کدگذاری انتخابی

اگر یک آزمون چند بار دربارهی یک آزمودنی اجرا شود، نمرهی آن در همه موارد یکسان است. معنای دوم پایایی به همسانی درونی گویهها اشاره دارد. مفهوم آن این است که سؤالهای آزمون تا چه حد با یکدیگر همبستگی دارند، برای آزمون پایایی پرسشنامه، شیوههای متفاوتی وجود دارد. رایجترین روش برای سنجش پایایی طیف لیکرت، استفاده از ضریب آلفای کرونباخ است. جهت برطرف کردن اشکالات احتمالی پرسشنامه، 30 پرسشنامه در بین پاسخگویان توزیع و پیش آزمون به عمل آمد، پرسشنامهها جمعآوری و پایایی اطلاعات بهدست آمده با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد که مقدار آن در جدول 3-3 آمده است. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان از پایایی پرسشنامه طراحی شده است. گفتنی است که پدهازور اعتبار بین 5/0 تا 8/0 را برای تحقیقات غیرتجربی پذیرفتنی میداند (کریمی و همکاران، 1391). متغیرهای مربوط به عوامل توسعه نیافتگی روستاها از دیدگاه روستاییان در زمینه عوامل توسعهنیافتگی روستاها گردآوری شد. به منظور کاهش تعداد متغیرهای تحقیق و تعیین سهم هر یک از عامل‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید. ابتدا به منظور اندازه‌گیری انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی از آزمون KMO و آماره بارتلت استفاده گردید. محاسبات انجام شده نشان داد که انسجام درونی داده‌ها برای بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی مناسب بوده (KMO برابر با 712/0) و آماره بارتلت نیز در سطح یک درصد معنی‌دار بود.

