پایان نامه روانشناسی درباره : تعارض زناشویی-دانلود کامل

اندازه گیری می کند. این ابعاد عبارتند از:

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاهش همکاری
کاهش رابطه جنسی
افزایش واکنش هیجانی
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان
کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر
جدا کردن امور مالی از یکدیگر
افزایش جلب حمایت از فرزندان(ثنائی 1375).
در سال 1387 در اصلاح پرسشنامه حاضر، یک بند دیگر به آن اضافه گردید که بعد دیگری از تعارضات زناشویی را مورد بررسی قرار می دهد بنابراین پرسشنامه در حال حاضر هشت بعد از تعارضات زناشویی را ارزیابی می کند که هشتمین بعد آن : اختلال در روابط می باشد. ( ثنائی 1387 ).

پایایی و روایی آزمون:
ترابی و ثنایی (1375) به منظور دستیابی به پایایی و روایی پرسشنامه آنرا روی یک گروه 111 نفری متشکل از 53 مرد و 53 زن که برای رفع تعارض زناشویی خود به مراجع قضایی و مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و نیز یک گروه گواه 108 نفری از زوجهای عادی و متشکل از 53 مرد و 55 زن اجرا کردند. مقایسه میانگین دو گروه سازگار و ناسازگاز در مردان و زنان بیانگر تفاوت معنا داری بین آنها می باشد که می توان دال بر قدرت تمییز آزمون در تشخیص زوجهای متعارض از نامتعارض داشته باشد(ثنایی 1379).
به علاوه همبستگی هر سوال با نمره کل آزمون بالا و معنا دار بدست آمده است. دهقان(1380) میزان پایایی هر یک از مقیاسهای این آزمون را بر روی یک گروه سی نفری به شرح زیر بدست آورد.
کاهش همکاری برای سوالات : 73 %
کاهش روابط جنسی برای سوالات : 60 %
افزایش واکنش هیجانات در سوالات : 74 %
افزایش حمایت از فرزندان : 65 %
کاهش رابطه خانوادگی با اقوام همسر : 82 %
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان : 81 %
جدا کردن امور مالی : 69 %
ضریب آلفای کرونباخ توسط براتی (1375) به نقل از دهقان 1380 بر روی یک نمونه تصادفی برای مقیاسهای مختلف عبارت بود از کاهش همکاری 30% ، رابطه جنسی 50%، واکنش هیجانی 73% ، جلب حمایت از فرزندان 60% ، افزایش رابطه با اقوام 64% ، جدا کردن امور مالی 51% و ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 52% بدست آمد.
ضریب پایایی و روایی این آزمون توسط فرح بخش در سال 1386 بار دیگر بر روی 46 زن و مرد (23 زن و 23 مرد) از مراجعه کنندگان به دادگاه برای طلاق و 46 زن و مرد (23 زن و 23 مرد) عادی بررسی گردید. نمره های آزمودنیها از طریق ابزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل گردید و پایای و روایی آن مشخص گردید. ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای کل آزمون در نمونه 92 نفری زن و مرد 69% بدست آمد و ضریب برای سایر مقیاسها به شرح زیر است:
کاهش همکاری: 62%
کاهش رابطه جنسی: 52%
افزایش واکنش هیجانی: 51%
افزایش جلب حمایت از فرزندان: 53%
کاهش رابطه با اقوام همسر: 60%
افزایش رابطه فردی با اقوام: 62%
جدا کردن امور مالی: 42%
همچنین روایی و پایایی فرم تجدید نظر شده پرسشنامه تعارضات زناشویی در سال 1387 توسط ثنایی، براتی و بوستانی پور مورد بررسی قرار گرفت و بر روی 120 نفر، متشکل از 48 مرد و 72 زن که برای رفع تعارض زناشویی خود به مراکز مشاوره تهران مراجعه کرده بودند و نیز یک گروه گواه 150 نفری از زوجهای عادی شامل 68 مرد و 82 زن اجرا گردید. هر دو گروه به صورت در دسترس انتخاب شدند. میانگین انحراف معیار نمره کل گروه دارای تعارض زناشویی و گروه کنترل به ترتیب 46/130 (96/37) و 20/106 (49/16) است. آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه برابر با 96/0 بدست آمده و برای 8 خرده مقیاس به صورت زیر:
کاهش همکاری 81%
کاهش رابطه جنسی 61%
افزایش واکنش هیجانی 70%
افزایش جلب حمایت فرزندان 33%
افزایش رابطه فردی با خویشاوندان خود 86%
کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر 89%
جدا کردن امور مالی 71%
کاهش ارتباط موثر 69%
برای هر سوال پنج گزینه در نظر گرفته شده که به تناسب 1 تا 5 نمره به آنها اختصاص داده شده است. حداکثر نمره کل پرسشنامه 270 و حداقل آن 54 است. حداکثر نمره خرده مقیاس ها مساوی با تعداد سوالهای آن خرده مقیاس ضرب در 5 است. در این ابزار، نمره بیشتر به معنی تعارض بیشتر و نمره کمتر به معنی رابطه بهتر و تعارض کمتر است. نمره گذاری سوالها به صورت: هرگز (1)، بندرت (2)، گاهی (3)، اکثرا (4)، همیشه (5) است و سوالات 47،45،33،30،26،14،11،3 و 54 به صورت معکوس نمره گذاری می شود.

3-6) روش اجرای پژوهش:
برای اجرای این پژوهش ابتدا ساختار و طرح جلسه های مشاوره بر اساس دو نظریه عقلانی-عاطفی و واقعیت درمانی تهیه شد. برای انجام این عمل از متون علمی مربوط به دو نظریه و توصیه های علمی اساتید راهنما و مشاور استفاده شد و فهرست فنون و نحوه انجام مشاوره زناشویی از آنها استخراج گردید و قالب جلسات مشاوره ی زوجی مشخص شد.
بدین ترتیب که مشخص گردید : در هر روش و رویکرد مراجعان جهت انجام مشاوره زوجی چند جلسه شرکت نمایند، هر جلسه چه مدت طول خواهد کشید. اهداف هر جلسه چیست و برای رسیدن به اهداف در هر جلسه چه اقداماتی باید توسط مشاور و مراجعان در زمان برگزاری جلسات و خارج از آن انجام شود.
به این ترتیب از میان مراجعان واجد شرایط، برای هر یک از 3 گروه واقعیت درمانی ، عقلانی- عاطفی و کنترل تعداد 10زوج بدون در نظر گرفتن اولویت تعارض ، بصورت تصادفی در ابتدا یک گروه جهت زوج درمانی به شیوه گلاسر و یک گروه جهت زوج درمانی به شیوه الیس ویک گروه کنترل انتخاب شدند و مدت زمان و تعداد جلسات برای هریک از گروه ها مشخص گردید و پرسشنامه پیش آزمون در اختیار هر یک از زوجین در3گروه جهت پاسخگویی قرار گرفت . به همین ترتیب کلیه زوجهای مراجعه کننده در هر یک ازدو روش واقعیت درمانی و عقلانی- عاطفی به مدت هشت جلسه مورد مشاوره زوجی قرار گرفتند و به مدت ده روز پس از اتمام جلسات مشاوره پرسشنامه پس آزمون را تکمیل نمودند. گروه کنترل مورد مداخله قرار نگرفت و صرفاً در رابطه با آنها پیش آزمون و پس آزمون اجرا گردید و نتایج حاصله بررسی شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*