پایداری زیست محیطی

جدول5-4: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب اشتغال………………………………………………………………………………………….200
جدول5-5: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………………………………………200
جدول5-6: وضعیت شاخص های پایداری زیست محیطی در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………..201
جدول5-7: ارزش پایداری مولفه های زیست محیطی به تفکیک شهرها………………………………………………………………….203
جدول5-8: ارزش پایداری مولفه های زیست محیطی……………………………………………………………………………………………205
جدول5-9: وضعیت شاخص های پایداری اجتماعی در شهرهای کوچک مورد مطالعه………………………………………………208
جدول5-10: وضعیت پایداری مولفه های پایداری اجتماعی در شهرهای مورد مطالعه……………………………………………….209
جدول5-11: وضعیت پایداری مولفه های اجتماعی در منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………211
جدول5-12: وضعیت شاخص های پایداری اقتصادی در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………215
جدول5-13: وضعیت پایداری مولفه های اقتصادی در شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………216
جدول5-14: وضعیت پایداری مولفه های اقتصادی در شهرهای مورد مطالعه…………………………………………………………..217
جدول(5-15):وضعیت پایداری شاخص های کالبدی در شهرهای کوچک استان……………………………………………………..221
جدول5-16: وضعیت پایداری مولفه های کالبدی در شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………..222
جدول5-17: وضعیت پایداری مولفه های کالبدی در شهرهای کوچک استان…………………………………………………………..224
جدول5-18: وضعیت طبیعی و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه……………………………………………………….228
جدول5-19: جمعیت و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه………………………………………………………………..228
جدول5-19: مرکزیت شهرستانی و میزان پایداری در شهرهای کوچک مورد مطالعه…………………………………………………229
جدول5-20: وضعیت پایداری شهرهای کوچک استان مازندران بر اساس مدل پرسکات و آلن………………………………….230
جدول5-21: وضعیت رفاه اکوسیستم و رفاه انسانی در شهرهای کوچک استان مازندران…………………………………………..231
جدول5-22: نتایج سهم و نسبت مولفه ها در پایداری شهرهای کوچک استان مازندران……………………………………………234
جدول5-21: نتایج سهم هر یک از ابعاد در پایداری شهرهای کوچک استان…………………………………………………………….236
جدول 5-22: ماتریس داده های ابعاد پایداری……………………………………………………………………………………………………..237