جدول 3-3- مقدار آماره KMO و آزمون بارتلت
KMO
Bartletts Test
Sig
α
علل توسعهنیافتگی مناطق روستایی
712/0
836/3713
00/0
68/0
منبع: یافتههای پژوهش
3-2-2-2- روش کیفی تئوری بنیادی
تحقیقات کیفی سبکهای مختلفی دارد ولی این تحقیقات دارای اشتراکات زیادی هستند. شش ویژگی مشترک تحقیقات کیفی عبارتند (حاجباقری و همکاران، 1390):
1 اعتقاد به واقعیات متعدد.
2. تعهد به پیروی از شیوهای که به فهمیدن پدیده مورد نظر بینجامد.
3. اهمیت دادن به دیدگاههای شرکتکنندگان در تحقیق.
4. هدایت تحقیق به گونهای که شرایط طبیعی پدیده مورد نظر را حتی الامکان مختل ننمایند.
5. اهمیت دادن به شرکت محقق در تحقیق.
6. انتقال آنچه که محقق از پدیده درک کرده، به صورت گزارش ادبی و غنی از بیانات شرکت کنندگان در تحقیق.
بعد از تعیین روستاهای توسعهیافته و توسعهنیافته به روش اسکالوگرام، در این مرحله تحقیق به دنبال علل توسعهنیافتگی روستاهای توسعهنیافته با استفاده از روش کیفی تئوری بنیادی میباشد.
تئوری بنیانی یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگران در حوزهها و موضوعات گوناگون امکان میدهد، تا به جای اتکا به تئوریهای موجود و از پیش تعریف شده خود به تدوین تئوری اقدام کند. این تئوری به شکلی نظاممند و بر اساس دادههای واقعی تدوین میشود. به طوری که در آینده تئوری ساخته شده میتواند در خدمت موضوع مورد تحقیق در آید و سایر پژوهشگران را در تدوین فرضیه یا فرضیهها در زمینه مورد بررسی یاری کند (منصوریان، 1385).
نظریه مفهومسازی بنیادی را نخستین بار گلاسر و استراوس در کتاب نظریه مفهومسازی بنیادی مطرح کردند. به عقیده آنان این نظریه میتواند در پر کردن شکاف بین نظریه و پژوهشهای تجربی نقش مهمی ایفا کند. در این روش، محور اصلی نظریهسازی بر پایه گردآوری، مشاهده و مقایسه دادهها و مشاهدات برگرفته از محیط پژوهش قرار دارد. بر پایه مفاهیم و مبانی نظری مفهومسازی بنیادی، پژوهش بر اساس فرضیهسازی شروع نمیشود بلکه پژوهشگر با مسئله تحقیق روبهرو است که برای پاسخگویی به آن هیچ جواب و حدس قبلی ندارد (اگان، 2002). مبنای فلسفی این تحقیق پدیدار شناختی است و تحقیقی تفسیری به شمار میرود (عطافر و همکاران، 1388).
ویژگیهای که نظریه بنیانی را از سایر روشها متمایز میسازد عبارتند از(حاج باقری و همکاران، 1390):
چارچوب مفهومی تئوری بنیادی از مطالعات قبلی ناشی نمیشود بلکه ناشی از اطلاعات فعلی است.
محقق به جای توصیف واحد تحت مشاهده میکوشد تا فرایندهای اصلی عرصه اجتماعی را کشف کند.
محقق هر داده را با تمام دادهها مقایسه میکند.
محقق ممکن است در میدان تحقیق روش جمعآوری دادهها را تغییر دهد و سؤالات ژرفاتری را در صورت لزوم مطرح کند.
محقق در حین جمعآوری دادهها آنها را بررسی و شروع به کدگذاری طبقهبندی و مفهوم‌سازی کرده و تقریباً از همان آغاز شروع به نوشتن افکار اولیه خود درباره گزارش می‌کند.
نظریه بنیادی از روشهایی است که در تحقیقات کیفی استفاده میشود و مبتنی بر رویکرد استقرایی است. این روشناسی بهطور وسیعی در جامعهشناسی و علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است و در تحقیقات ترویجی و توسعهای نیز میتواند کاربردهای زیادی داشته باشد. روشناسی نظریه بنیانی جهت ساخت تئوری یا مدل پنج مرحله دارد که به آنها اشاره میگردد. مرحله اول، طرح تحقیق است شامل دو گام، بررسی مطالعات فنی و انتخاب موارد، مرحلهی دوم، گردآوری دادهها که ورود به میدان تحقیق است. مرحله سوم، تنظیم دادهها و نگارش گویهها و مفاهیم است. مرحله چهارم، تجزیه و تحلیل دادههاست که اصلیترین بخش تحقیق است و مرحله پنجم طراحی و اعتبار مدل است. تجزیه و تحلیل دادهها مرکز ثقل پژوهشهای کیفی است. در این مرحله سه شکل کدگذاری وجود دارد، کدگذاری باز کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی، این کدگذاریها اشکال تجزیه و تحلیل هستند. لازم به ذکر است که ضرورتی ندارد ک
ه پژوهشگر حتماً این سه مرحله را پشت سر بگذارد (پاپزن، 1382).
مرحله اول: گردآوری دادهها
برای جمعآوری دادهها از مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم، تهیه عکس و فیلم مدارک و اسناد کتابخانهای و اینترنتی استفاده میشود. در تئوری بنیانی کار گردآوری دادهها تا زمانی ادامه مییابد که پژوهشگر اطمینان حاصل کند که ادامه گردآوری چیز تازهای به دانستههای او نمیافزاید. پژوهشگر گردآوری داده را تا رسیدن به نقطه اشباع ادامه دهد. یکی از نشانههای رسیدن به نقطه اشباع روبهرو شدن با داده تکراری است.
مرحله دوم: تنظیم دادهها
هدف از این مرحله آشنا ساختن پژوهشگر با دادهها است. این مرحله موجب میشود که اولین اندیشهها در ذهن پژوهشگر شکل بگیرد و درکی ابتدایی از موضوع به دست آورد. در این مرحله پژوهشگر همه دادهها را مرور میکند و به چیزهای جالب و شاخص توجه میکند (مهمتگلو و آلتینگ، 2006).
مرحله سوم: کدگذاری
در نظریه مفهوم سازی بنیادی استخراج مفاهیم و روابط، هدف اصلی از تجزیه و تحلیل دادهها است. در آغاز فرایند تحقیق پژوهشگر باید بر مشاهدات خود تمرکز یابد و با داشتن دقت نظر علمی به امر دستهبندی صحیح و مناسب دادههای گردآوری شده بپردازد، آنگاه توجه خود را به تبیین روابط میان دستهبندیهای ایجاد شده معطوف کند (زارعی و همکاران، 1387).
کدگذاری را قلب تئوری بنیادی خواندهاند. کدگذاری یک روش اساسی برای مشخص سازی مقولات موجود در دادهها است. کد نمادی است که برای مقولهبندی کلمات یا عبارات دادهها به کار میرود و حجم دادهها را کاسته به سازماندهی دادهها کمک نموده، نامگذاری مقولهها را آسان میکند. کدگذاری فعالیتی است که طی آن دادههای جمعآوری شده تجزیه شده، سپس مفهومسازی و در قالبهای جدید به هم ارتباط داده میشوند. این مرحله نقطه محوری در فرایند به دست آوردن تئوری از دادهها است.
کدگذاری باز: کدگذاری باز یا سطح اول کدگذاری که آن را کدگذاری مبنا نیز میخوانند، اولین مرحله تجزیه تحلیل و شکستن اولیه دادهها است. در این مرحله کدها را کدهای اساسی مینامند، زیرا از عین کلمات افراد مصاحبه شده استفاده میشود، دو شیوه کدگذاری اساسی عبارت است از زبان فرد مصاحبه یا مشاهده شده، کدهای دلالتانگیز که محقق بر مبنای مفاهیم موجود در اطلاعات میسازد پژوهشگر با به کارگیری کدگذاری باز، خط به خط دادهها را بازنگری میکند و پس از تشخیص فرآیندهای آن به هر جمله کد میدهد. او میکوشد تا حداکثر کدهای ممکن را تشخیص دهد تا مطمئن گردد که اطلاعات را کاملا بررسی کرده است (داناییفرد، 1384).
در این مرحله، نظریهپرداز مقولههای اولیه در خصوص پدیده در حال مطالعه را به وسیله بخشبندی اطلاعات شکل میدهد. پژوهشگر مقولهها را بر همه دادههای جمعآوری شده بنیان میگذارد. نظریه نمیتواند با پیشامدها یا فعالیتهای واقعی آن طوری که مشاهده و گزارش شدهاند، ساخته شوند. پیشامدها، وقایع و اتفاقات به عنوان نشانههای بالقوه پدیده در نظر گرفته میشوند و برچسب مفهومی پیدا میکنند. تنها با مقایسه پیشامدها و نامیدن پدیدههای مشابه به واژههای یکسان نظریهپرداز می‌تواند واحد اصلی نظریه را بسازد. بنابراین، مفاهیم واحدهای خرد و پایهای تحلیل هستند و از تصویر ذهنی و مفهومسازی دادهها است که نظریه شکل میگیرد نه از دادههای واقعی. به شکل 3-4 توجه کنید پیشامدها نشانههای مفاهیم هستند، تطبیق مستمر نشانهها تحلیلگر را با شباهتها تفاوتها و ثبات معنایی که منجر به ساختن یک مفهوم و ابعاد آن میشود، مواجه میکند. شکل 3-4 فرایندی از استقراء و قیاس را نشان میدهد که در ابتدا مقایسه نشانه با نشانه، کدی مفهومی تولید میکند و سپس نشانه با مفاهیم به وجود آمده مقایسه میشوند، و آن را تعریف میکنند (داناییفر و امامی، 1386).
مفهوم

