پایان نامه روانشناسی درباره : تحلیل اطلاعات

است. به نظر آنها با توجه به اینکه این ابزار تمام رفتارهای مربوط به دو بعد جهتگیری گفتوشنود و همنوایی را درنظر میگیرد از روایی محتوایی برخوردار است. علاوه بر این از آنجا که چندین بررسی نشان داده است. بین ابعاد این ابزار و مقیاس قدیمی مکلئود و چفی (1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک؛ 2002) و مفاهیم دیگری که از لحاظ نظری نزدیک هستند همبستگی وجود دارد، این ابزار از روایی ملاکی برخوردار است. در تحقیقی که توسط جوکار و رحیمی (1386) انجام شد، برای تعیین پایایی روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد. مقدار این ضریب به ترتیب برای وضعیت
گفتوشنود، همنوایی و کلی مقیاس برابر 88/0 ، 84/0 و 80/0 بود.
جوکار و رحیمی (1386) برای تعیین روایی سازه و تأیید ساختار عاملی مقیاس یاد شده، برای استفاده در ایران، روش تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی با چرخش قائم استفاده کردند. ملاک استخراج عوامل ارزش ویژه بالاتر از یک و شیب منحنی اسکری بود. یافتهها نشان دهنده وجود دو عامل بود. مقدار KMO برابر 85/0 و آزمون بارتلت برابر 90/1948 (P<0>

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3-4-روش جمعآوری اطلاعات

شیوه اجرا به صورت گروهی و محل اجراء کلاسهای درسی دانشجویان میباشد. قبل از ارائه پرسشنامه توضیحاتی درباره نحوه پاسخدهی به سؤالات، هدف پژوهش و ضرورت همکاری صادقانه آنها ارائه گردید. علاوه بر این به افراد اطمینان داده شد که جوابهای آنها محرمانه خواهد ماند و در صورتی که تمایل دارند تا از نتیجه عملکرد خود آگاهی حاصل کنند، میتوانند آدرس پست الکترونیکی خود را نوشته تا پس از پایان کار نتیجه به آدرس آنان فرستاده شود. مدت زمان صرف شده برای پاسخدهی به سوالات از سوی افراد به طور تقریبی بین 20 تا30 دقیقه در نوسان بود. بعد از جمعآوری پرسشنامهها کار نمرهگذاری انجام شد.

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش، ابتدا با بهره گرفتن از شاخصهای آمار توصیفی، اطلاعات توصیفی متغیرهای مورد مطالعه، اعم از میانگین و انحراف معیار، مشخص خواهد گردید.
در مرحله بعد به منظور پاسخگویی به سؤال اصلی تحقیق یعنی پیشبینی انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطهگری باورهای شناختشناسی از روش آماری بارون و کنی (1986) استفاده شد و در ادامه برای پاسخگویی به سه سؤال فرعی تحقیق از روش آماری رگرسیون سلسله مراتبی با کنترل اثر رشته استفاده گردید.

فصل چهارم

یافته ها

4-1- مقدمه

در این فصل با ارائه یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش، نتایج حاصل از تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

4-2- یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش

جدول شماره 4-1 شاخص‌های توصیفی (میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر) متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول شماره 4-1- یافته‌های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها میانگین انحراف معیار حداقل نمره حداکثر نمره
دختر پسر دختر پسر دختر پسر دختر پسر

الگوهای ارتباطی خانواده گفت و شنود 74/47 30/45 78/9 82/9 14 20 69 73
همنوایی 19/27 51/29 69/8 81/7 11 11 55 52

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*