پایان نامه روانشناسی درباره : سطح معنی داری

فلج مغزی، کم توانی ذهنی و سایر معلولیت‌ها یا بیماری‌های مزمن دارند. فرم 52 سوالی این پرسشنامه را فردریک (1983) از فرم اصلاح شده هالروئید (1974) ساخته که دارای چهار مقیاس فرعی به شرح ذیل است:

1- مقیاس اول برای ارزیابی مسائل والدین و خانواده‌ها است که شامل 20 سؤال است و به ادراک والدین از مسائل و مشکلات خودشان و سایر اعضای خانواده می‌پردازد.
2- مقیاس دوم برای بررسی بدبینی والدین می‌باشد و 11 سؤال دارد. این سؤال نگرانی والدین را نسبت به آینده کودک مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
3- مقیاس سوم به بررسی خصوصیات کودک می‌پردازد و شامل 15 سؤال است.
4- مقیاس چهارم ناتوانی و محدودیت‌های جسمانی کودک را مورد بررسی قرار می‌دهد و شامل 6 سؤال است.
فردریک (1983) پایایی این پرسشنامه را 83/0 گزارش کرده است. اسکات، وود و سکستون (1989) آن را 92/0 برآورد کرده‌اند (به نقل از حسین نژاد،1384). حسین نژاد (1384) به منظور تعیین ضریب پایایی این پرسشنامه، آن را به روش بازآزمایی و با فاصله زمانی 10 روز روی نمونه ای متشکل از 112 والدین کودکان جسمی- حرکتی، 52 پدر و 60 مادر اجرا کرد. ضریب همبستگی بین پدران و مادران طی دو بار اجرا در کل نمرات 92/0 بدست آورد. همچنین ضریب همبستگی برای مقیاس یک 69/0 برای مقیاس دو 79/0 مقیاس سه 85/0 و مقیاس چهار 75/0 بدست آمد.
نمره گذاری: گویه های مرتبط با خرده مقیاس‌ها به شرح زیر است:
مقیاس مسائل خانواده‌ها و والدین
2، 3، 5، 6، 9، 11، 12، 14، 15، 16، 18، 20، 21، 24، 31، 33، 35، 40، 46، 50

