پایان نامه مدیریت درباره : ساختار سازمانی

تفاوت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت سنتی و مقایسه آنها بررسی شد. سپس اصول اجرایی مدیریت کیفیت و رویه های اجرایی آن مورد بررسی قرار گرفت و در پایان بخشی از مطالعات انجام شده مرور شد.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1. مقدمه
بعد از تکمیل و به پایان رسیدن مرور ادبیات (پژوهش کتابخانه ای)، به منظور اجرای مرحله دوم پژوهش (پژوهش میدانی) و در جهت درک رابطه بین پیاده سازی مراحل مختلف مدیریت کیفیت جامع و مؤلفه های ساختار سازمانی پرسشنامه ای تنظیم شد.
تحقیق میدانی حاضر شامل سه مرحله می باشد:
مرحله اول: طراحی و تنظیم پرسشنامه، بررسی قابلیت، پایایی و روایی آن.
مرحله دوم: انتخاب مناسب نمونه ها و توزیع پرسشنامه بین اعضای نمونه.
مرحله سوم: تجزیه و تحلیل داده ها و نتیجه گیری.
3-2. روش پژوهش
از چگونگی گرد آوری شواهد و تبدیل آن به یافته ها در فرآیند تحقیق، به عنوان روش شناسایی تحقیق یاد می گردد. به طور کلی تحقیقات علمی را بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت و روش، تقسیم بندی می گردد. تحقیقات علمی بر اساس هدف به سه گروه بنیادی، کاربردی، و عملی تقسیم می گردد. هدف تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می شود. بر اساس ماهیت و روش، تحقیقات علمی به پنج گروه تحقیقات تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم می گردد. تحقیقات توصیفی می خواهد بداند پدیده، متغیر یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر وضع موجود را بررسی می نماید و برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری روش تحقیق پیمایشی به کار می رود. لذا تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی، از نوع پیمایشی می باشد .
3-3 . جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک می باشند .معمولاً در پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت ( صفت های ) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (دلاور ، 1380 ، ص 71 ).
در این پژوهش جامعه ی آماری تعداد 180 نفر از کارمندان اداره کل امور مالیاتی شهر همدان می باشد .
3-4 . نمونه و روش نمونه گیری
به دلایل گوناگون امکان انجام محاسبه های آماری بر اساس کل اعضای جامعه در عمل غیر ممکن است. در چنین شرایطی پژوهشگر اقدام به انتخاب نمونه می کند. در واقع نماینده باید طوری برآورد و انتخاب گردد که نماینده ی کل جامعه باشد. جامعه آماری این پژوهش را 180 نفر از کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان همدان تشکیل می دهند که بر اساس جدول تعیین نمونه مورگان تعداد 123 نفر به عنوان نمونه انتخاب و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی برگزیده شدند.
3-5 . ابزار گردآوری داده ها
در هر تحقیق باید با ابزار مناسب داده ها را جمع آوری و با تحلیل و پردازش اطلاعات جمع آوری شده، فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار داد. برای جمع آوری اطلاعات ابزارهای گوناگونی از قبیل پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده وجود دارد.
پرسشنامه مجموعه ای از سؤال ها (گویه ها ) در باره متغیر های مورد سنجش از جامعه مورد نظر است که پاسخ دهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه می دهد.
مراحل طراحی پرسشنامه عبارت است از:
نگارش و تدوین پرسش ها
گزینش و دسته بندی پرسش ها
بررسی و روایی و پایایی پرسشنامه
تنظیم فرم نهایی پرسشنامه
سؤالات پرسشنامه تحقیق حاضر از نوع رتبه ای بوده و در مقیاس لیکرت طراحی شده است. با توجه به هدف تحقیق که بررسی تأثیر ابعاد ساختار سازمانی ( رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) بر اجرای مدیریت کیفیت جامع می باشد، جهت تنظیم پرسشنامه از یک طرف مؤلفه های رسمی ساختار سازمانی که شامل ابعاد رسمیت، تمرکز و پیچیدگی است و از طرف دیگر معیار های مدیریت کیفیت جامع تعریف شده است. پرسشنامه مورد نظر از پرسشنامه های استاندارد تهیه شده که در بخش ساختار سازمانی از پرسشنامه استیفن رابینز ( رابینز ، 1386 ) و در بخش مدیریت کیفیت جامع از پرسشنامه سید محمد مقیمی ( مقیمی ، 1388 ) تشکیل شده است.
چارچوب اصلی برای طراحی پرسش نامه به این صورت است که بخش اول شامل سؤالات مربوط به بررسی مؤلفه های ساختار سازمانی و بخش دوم را معیار های مدیریت کیفیت جامع تشکیل می دهند و هدف هر سؤال بررسی تأثیر مؤلفه مربوطه بر سازمان می باشد. بی تردید تمامی مؤلفه های ساختار سازمانی بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر گذار نیست. شناسایی و تعیین ابعاد ساختار سازمانی که بر اجرای مدیریت کیفیت جامع تأثیر گذار است تا کنون به طور دقیق مطالعه و به دست نیامده است. این پرسشنامه با کنار هم قرار دادن این تأثیرات و ایجاد مجموعه ای کامل و منسجم که در آن تمامی ابعاد ساختار سازمانی و تأثیرشان بر اجرای مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شده، امکان استخراج یک نتیجه نهایی را از این مطالعه امکان پذیر می نماید.
سؤالات پرسشنامه بر اساس مؤلفه های ساختار سازمانی و مدیریت کیفیت جامع دسته بندی شده است و در چهار دسته کلی قرار گرفته است. کل پرسشنامه شامل 26 سؤال می باشد که در بعد تمرکز یکی از سؤالات به هفت سؤال فرعی تقسیم و مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول سؤالات که هفت سؤال را شامل می شود، سطح رسمیت را در سازمان بررسی کرده و می سنجد. دسته دوم سؤالات که مشتمل بر چهار سؤال می باشد که سؤال چهارم این دسته شامل هفت سؤا
ل فرعی می باشد و سطح تمرکز در سازمان را مورد بررسی قرار می دهد. در دسته سوم سؤالات که هفت سؤال را شامل می شود، بعد پیچیدگی را در سازمان سنجیده و مورد بر
رسی قرار می دهد و سؤالات دسته چهارم که مشتمل بر هشت سؤال می باشد که در آن معیار های مدیریت کیفیت برای بررسی تأثیر گذاری آن در سازمان مورد سنجش قرار می گیرد.
جدول 3 – 1 تفکیک سؤالات پرسشنامه
گویه ها


