پایان نامه روانشناسی درباره : الگوهای ارتباطی

و انگیزش پیشرفت رابطه معناداری وجود دارد. همچنین تحصیلات یک مادر
پیشبینیکننده معنادار بر روی انگیزش پیشرفت است.
همچنین نتایج پژوهشها نشان دادند عوامل خانوادگی مانند ساختار خانواده، سلسله مراتب قدرت در خانواده، پذیرش فرزند، انتظار والدین از موفقیت فرزندان، شیوه های فرزندپروری و تعامل والدین با فرزند با انگیزش پیشرفت تحصیلی ارتباط دارند (ماریفونتن ، 1994؛ بختیار فاطمی، 1990؛ ماری کولمن، 1993).
همچنین در پژوهش دیگری که توسط عریضی و عابدی (1384) تحت عنوان بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگیهای خانوادگی آنان انجام شد نتایج حاکی از آن بود که انتظار والدین از موفقیت فرزندان، شیوه فرزندپروری مقتدرانه و ساخت خانواده تبیینکننده انگیزش پیشرفت تحصیلی میباشند.

2-3-3 مروری برتحقیقات پیشین در زمینه رابطه الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای شناختشناسی
اخیرا تحقیقات رشد باورها شناخت شناسی را نادیده نمی انگارد.بلنکی ،کلینچی ،گلد برگر ،تارول (1986)مطرح نمودندکه روابط اجتماعی،باورهای شناخت شناسی را شکل می دهد و اندرسون (1984) والدین و معلمان را به عنوان تاثیرگذاران مهم دانست.
تحقیقات اخیر در مورد تئوری سیستمی باورهای شناخت شناسی،سن،میزان تحصیلات،و میزان تحصیلات والدین را به عنوان تاثیر گذاران مهم در رشد باورهای شناخت شناسی می داند(شومر،1990:شومر،1993،شومر،1998،شومر-ایکینز 2004).
تاثیر زندگی خانوادگی در کودکی بر باورهای شناخت شناسی به دقت مورد بررسی قرار نگرفته است(شومر،1998).یک دلیل برای آن این است که تحقیقات در این حوزه نیاز به بررسی دقیق کل خانواده دارد و این بسیار مشکل می باشد.
سبکهای والدگری که برای اولین بار توسط بامریند(1976)توسعه یافت این پیچیدگی را برای هدفهای تحقیقاتی مور بررسی قرار می دهد.این دو یافته خصوصا به عنوان یک اساس برای کاوش ارتباط بین باورهای شناخت شناسی وسبکهای والدگری میباشد.شومر(1990)دریافت که هرچه والدین بیشتر بچه ها رابه مسئولیت پذیری در خانه و فکر کردن تشویق کنند،این دانش آموزان باورهای شناخت شناسی پیچیده تری خواهند داشت.شومر(1993)،دریافت که هرچه بیشتر والدین بچه ها را به تصمیم گیری مستقل تشویق کنند این احتمال وجود خواهد داشت که آنان به دانش به دید پیچیده نگاه کنند.این رفتارهای والدگری آنهایی هستند که در مدلهای والدگری مفهوم سازی می شوند.
یکی از حوزه هایی که در تحقیقات رشد باورهای شناخت شناسی مورد بررسی قرار گرفته است،خانواده می باشد(اندرسون،1994،شومر،1990،شومر-ایکینز،2004).در یک مطالعه بچه های سال سوم کالج با دانشجویان دانشگاه مورد مقایسه قرار گرفتند(شومر،1990).بچه های سال سوم کالج دارای باورهای شناخت شناسی ساده تری در هر چهار بعد در مقایسه با دانشجویان دانشگاه بودند.بعضی از تفاوتها میان گروه ها به وسیله خانواده های آنان مورد بررسی قرار گرفت.نتایج نشان داد که هر چه میزان تحصیلات والدین بالاتر باشد و هر چه آنها برای تصمیم گیریهای مستقل تشویق شوند،این دانشجویان کمتر تمایل دارند تا به دانش سریع اعتقاد داشته باشند.همچنین هر چه میزان تحصیلات والدین بالاتر باشد،آنان کمتر تمایل دارند تا به دانش سریع همه یا هیچ در یادگیری اعتقاد داشته باشند.
حتی با این شواهد عینی که خانواده نقش مهمی را در رشد باورهای شناخت شناسی دارد،دوران کودکی زندگی به دقت مورد بررسی قرار نگرفته است(شومر،1998).یکی از این مشکلات در کشف رابطه میان خانواده و باورهای شناخت شناسی این است که چگونه تصمیم بگیریم تا خانواده را بسنجیم.رفتارهای والد گری پیچیده است و واحد خانواده متغیرهای زیادی دارد.تحقیقات نشان داده است که خانواده هایی که دارای تحصیلات بالاتری هستند دارای باورهای شناخت شناسی پیچیده تری می باشند(شومر،1993)اما این آشکار نمی سازد که چگونه یا چرا باورهای شناخت شناسی آنها رشد می یابد.
در تئوری سبکهای والد گری بامریند که از تحقیق او در سال 1967 بدست آمد چهارچوبی برای ارجاع این مشکل وجود دارد.”سبکهای والدگری،مجموعه ای از رفتارهای والدگری،تمرین ها و احساسات غیر زبانی می باشد که در تعاملات والد-فرزندی طبیعی در موقعیتهای متعدد شرح داده می شود(گلاسگو ،دورن باش ،ترویر ،استینبرگ و ریتر ،1997)که این متفاوت از تلاش برای اندازه گیری رفتار والدگری خاص می باشد.در مقابل یک پنجره فراهم می کند که چگونه یک والد به طور معمول در فعالیتهای روز به روز با فرزندش رفتار می کند.این به طور موثری رفتارهای والدگری را در سطح گسترده می سنجد،همچنین رفتارهای والد گری خاصی را شکل می دهد.