نشانه
نشانه
نشانه
نشانه
نشانه
نشانه
نشانه

شکل 3-4- مدل مفهومی- نشانه (داناییفر و امامی، 1386).
کدگذاری محوری: بر اساس رمزگذاری محوری کار طبقهبندی انجام میگیرد و به این ترتیب مفاهیم نزدیک به هم یک زیرطبقه را تشکیل میدهند. در این مرحله به منظور پیکربندی پارادیم اصلی تحقیق شش جزء شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخلهگری، راهبرد و پیامد مورد بررسی قرار می‌گیرند (پاپزن و همکاران، 1386).
پیامد
پیامد
راهبرد
راهبرد

زمینه
زمینه
شرایط علی
شرایط علی

پدیده
پدیده

شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر

شکل 3-5- مدل پارادایمی در نظریه بنیانی (پاپزن و همکاران، 1386).
کدگذاری انتخابی: کدگذاری انتخابی عبارت است از تلفیق و توأم کردن طبقات به وجود آمده برای شکلگیری اولیه چارچوب تحقیق، در این مرحله جملههای که قبلا‌ً کدگذاری شدهاند، دوباره با هم ترکیب میشوند تا رابطه میان آنها قابل درک شود و سپس نمودار مربوط به آنها ترسیم میگردد که باید همپوشانی مباحث را دربر گیرد (فرانسیس و همکاران، 2008).
طراحی مدل و اعتبار تحقیق: در این مرحله دادهها به نظریه یا مدل تبدیل میشوند. در واقع ساخت مدل یا نظریه از اولین تحلیلها آغاز میشود و تا آخرین تحلیلها ادامه پیدا میکند. اولین قدم در در مرحله طراحی مدل طبقهبندی مرکزی است که درون مایه تحقیق را نشان میدهد، و با پیوند دادن کدها (کدگذاری باز)، مفاهیم ( کدگذاری محوری)، مقولهها (کدگذاری انتخابی) ترسیم میشود (پاپزن و همکاران، 1386).
جدول 3-4- فرایند کلی ساخت نظریه بنیانی
مرحله
فعالیت

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح تحقیق
گام اول: بررسی ادبیات فنی
گام دوم: انتخاب موارد
گردآوری دادهها
ایجاد پروتکل یا چارچوب دقیق برای گردآوری دادهها
ورود به میدان تحقیق
تنظیم دادهها
تنظیم دادهها
تجزیه و تحلیل دادهها
نمونه گیری تئوریک
رسیدن به تئوریک
تحلیل دادهها
تعریف سؤالات تحقیق
نمونهگیری نظری نه تصادفی
ایجاد پایگاه اطلاعاتی

