کشورهای توسعه یافته

2) فقدان حساسیت تئوریهای نئومالتوسی به ویژگی های اجتماعی
3) فشار وارده به محیط در کشورهای پیشرفته بیش از جمعیت کشورهای در حال توسعه است.
2-2-2-3-2- توسعه سبز انتقادی:
این رویکرد شامل تفکرات رادیکال می‌گردد که منتقد وضعیت و مدلهای توسعه هستند. آنها مخالف تفکرات توسعه پایدار بوده و انتقادات عمده‌ای بر مدل های غالب وارد می سازند.
کانون توجه سبزهای انتقادی، اقتصاد سرمایه‌داری است. عقیده بر این است که تفکرات سرمایه‌داری و نوسازی منجر به از هم گسیختگی جوامع گردیده است. گسترش اقتصاد جهانی منجر به حذف تمامی جوامع ماقبل سرمایه داری گردیده و این موضوع بر تمامی جهان سایه می افکند (Ibid,P140). بر این اساس باید با این روند مبارزه کرد و تا حد امکان موانعی برای گسترش سرمایه داری فراهم ساخت چرا که بحرانهای موجود حاصل حکمفرایی نظام سرمایه داری است.
مهم ترین نقدها توسط هنتر و فرایبرگ از پارادایم توسعه به عمل آمده و این عقیده که توسعه فرایندی تغییرناپذیر است را رد می‌کنند. آنها معتقدند که توسعه را مردم می‌سازند و آگاهی انسانی و خواسته‌ها عناصر قطعی در فرآیندهای توسعه اند. لذا کشورهای توسعه یافته هرگز مدل مناسبی برای توسعه جنوب به شمار نمی آیند. آنها مسیر توسعه را مبتنی بر واقع بینی نهاده اند. خود واقع بینی مبتنی بر تمامی جنبه های وجود است. بنابراین توسعه باید درونزا باشد. آنها چهار اصل سبز توسعه درونزا را تعریف می کنند که عبارت است از:
1) اجتماع گرایی (توسعه با منشاء و ریشه در ارزشها و نهادهای فرهنگی تعریف شده توسط جامعه)
2) خوداتکایی (در مقیاس های متفاوت جامعه نه به صورت استبدادی)
3) عدالت اجتماعی
4) تعادل اکولوژیکی (دال بر آگاهی از پتانسیل اکوسیستم های محلی و محدودیت های جهانی و محلی) (Ward,2000,P69).
در این قسمت به مقایسه دو استراتژی مدرن و غیرمدرن(سرخ و سبز) پرداخته و ویژگی های هر یک را به شرح جدول زیر بر می شمارند.
جدول2-1: مقایسه تطبیقی استراتژی های مدرن و غیر مدرن

2-2-2-3-3- دیدگاه رادیکال: این دیدگاه ضمن توجه به مسایل زیست محیطی، تمامی مشکلات ایجاد شده را ناشی از رویکردهای سرمایه‌داری، جهانی شدن و سایر مسایل وابسته بدان بر می‌شمارد. پس تفکرات مارکسیستی منشاء حرکت خود را بر طبقات کارگر بنا نهاده و اعتقاد دارد که جز با حرکت انقلابی نمی‌توان به نتیجه دست یافت. براساس بنیانهای این تفکر، برنامه‌ریزی در شکل سرمایه‌داری، ابزاری است برای انعطاف پذیری، حفظ و حمایت سرمایه‌داری که نمی‌تواند منشاء توسعه بوده و رفاه را برای جامعه و به ویژه اقشار و طبقه‌های پایین جامعه به ارمغان آورد. دولت‌ها نیز تحت نفوذ سرمایه‌داری به حفظ و حمایت آن کمک می کنند. تنها راه‌حل، انجام اقدامی انقلابی است تا از این طریق ضمن نابودی روش‌های موجود روش‌های نوینی مبتنی بر اصول مارکسیستی، ماتریالیستی بنا نهاده و جامعه بر مبنای آن در راه توسعه گام بردارد (Adams,2001,p153).
2-2-3- رویکردهای پایداری
در مجموع و با توجه به بررسی های صورت گرفته در حوزه توسعه پایدار، رویکردهای توسعه پایدار را می توان به چهار دسته اصلی تقسیم بندی کرد:
الف ـ رویکرد پایداری از جنبه محیط شناسی: در این رویکرد مفهوم توسعه پایدار از جنبه محیط شناسی بیشتر مدنظر قرار می گیرد و پایداری محیطی با تعیین سه جزء اصلی اقتصاد، اکولوژی و اجتماع مورد بحث قرار می گیرد و با تعیین ابعاد فرعی دیگر در نظام اکولوژیکی موضوعاتی از قبیل هماهنگی اکوسیستم، تنوع زیستی، منابع طبیعی و به ویژه ظرفیت بارگذاری مورد توجه قرار می گیرد. (Barrow.C.j.1995,Harris,j.M.2000).
ب ـ رویکرد پایداری از جنبه اقتصادی: این رویکرد از توسعه پایدار، پایداری را بیشتر از جنبه اقتصادی آن مطرح و مورد توجه قرار می دهد. این رویکرد علاوه بر اینکه پایداری را متکی بر سه جزء اصلی اقتصاد و اکولوژی و اجتماع می داند، پایداری را فقط از طریق مکانیزم افزایش رشد و کارایی به دیگر اجزای سیستم قابل انتقال می داند (World Bank,2000,p.68).
پ ـ رویکرد پایداری از جنبه اجتماعی- فرهنگی: در این رویکرد مقوله پایداری سیستمی بصورت چهاربعدی تصور می‌گردد (متغیر صندلی پایدار) و تأکید دارد. برای تحقق پایداری در سه بعد اقتصاد، اکولوژی، اجتماع، بعد چهارمی نیاز است که در آن ابعاد انسانی (مولفه های آموزش، بهداشت و سلامت) بیشتر مورد توجه است.