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شاخص ها
سؤال
ساختار سازمانی
رسمیت
سؤال 1 ال 7
تمرکز
سؤال 8 الی 11
پیچیدگی
سؤال 12 الی 18
مدیریت کیفیت جامع

سؤال 19 الی 26
طیف لیکرت
هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی– اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد.
گویه ها در این طیف حداقل 15 تا 30 گویه و بیشتر تدوین می شود.
در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت، بی ربط و ابهام آور جلو- گیری شود. تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشد و نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از 5 قسمت تشکیل شده است (کاملا موافقم- موافقم – تاحدودی – مخالفم – کاملا مخالفم)، که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.
3 – 6 . تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها :
تعیین میزان روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها یکی از نکات اساسی در پرسش های پژوهش به شمار می آید.
3 – 6 – 1 . روایی ( اعتبار )
مسأله اعتبار یک مقیاس، به این موضوع مربوط است که آیا این مقیاس واقعاً به آن مفهومی که ادعای اندازه گیری آن را می کند، مربوط می شود ؟ اساسی ترین روش تعیین اعتبار این است که ببینیم یک مقیاس اعتبار صوری دارد. این روش کاملاً ساده ای است و بدین معناست که باید بررسی کنیم که آیا بین سؤالات مقیاس و مفهوم مورد نظر هماهنگی وجود دارد یا خیر؟ ( برایمن ، 1381 ).
روایی پرسشنامه حاضر به شیوه ی روایی محتوی صورت گرفته است. در پژوهش حاضر پرسشنامه های مربوطه از پرسشنامه های استاندارد برگرفته از منابع معتبر استفاده شده است که روایی صوری آن به تأیید اساتید محترم راهنما و مشاور رسیده است.
3 – 6 – 2 . پایایی
احتمال اینکه اطلاعات جمع آوری در یک بررسی آماری را بتوان در صورت تکرار بررسی در زمان دیگر دوباره به دست آورد ( الوانی ، زاهدی ، فقیهی ، 1379 ، 399 ). درجه ی پایایی مربوط به ثبات، یعنی حصول یک نتیجه به طور مکرر است. بدین معنا که اگر شیئی امروز اندازه گیری شود و هفته دیگر همان اندازه گیری صورت پذیرد، نتایج باید قریب به همسانی باشد ( مگر آن که در طی این مدت، یک تغییر واقعی در شئ صورت گرفته باشد ). در اینجا ذکر نکته ای لازم به نظر می رسد، برای این که یک آزمون روا باشد باید نخست پایا باشد. یعنی پایایی شرط روایی است ( سیف ، 1383 ، ص 90 ).
در رابطه با محاسبه اعتبار پژوهش نیز از فرمول ( آلفا کرونباخ ) استفاده شده است. گزینه فرمول آلفا با توحه به ساختار پرسشنامه که دارای بخش های مختلف بوده، صورت گرفته است. محاسبه آلفا که از نظرات 30 نفر از پاسخگویان موجود در جامعه آماری به دست آمده است، نشان داد که اعتبار پرسشنامه ی مزبور با بهره گرفتن از آزمون آلفای کرونباخ برابر با 870/0 می باشد.
جدول 3 – 2 پایایی پرسشنامه
گویه ها
تعداد پرسشنامه
ضریب آلفا
ساختار سازمانی
3
817/0
مدیریت کیفیت
1
865/0
کل
4
870/0

