزایش سطح رابطه مثبت با فرزند، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه اصلی سوم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-4 بررسی فرضیه 4
بین روابط عمومی با همسر و تعارض با فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط عمومی با همسر به تعارض با فرزند، 26/0- بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، منفی می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح روابط عمومی با همسر، کاهش سطح تعارض با فرزند، و با کاهش سطح روابط عمومی با همسر، افزایش سطح تعارض با فرزند، قابل انتظار است. بنابراین فرضیه اصلی چهارم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-5 بررسی فرضیه 5
بین روابط عمومی با همسر و وابستگی به فرزند، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط عمومی با همسر به وابستگی به فرزند، 04/0 بوده و معنادار نمی‌باشد. بنابراین فرضیه اصلی پنجم پژوهش، تأیید نمی گردد.
4-3-6 بررسی فرضیه 6
بین روابط عمومی با همسر و روابط خصوصی با همسر، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط عمومی با همسر به روابط خصوصی با همسر، 64/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، مثبت می باشد که نشان می دهد با افزایش سطح روابط عمومی با همسر، افزایش سطح روابط خصوصی با همسر، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی ششم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-7 بررسی فرضیه 7
بین روابط عمومی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.
همانطور که در جدول 4-1، ملاحظه می‌شود، وزن استاندارد رگرسیونی مسیر روابط عمومی با همسر به کیفیت زندگی، 21/0 بوده و معنادار می‌باشد. جهت رگرسیون، مثبت است که نشان می دهد با افزایش سطح روابط عمومی با همسر، افزایش سطح کیفیت زندگی، قابل انتظار است و بالعکس. بنابراین فرضیه اصلی هفتم پژوهش، تأیید می گردد.
4-3-8 بررسی فرضیه 8
بین روابط خصوصی با همسر و کیفیت زندگی، در افراد مبتلا به صرع، رابطه معنادار وجود دارد.