پیشگیری از جرایم منافی عفت ( جرم جنسی -روابط جنسی نامشروع)

پایان نامه ازدواج سفید

با توجه به جنبه حسابگری در ارتکاب جرایم، به طور کلی و به ویژه در جرایم منافی عفت و محاسبه منفعت و خطر ارتکاب بزه توسط بزهکار می توان با تغییر در اوضاع و احوال مرتبط با بزهکار، بزه دیده و گستره جغرافیایی مورد هدف بزهکار، ارتکاب بزه را سخت و سخت تر کرد. به نظر می رسد پیشگیری وضعی در جرایم منافی عفت موثرتر باشد.: زیرا اولا، بالا بودن ضریب ایمنی بزه دیده آسانتر از منصرف کردن بزهکار از ارتکاب جرم است که تحت تاثیر امیال و غرایز درونی کنترل نشده اقدام به ارتکاب جرم می کند. ثانیا به دلیل تبعات بسیار منفی این جرم بر روحیه و روان بزه دیده و نگرانی بزه دیدگان بالقوه به ویژه زنان از این موضوع می توان به شکل فعالتری از بزه دیده احتمالی برای پیشگیری کمک گرفت(حدادزاده:پیشین،۲۴).

در این راستا محافظت از زنان و کودکان که قربانیان اصلی این قبیل جرایم هستند و همواره در معرض خطر قرار دارند، از جمله مهمترین راههای پیشگیری از بزهدیدگی این گروه است. حضور پلیس در مکان هایی که خطر بزه دیدگی را افزایش می دهد، آسیب پذیری آنها را به حداقل رسانده است. همچنین حساسیت والدین و سرپرستان کودکان در این زمینه حائز اهمیت است. اقدام هایی مثل همراهی و نظارت والدین بر تردد فرزندانشان در مسیر مدرسه و دانشگاه و حضور پررنگ پلیس در مسیرها، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، احتمال بزهدیدگی فرد را به شدت کاهش داده و مانع دستیابی بزهکاران به اهداف مجرمانه خود می شود. از دیگر روش های پیشگیری وضعی جرایم منافی عفت، اجتناب بزهدیدگان بالقوه از وضعیت های پرخطر است. حضور و تردد در مکان های خلوت و در زمان های خاص مثل تاریکی هوا و مکان هایی که در صورت بروز خطر امکان دسترسی به پلیس یا کمک دیگران بسیار پایین است، وضع پرخطر است و اجتناب از آن ضروری است. از سوی دیگر اجتبان از تردد با خودروهای بی نام و نشان و مشکوک و نظارت پلیس بر رانندگان امری لازم و ضروری است. نکته قابل توجه آنکه درصد بالایی از جرایم منافی عفت ناشی از دوستی های پنهان پسران و دختران است که بعضا با وعده ازدواج و بدون اطلاع والدین صورت می گیرد. نبابراین لازم است که خانواده ها ضمن کنترل صحیح روابط فرزندان و دوستی های آنان و برقراری روابط عاطفی صحیح با آنها محیط خانواده را مامنی قرار دهند تا خلاهای عاطفی فرزندان در خارج از محیط خانواده پر نشود و هم چنین با برنامه ریزی صحیح برای تسهیل ازدواج و ارضای نیازهای جوانان ضمن حفظ شئون اخلاقی و بنیان های خانواده آنها را از سقوط در دام فساد نجات دهند(بیگی و همکاران: پیشین، ۲۳).

از دیگر راههای پیشگیری وضعی، پرهیز از تحریک بزهکار است. نظریه پردازان پیشگیری وضعی، از جمله شیوه های پیشگیری وضعی را حذف یا کاهش جذابیت وسایل تحریک آمیز و هم چنین از بین بردن عواملی که سبب تحریک یا تشویق فرد بزهکار می شود می دانند(صفاری:۱۳۹۰، ۲۹۵).

بر طبق نظر نگارنده، پذیرش این ادعا که در جرایم منافی عفت، جذابیت زدایی از قربانی جرم آسیب پذیری او را کمتر می کند چندان مشکل نیست. چرا که در فرآیند انتخاب قربانی، در این دسته از جرایم، ویژگی های ظاهری قربانی مورد توجه جدی بزهکار قرار می گیرد. زنان به علت مطلوبیت های طبیعی و جذابی تهایی که آگاهانه و یا ناآگاهانه و براساس تربیت نادرست به رفتارهای خود می بخشند، خود را در معرض ارتکاب جرم قرار می دهند و انگیزه مجرمانه را در مرتکب ایجاد می کنند. پرهیز از رفتارهای پر خطر و جرم زای بزهدیده می تواند شخص را از دایره انتخاب قربانی توسط بزهکار خارج یا احتمال آن را به شدت کاهش دهد. به نطر می رسد مقید بودن به رعایت موازین شرعی در برخورد با نامحرم که مورد تاکید دیم مبین اسلام است می تواند روشی هوشمندانه و مترقی در حفظ کرامت و امنیت زن و کاهش آسیب پذیری او تلقی شود. چنانچه قرآن کریم حجاب و پوشش صحیح را به صراحت راهی برای در امان ماندن از اذیت و تعر و هوس رانان و بیماردلان برشمرده است.