با توجه به بیان مطالب بالا و در جمع بندی نهایی می توان گفت ابزار جمع آوری اطلاعات پژوهش از « روایی » و « اعتبار » لازم برخوردار بوده و در نتیجه می توان نسبت به درستی و ثبات یافته های پژوهش و قابلیت تعمیم پذیری نتایج آن اطمینان داشت.
3 – 7 . روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، صرفاً آگاهی های خام و پردازش نشده می باشد که باید در این مرحله مورد پردازش و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. لذا برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، از نرم افزار LISREL استفاده شده است، تا از این طریق بتوان استنتاج ها و نتیجه گیری های معتبر و دقیق به دست آورد. به طور کلی با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق پرداخته می شود. آمار توصیفی با توصیف نظریه های عمومی در رابطه با شاخص های دموگرافیک و متغیرها از جدول توزیع فراوانی و در صد پاسخ های مربوط و نمودار استفاده گردیده است و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی و از طریق تحلیل عامل تأییدی به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس با بهره گرفتن از SEM به بررسی فرضیات پرداخته می شود. برای تعیین معنی داری روابط از آزمون T-Student و برای بررسی معنی داری مدل از معیارهایی همچون کای دو و RMSEA و برای بررسی کای دو از سطح معنی داری یا P-VALUE استفاده می شود.
3 – 8 . خلاصه فصل :
در این فصل پس از تعیین جامعه آماری و نمونه تحقیق و همچنین ابزار گردآوری داده ها، مراحل طراحی و تنظیم پرسشنامه شرح داده شد. سپس با توجه به نوع پرسشنامه که از پرسشنامه-های استاندارد تهیه شده بود، روایی و پایایی پرسشنامه توضیح داده شد که با توجه به آزمون انجام شده از طریق آزمون آلفای کرونباخ، پایایی آن مناسب ارزیابی گردید. در ادامه نحوه توزیع پرسشنامه و روش های تجزیه و تحلیل تشریح شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 . مقدمه :
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ، ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن دادهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی‬
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ ﻓﺮﺿﯿﺎت ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ‬ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻣﺮوزه در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﻃلاﻋﺎت ﺟﻤﻊآوری ﺷﺪه از ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﻖ‬
در این فصل داده هایی که از طریق پرسشنا
مه های جمع آوری شده به دست آمده اند، با بهره گرفتن از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین ترتیب که در ابتدا با توصیف نظریه های عمومی آمار در رابطه با شاخص های دموگرافیک و متغیرها از جدول توزیع فراوانی و درصد پاسخهای مربوط و نمودار استفاده گردیده است و سپس با بهره گرفتن از آمار استنباطی و از طریق تحلیل عاملی تاییدی به بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس با بهره گرفتن از مدل معادلات ساختاری ( SEM ) به بررسی فرضیات می پردازیم.

4-2 . بخش اول:
4-2-1 . شاخص های دمو گرافیک
بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت
جدول 4 – 1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
مرد
106
86.18
زن
17
13.82
جمع
123
100.00

بر اساس اطلاعات جدول 4 – 1 تعداد 106 نفر (86.16 % ) از پاسخ دهندگان مرد و تعداد 17 نفر ( 13.82 % ) از پاسخ دهندگان زن می باشند .

شکل 4 – 1 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس جنسیت
4 – 2 -2 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته
جدول 4 – 2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته
رسته
تعداد
درصد
حوزه مدیریت
25
20.33
حوزه مالیاتی
86
69.92
امور اداری
6
4.88
امور مالی
6
4.88
جمع
123
100.00
بر اساس اطلاعات جدول 4 – 2 تعداد 25 نفر ( 20.33 % ) از پاسخ دهندگان در حوزه مدیریت ، 86 نفر ( 69.92 % ) در حوزه مالیاتی ، 6 نفر ( 4.88 % ) در امور اداری و 6 نفر ( 4.88 % ) در امور مالی در حال فعالیت می باشند .

