پیامبر (ص)

معنی بیت: پیامبر (ص) با وجود اینکه مثل کوهی از ایمان بود؛ از پیش خود سخن نگفت؛ زیرا که جیرئیل 4) آواز سر می داد و مثل بازگشت آواز از کوه، از پیامبر (ص) صدا و پژواک آواز جیرئیل (ع) شنیده می‌شد.
35)چون ندای ارکعوا افگند در گوش جهان مانده گردون تا قیامت در یکی رکعت دو تا
عبارت وارکعوا، در قرآن آمده در سوره‌ی بقره آیه 43 و سوره‌ی حج آیه 48 و سوره‌ی مرسلات آیه 48 آمده است. (المعجم الاحصائی لالفاظ القرآن الکریم (المجلدالثانی). (دکتر محمود روحانی. ص130. ذیل ارکعوا) و آیه‌ی نخستین چنین آمده است:«واقیمواالصلوه واتواالزکوه و ارکعوا مع‌الراکعین»
(و نماز را به پای دارید و زکوه بدهید و با خداپرستان حق را پرستش کنید) (آیه 43، بقره)
بین ارکعوا و رکعت جناس اشتقاق وجود دارد./ گوش جهان:
توضیح: اشاره به خمیدگی فلک و گردون دارد و نوعی حسن تعلیل در بیت به کار رفته است.
معنی بیت: چون پیامبر(ص) ندای ارکعوا را در گوش مردم جهان خواند و فلک به خواسته‌ی ایشان، سر تعظیم خالق گیتی فرود آورد، در همان رکعت اول و رکوع اول تا قیامت در حال خمیدگی ماند.
36)قاب قوسین از بها و فر او خورشید پاش مشتری در قوس عاجز مانده زان فر و بها
قاب قوسین: به اندازه‌ی دو قوس کمان (مأخوذ از سوره‌ی نجم و در باره‌ی معراج حضرت پیامبر(ص) است).
کنایه از قرب حق و در اصطلاح عرفا مقام بس بلند و رفیع. (فرهنگنامه شعری)
اشاره است به آیه‌ی 9 سوره‌ی نجم:« ثم دنا فتدلی، فکان قاب قوسین او ادنی» (آیه 8 و 9 النجم).
ترجمه: آنگاه نزدیک آمد، پس نزدیک شد. بدان نزدیکی که با او به قدر دو کمان یا نزدیکتر از آن شد.
بها ]=عربی بهاء[ : بهاء: روشنی، زیبایی، فر و شکوه (به اختصار از معین)
خورشیدپاش: کنایه از نورانی (فرهنگنامه شعری).
مشتری: پس از خورشید بزرگترین سیاره‌ی نظام شمسی است و نام آن در فارسی برجیس و هرمزدوزاوش خوانده می‌شود و از ستارگان پنجگانه خنس (مشتری، زحل، مریخ، زهره و عطارد) که در قرآن آمده، شمرده اند و در نفائس‌الفنون آمده است که این ستاره از ادیان یرهزاینت و از مردمان برملوک و وزرا و قضات و عباد و علما دلالت دارد. از این روی او را قاضی فلک نامند و در اشعار شعرای پارسی غالباً طیلسانی بر دوش دارد و در شعر مجیر، بطوری که دیده می شود، ستاره‌ی فرهومند و پربها و درخشان است. (تعلیقات دیوان مجیر).
قوس: صورتی از صور فلکی که جنب برج عقرب قرار دارد (معین).
خانه و بیت مشتری در برج قوس و جوت است. (فرهنگ لغات و تعبیرات، ذیل مشتری)
بین بها در معنی نور و روشنی و بها در معنی فر و شکوه و ارزش، جناس تام و بین بها در معنی روشنی و خورشید و مشتری و قوس (در معنی بروج دوازده‌گانه) تناسب یا مراعات‌النظیر وجود دارد.
بین قوس و قوس جناس تام وجود دارد.