نگرش شهروندان تهرانی نسبت به پلیس جامعه محور

. 136

2-5- نتایج تحقیق. 136

1-2-5- نتایج تجربی تحقیق. 136

2-2-5- نتایج نظری تحقیق. 139

3-5- پیشنهادات تحقیق. 141

1-3-5- پیشنهادات پژوهشی. 141

. 142

4-5- محدودیت های تحقیق. 143

5-5- ملاحظات اخلاقی تحقیق. 143

فهرست منابع. 146

الف) منابع فارسی. 146

ب)  منابع لاتین. 152

ضمائم، پرسشنامه. 155

فهرست جداول

جدول (12-4): آماره های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   118

جدول (14-4): آماره های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

جدول (21-4): ضریب همبستگی بین آگاهی افراد از کنش های پلیس و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (23-4): ضریب همبستگی بین پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی   129

جدول (24-4): ضریب همبستگی بین سن افراد و نگرش نسبت به نیروی انتظامی. 130

جدول (25-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک درآمدماهانه. 131

جدول(26-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک منطقه سکونت. 132

جدول(27-4) آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک سطح تحصیلات. 133

جدول (27-4): آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش نسبت به پلیس جامعه محور   134

فهرست نمودارها

نموار2.1: چگونگی اثر بخشی آگاهی جمعی بر باورهای جمعی. 30

نمودار2-2: ابعاد علقه امنیت. 35

نمودار3-2: حس همدلی در تعامل اظهاری. 36

نمودار2-4: عناصر انسجام اجتماعی. 36

نمودار 1-3 مراحل انتخاب جامعه نمونه در مناطق تهران. 77

پیوستار (1-4): متغیر احساس امنیت اجتماعی. 107

پیوستار (2-4): متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

پیوستار (3-4): متغیر مشارکت. 116

پیوستار (4-4): متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 118

پیوستار (5-4): متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

پیوستار (6-4): متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی   123

پیوستار (7-4): متغیر پلیس جامعه محور. 124

 

  فصل اول

 

 

مقدمات پژوهش