کشورهای توسعه یافته

ز) عدم ابهام و ضرورت شفافیت در قانون برای اجرای بهینه آن؛
ر) با قوانین روشن برای ارتقای شفافیت و نظارت عمومی، پنهان کاری بورکراتیک می‌تواند کاهش یابد(نیوتن و ون دث،1390: 154).
ح) روشن سازی و اطلاع رسانی دقیق و بدون ابهام در مورد قوانین و محتوای تصمیم‌ها و اجرای قوانین در موضوعاتی مانند مزایده‌ها، مناقصه‌ها و مانند آن(سردارنیا،1390 الف.پیشین: 166).
برای سودمند واقع شدن اصل حاکمیت قانون بایستی بسترهای مناسبی وجود داشته باشد از جمله:
– ایجاد سازوکارهایی برای افزایش میزان آگاهی شهروندان از قوانین و مقررات شهری برای رعایت آن‌ها.
– تبیین مفهوم اصل حاکمیت قانون و قانونمندی.
– تناسب قوانین و مقررات با مقتضیات زمان و مکان.
– استفاده از نظرات افراد و گروه‌های ذی‌نفع در تهیه و تدوین قوانین و مقررات شهری.
2. سیاست الکترونیکی و مجازی شدن مدیریت و حکمرانی شهری
امروزه با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات یکی از راه‌های ارائه خدمات آسان، سریع‌تر و کم هزینه‌تر به شهروندان استفاده از همین رسانه‌ها توسط حکمرانان و مدیران شهری می‌باشد. «مجازی شدن ارتباطات» یکی از مفاهیم مرتبط با مدل سیستمی است و به معنی علم کنترل و برقراری ارتباط و دریافت اطلاعات از محیط پیرامونی برای تصمیم‌گیری بهتر است. بر اساس مدل سیستمی، هر سیستمی چه حکومت و چه نهادهای زیر مجموعه آن با محیط پیرامونی خود یعنی محیط درونی و بیرونی مرتبط هستند؛ سیستم‌های باز، از جسارت و شهامت برخورد و رویارویی باز و آزادانه با چالش‌ها، نیازها و تقاضاهای محیطی برخوردارند و متناسب با چالش‌ها و مشکلات، خود را اصلاح کرده و برونداد موثر ارائه می‌دهند؛ در جهت عکس، سیستم‌های بسته، سیستم را به روی محیط داخلی و خارجی و تقاضاهای مشارکتی و چالش‌ها می‌بندند و ایستایی را بر پویایی ترجیح می‌دهند، چنین سیستم‌هایی به دلیل عدم پویایی و درجا زدگی با بحران سیستمی و ناپاسخگویی به مردم و مخاطبان مواجه می‌شوند و در صورت اوج یافتن بحران، با شورش‌های شهری مواجه خواهند شد(سردارنیا،1390 ب.15-14).
یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، باز بودن سیستم اداره امور شهری و فرایند تصمیم گیری به روی شهروندان و اصناف و گروه‌های مختلف شهری است. در چنین سیستمی، هر نوع تصمیم بایستی بر مبنای دریافت اطلاعات واقع بینانه، منطقی و جامع از محیط پیرامونی و اجتماع شهروندی از طریق برقراری ارتباطات جامع و مستمر با آنان اتخاذ شود. تجربیات تاریخی، همگی نشان از آن دارند که آن تصمیماتی، موفق و کارآمد و نافذ بوده‌اند که در گرو شناخت صحیح از چالش‌ها و نیازهای واقعی همه گروه‌های جامعه یا یک اجتماع شهری بوده‌اند و تصمیمات فاقد اطلاعات واقعی و درست، نتیجه‌ای جز عدم رضایت و گاه شورش و تنش اجتماعی نداشته‌اند.
مدیریت‌های شهری در جهان امروز در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جامعه پیچیده و آگاه شهری و شهروندی مواجه هستند، چنین فضایی، سایبرنتیسم و ارتباط گرایی و اطلاعات محور شدن مدیریت شهری را بسیار ضروری ساخته است. ارتباطات مستقیم با مردم و شهروندان و دریافت اطلاعات بی واسطه منجر به تصمیم گیری به هنگام، نظارت پذیری برای پاسخگویی به چالش‌ها و در نهایت مانع از شکل گیری بحران‌های سیستمی و مشروعیتی در میان مدت و درازمدت می‌شوند. مدیریت مقتدر شهری، مدیریت دیکتاتورمآبانه و انحصارگرا و بسته نیست بلکه مدیریتی بر مبنای رویارویی مقتدرانه و باز با جامعه، نیازها و چالش‌های محیطی است و مشروعیت خود را از طریق همین رویارویی و تصمیم گیری به هنگام و مطلوب کسب می‌کند.
در حکمرانی خوب شهری، کاربست سایبرنتیک به روش‌های مختلف می‌تواند صورت بگیرد که به اجمال عبارتنداز:
1. گردهمایی‌های شهری با حضور شهروندان.