2-4-سؤالات تحقیق

2-4-1-سؤال اصلی تحقیق
1-آیا انگیزش پیشرفت تحصیلی توسط ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطهگری باورهای شناختشناسی پیشبینی میشود؟

2-4-2-سؤالات فرعی تحقیق
1-آیا باورهای شناختشناسی انگیزش پیشرفت تحصیلی را پیشبینی میکند؟
2-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، انگیزش پیشرفت را پیشبینی میکند؟
3-آیا ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده باورهای شناختشناسی را پیشبینی میکند؟

2-5-تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش

در این بخش به منظور آشنایی بهتر با متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش، تعاریف متغیرها به صورت عملیاتی ارائه شده است.

2-5-1-باورهای شناختشناسی
باورهای شناختشناسی در این پژوهش عبارت است از نمرهای که فرد در آزمون باورهای شناخت شناسی شومر (1990) بدست میآورد. این متغیر شامل چهار عامل توانایی ثابت، دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی میشود.

2-5-2- الگوهای ارتباطی خانواده
ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یعنی بعد جهتگیری گفت و شنود و بعد جهت گیری همنوایی که توسط ابزار تجدیدنظر شدهی الگوی ارتباطات خانواده (ریچی و فیتزپاتریک، 1994) سنجیده خواهد شد.
2-5-3- انگیزه پیشرفت
انگیزه پیشرفت در این تحقیق عبارت است از نمرهای که هر فرد بر اساس مقیاس انگیزه پیشرفت مشتق از فهرست ارجحیت شخصی ادواردز (1973) کسب میکند.

فصل سوم

روش

3- 1- مقدمه

در این فصل ابتدا به توصیف جامعهی آماری و روش نمونهگیری پرداخته، سپس به ابزارهای پژوهش، شاخصهای پایایی و روایی اشاره میگردد و در نهایت نحوه اجرا و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش تشریح شده است. از آنجا که این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی میباشد، قصد پژوهشگر آن است که به پیشبینی انگیزش پیشرفت بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده و باورهای شناختشناسی بپردازد. در این پژوهش انگیزش پیشرفت به عنوان متغیر ملاک، الگوهای ارتباطی خانواده نقش متغیر پیشبین و باورهای شناختشناسی نقش میانجی را برعهده خواهند داشت.