بدبینی ونگرانی والدین نسبت به آینده کودک
4، 7، 13، 25، 28، 32، 42، 43، 45، 47، 51
خصوصیات کودک
1، 10، 17، 19، 22، 23، 27، 29، 30، 34، 37، 39، 41، 44، 48
ناتوانی و محدودیت‌های جسمانی کودک
8، 26، 6، 38، 49، 52
هر سؤال آزمون بصورت دوگزینه‌ای بله و خیر است که برای گزینه بله 0 و گزینه خیر 1 داه می‌شود. سؤال‌های 2، 4، 5، 6، 9، 11، 12، 13، 14، 16، 20، 21، 23، 25، 26، 17، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 37، 40، 42، 43، 44، 45، 47، 49، 51 به صورت معکوس نمره گذاری می‌گردد. دامنه کلی نمرات افراد بین 1 تا 52 نمره است و نمره بالاتر در این آزمون، بالا بودن استرس والدینی را نشان می‌دهد( قدرتی میر کوهی و غباری بناب،1389).
3-5- روش اجرای پژوهش
در این پژوهش ابتدا به صورت فراخوان در سطح مدرسه مورد نظر، از افراد علاقمند به شرکت در دوره دعوت به عمل آمد تا در کلاس آموزش رفتاری والدین شرکت نمایند. سپس از میان 67 نفر مادران ثبت نامی ، نمونه 30 نفری که دارای شرایط ورود به پژوهش بودند و نمره بالاتری را در پرسشنامه استرس والدین گرفتند، بصورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی ساده در دو گروه آزمایشی و کنترل 15 نفری جایگزین شدند. لازم به ذکر است جهت جلوگیری از آشنایی افراد با سوالات و جلوگیری از سنجش دوباره در پیش آزمون، سنجش اولیه به منظور غربالگری به عنوان پیش آزمون در نظر گرفته شد. سپس طی 8 جلسه 90 دقیقه‌ای که هفته‌ای یک بار برگزار گردید آموزش مؤلفه‌های رفتاری در مورد گروه آزمایش اعمال شد و در این مدت گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی را دریافت نکرد.
در پایان جلسات آموزشی هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد اندازه‌گیری قرار گرفتند.
لازم به ذکر است محتوای پکیج آموزش والدین بر اساس الگوی فورهند و ماهونی، 1998 ، به نقل از رجبلو، 1385) تنطیم و آموزش داده شد.
3-6- ساختار جلسات آموزش به صورت زیر در جدول (1-1) ارائه شده است.
جدول (5-3) خلاصه ساختار جلسات آموزش رفتاری
جلسه اول:
آشنایی و بیان قوانین
اهداف: آشنایی با اعضای گروه، جلوگیری از سردرگمی، وایجاد حس آرامش در حضور یکدیگر و در جلسه مشاوره
روش:
– معرفی مشاور و اعضا به یکدیگر
– بیان قوانین گروه و اصول اساسی گروه مشاوره از جمله رازداری، مشارکت اعضا و…
– توافق بر سر حضور 8 جلسه ای، تاکید بر عدم شرکت در دوره‌های مشابه و عدم مطالعه کتب مربوط به روانشناسی تا پایان دوره.
– شناخت مشکلات کودکان معلول و تعیین اهداف تشکیل گروه
جلسه دوم:
افزایش آگاهی
ازمفهوم تقویت و انواع آن
اهداف: افزایش آگاهی مادران نسبت به مفهوم تقویت، انواع و روش به کار گیری آن
روش:
– اصول تقویت مثبت برای مادر و استفاده از آن برای افزایش رفتارهای مثبت کودک
– تشویق بلافاصله پس از وقوع رفتار هدف، برجسته و متنوع بودن آن
– انواع تشویقهای کلامی، مادی، اجتماعی و ژتونی
– تنوع و مقدار تقویت
تکلیف: ارائه تکلیف مبنی بر به کار گیری حد اقل سه مورد تقویت مثبت و منفی تا جلسه آینده
جلسه سوم:
تنبیه ومحرومیت
اهداف: یادگیری اصول تنبیه کردن درست و اثرات آن، آشنایی با روش محروم کردن
روش:
-آموزش مفهوم تنبیه و تفاوت آن با محروم کردن
– انواع تنبیه
– ارائه مثال های عینی از تنبیه و محروم سازی
تکلیف: تاکید بر اجرای حداقل 2 مورد محروم کردن و تنبیه مناسب تا هفته آینده و گزارش نتایج.
جلسه چهارم:
مفهوم خاموشی و موارد لازم
اهداف: آشنایی با مفهوم خاموشی و نحوه شکل گیری آن
روش:
– آموزش مفهوم خاموشی و ارتباط تقویت و متنبیه و محروم سازی با آن
– شرح ارتباط خاموشی و حذف رفتار های نا مناسب
– توضیح نحوه صحیح خاموش سازی رفتار های نا مناسب
تکلیف: به کار گیری اصول تنبیه و تقویت در خاموش سازی رفتار های خاص و گزارش نتایج در هفته بعد.
جلسه پنجم:
آموزش اصل اقتصاد ژتونی، شکل دهی رفتار ، اصل پریماک
اهداف: شناخت راهبردهای اقتصاد ژتونی، شکل دهی به رفتار و پریماک
روش:
– آموزش روش اقتصاد ژتونی و تاثیر آن بر رفتار مطلوب و نا مطلوب
– آموزش نحوه شکل دهی به رفتار با بهره گرفتن از شرطی سازی فعال
– آموزش اصل پریماک در ایجاد رفتار های مطلوب و حذف رفتار های نامطلوب
تکلیف: یادداشت 1 هفته ای حداقل1 مورد از به کار گیری اصول روش های مذکور و گزارش نتایج
جلسه ششم:
آموزش اصل قرارداد وابستگی