شکل 4 – 2 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس رسته

4-2-3 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک
جدول 4 – 3 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک
مدرک
تعداد
درصد

 
 
کارشناسی
100
81.30
کارشناسی ارشد و بالاتر
23
18.70
جمع
123
100.00
بر اساس جدول 4 – 3 تعداد 100 نفر ( 81.30 % ) از پاسخ دهندگان دارای مدرک کارشناسی و 23 نفر ( 18.70 % ) دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می باشند .
شکل 4 – 3توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس مدرک

4-2-4 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن
جدول 4 – 4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن
سن
تعداد
درصد
بین 26 تا 35 سال
47

38.21
بین 36 تا 45 سال
61
49.59
بالاتر از 46 سال
15
12.20
جمع
123
100.00
بر اساس اطلاعات جدول 4 – 4 از مجموع پاسخ دهندگان تعداد47 نفر ( 38.21 % ) در محدوده سنی 26 تا 35 سال ، تعداد 61 نفر ( 49.59 % ) در محدوده سنی 36 تا 45 سال و تعداد 15 نفر ( 12.220 % ) در محدوده سنی بالاتر از 45 سال قرار دارند .
شکل 4 – 4 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سن

4-2-5 . بررسی توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه
جدول 4 – 5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه
سابقه
تعداد
درصد
بین 6 تا 10 سال
40
32.52
بین 11 تا 15 سال
34
27.64
بین 16 تا 20 سال
20
16.26
بین 21 تا 25 سال
18
14.63
بالاتر از 26 سال
11
8.94
جمع
123
100.00
بر اساس اطلاعات حاصله از جدول 4 – 5 سابقه کار 40 نفر ( 32.52 % ) از کارمندان بین 6 تا 10 سال ، 34 نفر ( 27.64 % ) بین 11 تا 15 سال ، 20 نفر ( 16.26 % ) بین 16 تا 20 سال ، 18 نفر ( 14.63 % ) بین 21 تا 25 سال و 11نفر ( 8.94 % ) بالاتر از 26 سال می باشد .
شکل 4 – 5 توزیع افراد پاسخ دهنده به پرسش نامه ها بر اساس سابقه
4 – 3 . آمار استنباطی:
پس از آنکه داده ها به وسیله نمونهگیری، از یک جامعه گردآوری شدند مهمترین هدف آن است که استنباطها یا نکات کلی درباره آن جامعه را از اطلاعات جزیی نهفته در داده های نمونه استخراج کرد. این امر با بهره گرفتن از آمار استنباطی صورت میگیرد. به منظور تحلیل داده های پژوهش استنباط آماری از آزمونهایی مانند: تحلیل عاملی، و معادلات ساختاری استفاده شده است.
جدول 4 – 6 آزمونهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها
ردیف
آزمون مورد استفاده
1
تحلیل عاملی
2
تحلیل معادلات ساختاری
4-4 . مراحل عمومی آزمون فرض آماری:
مرحله اول :
تعریف فرضیه های آماری H0 و H1: براساس قاعدهای که بیان میشود، چنانچه فرضیه پژوهشی مرز مشخصی داشته باشد،H0 ، نشاندهنده ادعا خواهد بود، در غیر اینصورت نقض آن در H1، تعریف شده و فرضیه پژوهشی در قالب نماد آماری H1 ، قرار خواهد گرفت. آنچه مسلم است فرض H0 و H1، مکمل یکدیگر هستند.
مرحله دوم :
تعیین توزیع نمونهگیری آماره و نوع آماره آزمون: توزیع نمونهگیری به شرایط تخمین پارامتر مورد ادعا بستگی دارد. بسته به اینکه فرض پژوهشی چه نوع پارامتری را بیان میکند، توزیع نمونهگیری، آماره و آماره آزمون تغییر خواهد کرد.
مرحله سوم :
تعیین سطح زیر منحنیH0 و H1و محاسبه مقدار بحرانی: سطح زیر منحنی نمودارH0, H1 ، به توزیع نمونهگیری و مقدارα ، بستگی دارد. یک دنباله یا دو دنباله بودن آزمون نیز بر سطح زیر منحنی فرضیه های آماری تأثیر مستقیم دارد. قاعده این است که H0 ، دربرگیرنده سطح اطمینان و H1، سطحی برابر α ، خواهد داشت. محاسبه مقدار استانداردی که تفکیک کننده H0 وH1

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*