3-2- جامعه و نمونه آماری

گروه نمونه مورد مطالعه در پژوهش حاضر 400 نفر از دانشجویان پسر و دختر دانشگاه شیراز بودند که به شیوهی نمونهگیری خوشهای تصادفی از میان دانشکدههای علوم انسانی و فنی و مهندسی انتخاب شدند. بدین صورت که ابتدا از هر دانشکده تعدادی بخش و از هر بخش یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و سپس کلیه دانشجویان حاضر در کلاس مورد ارزیابی قرار گرفتند. دو دانشکده انتخاب گردید که به طور نسبی واریانس لازم در مورد متغیرها ایجاد شود ولی اثر رشته در پژوهش کنترل میگردد. همچنین انتخاب سال سوم به تنهایی به علت کنترل نسبی عامل تعداد سالهای تحصیل است که میتواند بر باورهای شناختشناسی تأثیرگذار باشد. در مجموع 19 کلاس در پژوهش حاضر شرکت نمودند. ضمناً 25 پرسشنامه به دلیل ناقص و مخدوش بودن حذف گردید.

3-3-ابزارهای پژوهش

به منظور جمعآوری اطلاعات در این پژوهش از سه ابزار اندازهگیری شامل پرسشنامه 63
گویهای شومر (1990) به منظور اندازهگیری باورهای شناختشناسی و پرسشنامه 26 گویهای الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1997، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) و پرسشنامه 26 گویهای انگیزش پیشرفت «آزمون فهرست ارجحیت شخصی ادواردز» (1973) استفاده شد.

3-3-1- مقیاس باورهای شناختشناسی
شومر جهت اندازهگیری باورهای شناختشناسی در سال 1990 ابزاری تهیه کرد که مشتمل بر 63 گویه بود و به شیوه لایکرت در یک طیف پنجتایی نمرهگذاری میشد. بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق میگرفت.
شومر این 63 گویه را بر اساس نظریه خود در 12 طبقه جای داد (جدول شماره 3-3) و بعد بر اساس تحلیل عاملی و با بهره گرفتن از چرخش واریماکس 4 عامل اصلی را استخراج کرد که عبارت بودند از:
1-توانایی ثابت
2-دانش ساده
3-یادگیری سریع
4-دانش قطعی
در پژوهش حاضر از ترجمه پرسشنامه شومر (لطیفیان و همکاران، 1384، به نقل از سپهری،1385) استفاده خواهد شد(پیوست1). پایایی و روایی پرسشنامه در پژوهش لطیفیان و همکاران، (1384) مورد بررسی قرار گرفت که حکایت از پایایی و روایی مطلوب پرسشنامه داشت.
پرسشنامه باورهای معرفتشناختی (شومر، 1998) از دوازده مجموعه گویه تشکیل شده است که نیمی از گویه ها باورهای خام و ساده و نیم دیگر باورهای پیشرفته آزمودنیها را درباره ماهیت دانش و چگونگی دریافت آن، میسنجد. در این پرسشنامه باورهای پیشرفته به صورت معکوس نمرهگذاری میشوند. لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین ناپختگی بیشتر در باورهای معرفتشناختی است.
زیر مجموعه های دوازدهگانه معرفتشناسی (به نقل از سیف،1385) بدین قرارند: هرگز نمیتوان چگونه یادگرفتن را آموخت؛ موفقیت ربطی به تلاش فراوان ندارد؛ یادگیری در اولین رویارویی با مطالب اتفاق میافتد؛ دانش را نمیتوان مورد انتقاد قرار داد؛ از نظریات ابهام برانگیز و پیچیده باید اجتناب نمود؛ اجزا دانش در یک نظام منسجم و یکپارچه قرار نمیگیرند؛ هر سؤال فقط یک پاسخ درست دارد، یادگیرنده در اکتساب دانش به معلم وابسته است؛ یادگیری سریع اتفاق میافتد؛ تلاش متمرکز برای یادگیری اتلاف وقت است؛ توانایی یادگیری، ذاتی و دانش قطعی است. شومر (1998) زیرمجموعههای فوق را مورد تحلیل عاملی قرارداد و به چهار عامل کلی رسید که با توجه به ماهیت زیرمجموعههایی که بیشترین بار عاملی را روی هر یک از این چهارعامل به خود اختصاص میدادند، بدین قرار نامگذاری شدند. توانایی ذاتی، دانش ساده، یادگیری سریع و دانش قطعی. عوامل مذکور در مجموع 1/53 درصد از واریانس نمرات پرسشنامه معرفتشناختی را تعیین مینمودند. این یافتهها با نتایج قبلی شومر نیز همسو بود (برای مثال: شومر 1990؛ a،b1993 ،شومر، کروز و رودز ، 1992)
در پژوهشی که توسط سپهری (1385) انجام شده، به منظور تعیین پایایی از ضریب آلفا کرونباخ و برای احراز روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد. در این تحلیل مقدار عددی شاخص KMO برابر 76/0و مقدار عددی شاخص x2 در آزمون کرویّت بارتلت برابر با 727 که در سطح 001/0 معنادار بود. نتایج تحلیل عامل به روش مؤلفه های اصلی، با چرخش آبلیمین مستقیم وجود 4 عامل در 12 طبقه را نشان داد که 56% کل واریانس را تبیین میکردو مقدار ضریب آلفا کرونباخ61/0 گزارش گردید. لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین ناپختگی بیشتر در باورهای شناختشناسی است.
جدول شماره 3-1: 12 طبقهی پرسشنامه شومر

