کشورهای توسعه یافته

مدیرکل سازمان حمل و نقل
مدیرکل سازمان حمل و نقل
1. شورای شهری استانبول
شورای شهر به عنوان بدنه اصلی تصمیم‌گیری در حکمرانی شهر استانبول، متشکل از شهرداری شهر، شهرداران مناطق و یک پنجم اعضای شورای شهرداری‌های مناطق هستند. اعضای شورا هر پنج سال یک بار انتخاب شده و جلسه‌های عمومی آن سه بار در سال در ماه‌های مارس، جولای و نوامبر تشکیل می‌گردد(همان،107) و همچنین در مواقعی که نیازهای خاصی مطرح باشند نیز شورا تشکیل می‌شود. این شوراها توسط کلان شهری استانبول اداره می‌شود و در کنار وظایف طبیعی دارای قدرت بررسی و تصویب برخی از تصمیمات شهرداری‌های بخش‌های کلان شهر است. شورای شهر در استانبول دارای اختیارات بسیار زیادی می‌باشد. شورای شهر از طریق ضابطه‌ای به نام رای اعتماد، کنترل شدیدی بر شهرداری دارد. عزل شهردار از طریق رای اعتماد، نیاز به تصویب هیأت دولت (بالاترین دادگاه اداری کشور ترکیه)دارد(نجاتی حسینی،1383: 150).
2. شهرداری کلان شهر استانبول، وظایف و اختیارات
شهرداری کلان شهری استانبول به 27 شهرداری بخش تقسیم می‌شود. هر بخش دارای شهردار و شورایی است که اعضای آن توسط مردم به مدت 5 سال انتخاب می‌شوند. شهرداری‌های بخش اساساً مسئول فراهم کردن خدمات مدیریت مواد زاید و صدور جوازهای ساختمانی برای ساکنان هستند.
شهردار رئیس شهرداری است که مردم محل انتخابش می‌کنند. او قوانین و مقررات شهرداری را اجرا می‌کند، دارایی‌های عمومی را مدیریت کرده و وظایفی را که شورای شهر به او واگذار می‌کند، انجام می‌دهد. علاوه بر رای اعتماد، شهردار می‌تواند از مقام خود (گرچه به طور موقت) در برخی شرایط که به دقت تعیین شده، عزل شود. این شیوه زمانی امکان دارد که شهردار به دست داشتن در یک کار غیرقانونی متهم گردد، هر چند تصمیم نهایی در این زمینه بستگی به دادگاه اداری دارد(همان، 151).
فصل پنجم قانون 1580، وظایف شهرداری کلان شهر استانبول را شرح می‌دهد. این قانون در شهرداری‌های کلان شهری و مناطق اجرا می‌گردد. وظایف فوق را می‌توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:
1. وظایف مربوط به توسعه اقتصادی
2. وظایف مربوط به نظم و سلامت منطقه
3. وظایف مرتبط با امور فرهنگی، گردشگری و ورزشی
4. وظایف مربوط به حمل و نقل
5. وظایف اقتصادی و تجاری
6. وظایف مرتبط با زمینه‌های فعالیت
7. وظایف مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی(هاشمی و دیگران،پیشین: 178-177).
ذکر این نکته مهم ضروری است که صرف نظر از شهرداری استانبول بر اساس قانون شهرداری‌های ترکیه، شهرداری‌ها بر اساس وظایف و وضعیت درآمد به چهار گروه تقسیم می‌شوند. بدین ترتیب انجام بعضی وظایف که متضمن هزینه زیادی می‌باشند، تنها برای آن دسته از شهرداری‌ها که درآمد زیاد دارند؛ اجباری شده و برای بقیه به صورت داوطلبانه در آمده است.
طبق این قانون، یک شهرداری پیش از انجام وظایف اجباری نمی‌تواند بودجه‌ای برای وظایف دیگر تخصیص دهد، بنابراین علی رغم این که وظایف شهرداری‌ها در ترکیه تقریباً هم سنگ کشورهای توسعه یافته است، اما شرایط و امکانات شهرداری‌ها وظایف را مشروط و محدود می‌کند. از سوی دیگر دخالت‌های متعددی از طرف دولت مرکزی و بدون هماهنگی با دولت محلی اعمال می‌شود. به عنوان نمونه، اگر چه برنامه ریزی کاربری زمین به شهرداری‌ها محول شده، اما به دولت مرکزی اختیار داده شده تا در موارد ضروری برنامه‌ها و کاربری‌های مورد نظر خود را در شهرها اعمال نماید.
3. مروری بر نحوه‌ی تأمین منابع مالی شهرداری کلان شهری استانبول
در ترکیه درآمدهای محلی شهرداری‌ها مواردی چون انواع مالیات‌ها و هزینه‌های دریافتی از شهروندان در ازای خدمات را شامل می‌شود:
مالیات‌های شهری
مالیات‌های شهری
هزینه‌های دریافتی در ازای خدمات
هزینه‌های دریافتی در ازای خدمات
1. مالیات شهری: مقامات شهرداری مجازند به صورت مستقیم مالیات‌های ویژه‌ای را بر اساس قانون درآمدهای شهرداری( قانون شماره2464) دریافت کنند