2. تریبون‌ها و همه پرسی برای نظرخواهی از شهروندان.
3. اندیشیدن تمهیدات و فرصت‌ها مناسب برای تماس مستقیم مدیران شهری با نمایندگان مردم یا تشکلات مدنی و صنفی.
4. دریافت اطلاعات لازم برای اداره شهر از طریق رسانه‌ها و مطبوعات محلی برای تصمیم‌گیری صحیح براساس نیازهای شهروندان.
5. بسترسازی برای مدیریت الکترونیکی و امکان سازی برای تماس‌ها و مشارکت سایبری شهروندان و تشکلات شهری و رد و بدل اطلاعات از طریق تماس‌ها و ارتباطات سایبری یا مجازی.
6. کادر سازی و ظرفیت سازی نهادی در شهرداری و مدیریت شهری جهت ارتباط مستقیم و مستمر با شهروندان برای کسب اطلاعات و شناخت واقعی و جامع از شهروندان و مسائل و مشکلات آنان.
یکی از پیامدها و مزیت‌های سایبرنتیکی شدن در مدیریت شهری آن است که اقشار و گروه‌های کم درآمد و بی بضاعت شهری می‌توانند دیدگاه‌ها و مشکلات خود را بیان کنند و منفذهای پیشین برای رانت‌های اطلاعاتی برای افراد و گروه‌های متنفذ – که از این رهگذر به امتیازات و ثروت‌های کلان و فاسد می‌رسیدند- بسته و مسدود می‌شوند. سایبرنتیکی شدن واقعی باعث شفافیت اطلاعاتی و تصمیم گیری می‌شود و امکان رانت جویی و انحصار اطلاعاتی را بسیار دشوار یا غیر ممکن می‌سازد(سردارنیا، درآمدی بر جامعه شناسی…پیشین.162-160).
در نظریه‌های حکمرانی نوین، از اصطلاح «شبکه تصمیم» استفاده شده است، منظور آن است که دستگاه تصمیم گیری در حک
مرانی شهری، نمی‌تواند تافته جدا بافته از محیط پیرامونی باشد، بلکه در پیوند با جامعه شهری، تصمیم گیری می‌کند که نقاط اتصال شبکه را شهروندان، نهادهای رسمی، نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی، اصناف و امثال آن تشکیل می‌دهند. شبکه‌ای شدن تصمیم گیری به ناگزیر، حکمرانی شهری جدید را از حالت عمودی به سمت حکمرانی دموکراتیک و مشارکتی و ارتباط مستمر با گروه‌های شهری و شهروندان سوق می‌دهد(Haiki,2007: pp.41-48/Poppelaars,2007: p.6).
3. کنترل پذیری و توجه به نتایج آن
یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب شهری، سطح بالای کنترل پذیری است و بین کنترل پذیری و اصلاح و پویایی هر سیستم از جمله سیستم مدیریت شهری ارتباط و پیوند مستقیمی است. بر اساس مدل سیستمی، خروجی یا برونداد حوزه مدیریت شهری در قالب خدمات، تصمیمات و راهبردها است. بازخورد مثبت حاکی از برآورده شدن تقاضاها و توازن بین ورودی و خروجی است و به رضایت عمومی می انجامد و بازخورد منفی حاکی از عدم توازن بین ورودی یا تقاضاهای اکثریتی از شهروندان با خروجی‌ها است.
در حکمرانی خوب شهری، مدیریت‌ها به بازخوردها بسیار حساس هستند، تصمیمات و خدماتی که بازخورد مثبت داشته‌اند را استمرار می‌دهند و تصمیمات یا خروجی‌هایی که منجر به بازخورد یا واکنش منفی شهروندان و غالب گروه‌های شهری می‌شوند را اصلاح و تغییر می‌دهند. جزء بازخوردی در مدل سیستمی، موضوع مدیریت پیشگیرانه برای پیشگیری از وقوع بحران را ضروری می‌سازد لذا، حساسیت منطقی و زمان شناساندن یا به هنگام مدیریت شهری به واکنش‌ها منجر به پویایی سیستم و مانع از تبدیل چالش‌های کوچک به چالش‌های بزرگ می‌شود.
ایجاد، نهادینه سازی و استمرار سیستم تعادل و توازن، یکی از شاخص‌های بسیار مهم حکمرانی خوب شهری است؛ در دنیای پیچیده امروز، هیچ سیستمی از جمله حکمرانی شهری نمی‌تواند بی توجه به کنترل‌ها باشد اما سطح کنترل پذیری از سیستمی به سیستم دیگر متفاوت است؛ هر چه کنترل پذیری بیشتر باشد، اصلاحات و رفع خطاها بیشتر می‌شود و سیستم می‌تواند مقتدرانه و با کارآمدی و پاسخگویی بیشتر به پیش رود. کنترل پذیری مقدمه‌ای بر کارآمدی و پاسخگویی بیشتر است.