به کارگیری روشهای چندگانه گردآوری دادهها
روش گردآوری داده منعطف و فرصت جویانه
تنظیم و مرتب کردن دادهها
استفاده از رمزگذاری آزاد، محوری،
اشباع تئوریکی
منبع: پاپزن و همکاران، 1386
3-2-2-2-1-جامعه و نمونه
همانطور که در قسمت 3-2-1 آورده شده است، روستاهای بالای بیست خانوار بخش مارگون به عنوان جامعه آماری پژوهش در آن مرحله به حساب میآیند، که وضعیت توسعهای این روستاها در آن مرحله مشخص شده و مردم روستاهای که در بدترین وضعیت توسعهای بودند به عنوان نمونه این بخش از پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند.
3-2-2-2-1- 1- انواع نمونهگیری در تحقیقات کیفی
روش ساده، گلوله برفی، نمونهگیری تئوریک یا مبتنی بر هدف، نمونهگیری با حداکثر تنوع، نمونه گیری متجاننس، موارد حاشیهای، اکید، موارد شاخص، نمونهگیری از افراد مهم، نمونهگیری بر مبنای تئوری برخی صاحبنظران نمونههای گسترده با دامنههای تفاوتهای زیاد و بعضی دیگر در مقابل نمونههای متمرکز را پیشنهاد میکنند. انتخاب نمونه گسترده میتواند دامنه وسیعتری از رفتارها و نظرات را پوشش دهد و مخالفین معتقدند که در کشف تعاملهای اجتماعی باید افرادی که دانش و تجربه مناسب درباره موضوع دارند انتخاب شوند. از اینرو نمونههای محدود بهتر است (کاتکلیف، 2000).
در روش نظریه بنیانی تعداد شرکتکنندگان تحقیق از ابتدا مشخص نیست بلکه بهتدریج با جمع‌آوری دادهها مشخص میشود و نمونهگیری تا زمانی ادامه مییابد که داده جدید تکرار یافتههای قبلی باشد. صاحبنظران معتقدند که بهتر است در مطالعه به روش بنیانی ترکیبی از دو نمونهگیری مبتنی بر هدف و نمونهگیری نظری مورد استفاده قرار گیرد. در نمونهگیری مبتنی بر هدف افراد به این دلیل انتخاب میشوند که اطلاعات فراوانی درباره پدیده خاص دارند یا اینکه پدیده به پدیده مدنظر قرار گرفته و یا دیدگاه خاصی درباره آن دارند، اما در نمونهگیری تئوریک انتخاب هر شرکت کننده جدید بستگی به نمونهها یا شرکتکنندگان قبلی و دادههای حاصل از آنها خواهد داشت، به عبارت دیگر، جمعآوری دادها در نمونهگیری تئوریک بیشتر در پرتو مقولهها و مفاهیمی که از دادهها قبلی استخراج شدهاند (ادیبحاجباقری و همکاران، 1390). در بخش کیفی این پژوهش از روش نظری یا تئوریک استفاده شده است.
3-2-2-2-2- ابزار گردآوری دادها
برای جمعآوری دادههای مورد استفاده در بخش کیفی (نظریه بنیانی) نیز از روش مصاحبه و مشاهده استفاده شد.
3-2-2-2-3- اعتبار و پایایی تحقیق
در پژوهش کیفی پژوهشگر خود ابزار اصلی پژوهش است. بنابراین، هرگز پژوهش عیناً تکرار نمی‌شود که همان نتیجه را به دست دهد. علت این است که زمینه، عواطف، ادراکات و بهطور کلی ویژگیهای هر پژوهشگر با دیگران متفاوت است (هومن، 1385).
روایی: مکسول معتقد است مقصود از روایی، اعتماد به توصیف نتایج، تبیین، تفسیر یا انواع دیگر جوابگوییها است. در نظریهی مفهومسازی بنیادی ممکن است، سوگیریهای موجود در پاسخها، درک نکردن و فهم و آگاهی نداشتن مصاحبه شوندگان، نبود عینیت و محدودیتهای مجموعه سؤالات روایی مصاحبه را تهدید کند. دادهها ممکن است به دلیل موقعیتهای خاص دورههای زمانی و یا شرکتکنندگان مشاهده و مصاحبه شده دچار تحریف و انحراف شود (هومن، 1385). مشارکت مصاحبه شوندگان و قضاوت خبرگان درباره روایی تفسیر دادههای حاصل از مصاحبههای پژوهش بسیار اساسی است.
نظریه زمانی معتبر است که پژوهشگر به نقطه اشباع رسیده باشد. این مستلزم مطالعه

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*