یک مطلب دیگر:
نمونه پایان نامه :و

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اهداف: یادگیری اصول ایجاد قراداد وابستگی
روش:
– آموزش نحوه برقراری ارتباط با کودکان و ایجاد قرارداد رفتاری
– آموزش نحوه ایجاد قرار داد مبتنی بر توانایی کودک و متناسب بودن تقویت
– آموزش توجه به جزیات قرارداد و موانع انجام اعمال توسط کودک
– توجه به توانمندی های خود برای برآورده ساختن تعهد در قرارداد وابستگی
تکلیف: تلاش 1 هفته ای مبنی بر ایجاد یک قرار داد وابستگی با کودک به نحو مناسب و گزارش نتایج
جلسه هفتم:
آموزش اصل اگوسازی و ایفای نقش
اهداف: آشنایی با الگو سازی و ایفای نقش
روش:
– توضیح روش صحیح الگو سازی برای کودکان
– توصیف ویژگی های الگوی مناسب
– توضیح نحوه ایفای نقش توسط مادران و الگو سازی از آن طریق
– آموزش مادران در همراهی با کودکان برای ایفای نقش های مشخص
– آموزش ارتباط اصول جلسات قبلی همچون تقویت و.. در نحوه ایجاد درست ایفای نقش برای کودکان تکلیف: یادداشت موارد مشابه به کار گیری اصول فوق در هفته آینده وگزارش نتایج در جلسه بعد.
جلسه هشتم:
جمع بندی جلسات
پس آزمون
اهداف: مرور مطالب یادگرفته شده در 7 جلسه قبلی و رفع شبهات و سوالات
روش:
– رفع مسائل به کار گیری اصول آموخته شده در هفت جلسه قبلی
– حل موانع و پاسخگویی به سوالات
– پایان جلسات: بررسی نظرات، بیان تجارب و احساسات و خاتمه
-گرفتن پس آزمون گروه آزمایشی
3-7- روش تحلیل یافته‌های تحقیق
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق از روش‌های آماری زیر استفاده شده است:
الف) توصیف داده ها :آمار توصیفی شامل شاخص های میانگین، انحراف استاندارد، نمودار
ب) تحلیل استنباطی داده ها: بررسی پیش فرضهای تحلیل کوواریانس چند متغیری و تک متغیری شامل(ازمون باکس، لوین،کلموگروف اسمیرنف ، همگنی شیب رگرسیون ها و نمودار رابطه هم خطی) و همچنین تحلیل کوواریانس چند متغیری (Mancova) و تک متغیری (Ancova) برای آزمون فرضیه های پژوهش.
همچنین برای انجام تجزیه وتحلیل داده‌های تحقیق از نرم افزار کامپیوتری spss20 استفاده شده است. ضمناً سطح معنی داری دراین تحقیق)05/0= (p تعیین شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
جدول 4-1: توزیع آزمودنی‌ها بر حسب سن تحصیلات وطول مدت ازدواج
سن
فراوانی
درصد
تحصیلات
فراوانی
درصد
طول مدت ازدواج
فراوانی
درصد
20 تا 25
8
27%
دیپلم
8
27%
1 تا 3
4
13%
25 تا 30
9
30%
فوق دیپلم
9
30%
3 تا 5
6
21%
30 تا 35
13
43%
لیسانس
11
37%
5 تا 7
7
23%
فوق لیسانس
2
06/0%
7 تا 10
13
43%
جدول 4-1 اطلاعات جمعیت شناختی گروه آزمایش و کنترل را نشان می‌دهد. این اطلاعات عبارت‌اند از سن، تحصیلات و طول مدت ازدواج.

یک مطلب دیگر:
منابع و ماخذ پایان نامهاضطراب مرگ، سبک زندگی، روان شناختی، کیفیت زندگی

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*