کیفیت زندگی کاری

یادگیری
نگرشها
شخصیت
ادراک و تصمیم فرد
رضایت شغلی
توانایی
یادگیری
نگرشها
شخصیت
ادراک و تصمیم فرد
رضایت شغلی
شکل 2-1. تأثیر توانایی در رفتار افراد
2-3-5- نظام اعتقادی
کاربرد واژه اعتقاد بسیار متنوع است (یرو، 2002). واژگانی مانند نگرش، ارزشها، قضاوتها، اعتقادات، دیدگاهها و دانش را می‌توان بجای یکدیگر به کار برد. با این وجود، بسیاری از محققان (رت، 2001؛ گود ایناف، 1981؛ آیکن، 2002؛ فریمن، 2004) تلاش داشته اند تا واژه اعتقاد را از سایر سازه‌ها متمایز سازند. به طور کلی هر فرد نظام اعتقادی را توسعه می‌دهد که در برگیرنده تمام باورهایی است که در فرایند انتقال فرهنگی کسب می‌شوند (راس، 1980). از طرفی فرهنگ بستری برای شکل گیری باورهایی را فراهم می‌کند، که به نوبه خود موجب شکل گیری رفتار فرد می‌شود. بر این اساس، فرهنگ مشتمل بر بسیاری از باورها و مفروضات درباره چگونگی درک جهان (جهان بینی) و بسیاری رهنمودهای هدایتگر دیگر است. به علاوه، عقاید هر فرد از تجربیات گذشته و فعلی وی نیز منبعث می‌شوند (رتز، 2001).
بدین ترتیب، نظام اعتقادی را می‌توان مجموعه ای از ایدئولوژیها، باورها (نظیر مذهب) و ارزشهای فردی هر شخص دانست. ایدئولوژی، در واقع همان نوع نگرش فرد پیرامون جهان (هوی و میسکل، 2008)است. باورهای مذهبی، یعنی باوری که فرد به یک قدرت برتر دارد (ناکس و مارستون، 2003)، و ارزشها، زیربنایی ترین جزء از باورهای هر فرد را تشکیل می‌دهند. از طرف دیگر، ارزشها و شخصیت با هم در ارتباطند ولی به هم شبیه نیستند. ارزشها نمایانگر اعتقادات و باورهای بادوام و اساسی هستند،که به فرد از لحاظ فردی و اجتماعی موجودیت می‌بخشند (روکیج، 1973).
مطالعه ارزشها در سازمان به دو دلیل صورت می‌گیرد: اول اینکه ارزشها پیش نیازی برای رفتار سازمانی هستند. بنابراین مدیران نیاز دارند قبل از اینکه رفتار افراد را تبیین کنند از ارزشهای آنها ادراکی پیدا کنند. و دوم درک ارزشها به مدیران اجازه می‌دهد تا این دانش را به عنوان یک راهکار جایگزین برای دستورات رسمی و پروتکلهای کنترل در سازمان به کار برند (لشلی و لیروس،2003).
2-3-5-1- انواع ارزش ها
لشلی و لیروس (2003 ) هم چنین،در مسیر شناسایی انواع ارزشها،ارزشهای زیر را معرفی می‌نمایند:
فردی: به سازمان آورده می‌شوند و به وسیله تجربه افراد و تعاملات آنها شکل می‌گیرند.
فرهنگی: بر ارزشهای فردی با استفاده از باورهای اجتماعی غالب نفوذ می‌کنند.
سازمانی: شامل الگوی مفروضات، ارزشها و باورهای مشترک بین افراد است.
حرفه ای: ارزشهایی که یک گروه کاری خاص آن را در بر می‌گیرد.
غایی: حالت مطلوب موجود مثل برابری و کیفیت زندگی کاری..
ابزاری: راههای مطلوب تأثیر بر ارزشهای نهایی است مثل ادب، منطق، جاه طلبی و…