کاظم زاده ایرانشهر

ویپرت، بلوشر، سفرنامه بلوشر، (گردش روزگار در ایران)، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران:خوارزمی ،1363.
هاکس، مریت، ایران:افسانه و واقعیت، مترجمان محمد حسین نظری نژاد، محمد تقی اکبری، احمد نمایی، چاپ اول، مشهد:آستان قدس رضوی، 1368.
هدایت، مهدیقلی، خاطرات و خطرات، (چاپ دوم) ، تهران:کتابفروشی زوار، 1344.
هویدا، فریدون، سقوط شاه، مترجم ح.ا.مهران، تهران:ناشر اطلاعات، 1365.
یغمایی، اقبال، کارنامه رضاشاه کبیر بنیانگذار ایران نوین، چاپ اول، تهران:انتشارات اداره کل نگارش وزارت فرهنگ و هنر،2535 شاهنشاهی.
_________، وزیران علوم و معارف و فرهنگ ایران، چاپ اول، تهران:مرکز نشردانشگاهی، 1375 .
مقالات
آذرنگ، عبدالحسین، «سید حسن تقی زاده»، نشریه بخارا، سال پنجم، شماره 25، مرداد 1381.
بی نام، «بانوان در زندگی نو»،روزنامه اطلاعات،سال دهم،شماره 2700، 9بهمن 1314.
بی نام،«توضیح جشن 4آبان»،مجله آموزش و پرورش،سال هشتم،شماره8،آبان1317.
بی نام، «گزارش جشن دوم اردیبهشت»، مجله آموزش و پرورش،سال نهم،شماره2، 1317.
پیر نیا، حسن،«قانون اجباری شدن مدارس»،مجله تعلیم و تربیت،سال سوم،شماره7و8،مهر و آبان 1306
دلفانی، محمود، «سازمان پرورش افکار»، گنجینه اسناد، سال ششم، دفتراول و دوم، 1375
رضازاده شفق، «اهمیت معلمی»، مجله آموزش و پرورش، شماره 10، سال هشتم، 1317.
طاهری، فرهاد، «نگاهی به تاریخچه ویراستاری در ایران»روزنامه اطلاعات،شماره 23942، دوشنبه 4 تیر 1386.
طرفداری، علی ‌محمد، «ملی‌گرایی، سره نویسی و شکل گیری فرهنگستان زبان فارسی در دوره پهلوی اول»، گنجینه اسناد، شماره 77، دوره 20، 1389.
علم الهدی، جمیله، «جریان های فکری تاثیر گذار در تعلیم و تربیت معاصر»،کتاب نقد، سال 6، شماره 22،بهار 1381.
فروغی، محمدعلی، «مقام ارجمند فردوسی»، مجله ارمغان، سال چهاردهم، شماره114، 1312.
کاظم زاده ایرانشهر، حسین،«سرآمدان ایران»،مجله ایرانشهر، سال پنجم، شماره پنجم ، 1305.
کوهستانی، مسعود، «مؤسسه وعظ و خطابه»، گنجینه اسناد، سال اول، دفتر اول، بهار1370.
مطهری، مرتضی، «قلمرو سیاسی دین از دیدگاه استاد مطهری»، کتاب نقد،شماره 58-57، زمستان 1389و بهار 1390.
وزارت فرهنگ، «آیین نامه طرح جدید سازمان پیشاهنگی ایران در دبستانها و دبیرستانها»، مجله آموزش و پرورش،سال هشتم،شماره8،آبان 1317.
وطن دوست، غلامرضا. فصیحی، سیمین. حامدی، زهرا، «نمودهای ناسیونالیسم در کتابهای درسی تاریخ دوره پهلوی اول»، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال نوزدهم، شماره 1، پیاپی76، بهار 1388.
یوسف، مشار،«اصلاحیه کتابهای درسی»،مجله تعلیم و تربیت،سال اول،شماره 1،دیماه 1304