نام طبقه سوالات موجود در این طبقه
1)یادگیری سریع 60+50+39+10+1
2)دانش مشخص 61+48+34+21+12+2

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3)عدم انتقاد 46+45+13+7+6+3
4)یادگیری نحوه یادگیری 62+28+25+15+4
5)وابستگی به مرجع علمی 40+36+29+5
6)توانایی ثابت 57+55+47+8
7)اجتناب از ابهام 44+42+41+27+9
8)جستجوی جواب یکتا 59+58+56+33+30+23+22+19+17+16+11
9)اجتناب از ترکیب مسائل 63+54+38+37+35+31+18+14
10)یادگیری درکوشش اول 52+24+20
11)عدم ارتباط بین موفقیت و تلاش 49+43+32+26
12)تلاش سخت وقت تلف کردن 53+51

3-3-2- مقیاس انگیزه پیشرفت ادواردز
همانطور که ذکر گردید مقیاس انگیزه پیشرفت شامل 26 گویه است که در هر گویه دو عبارت آورده شده است که آزمون شوندههای این تحقیق پاسخهای خود را در پاسخنامه با گذاشتن علامت (×) در قسمت «الف» یا «ب» ثبت میکردند.
نمره نهایی این مقیاس که مبین نمره انگیزه پیشرفت میباشد، عبارت است از مجموع گزینههای «الف» در گویه های زوج و گزینههای «ب» در گویه های فرد. لازم به ذکر است که هر کدام از گزینه ها به شرط مذکور یک نمره به خود اختصاص میدهند. بنابراین نمره هر فرد میتواند بین صفر تا بیست و شش (26-0) نوسان داشته باشد.
به منظور اندازهگیری انگیزه پیشرفت در این پژوهش از مقیاس انگیزه پیشرفت «آزمون فهرست ارجحیت شخصی ادواردز استفاده شد(پیوست2) که این فهرست در ایران توسط هومن (1367) ترجمه و هنجاریابی شده است .هومن (1367)به روش تحلیل عاملی روی تعداد 10298 نفر با دامنه سنی 15 تا 49 سال، هماهنگی درونی مقیاس «انگیزه پیشرفت»، از فهرست ادواردز را برای مردان 591/0 و برای زنان 479/0 گزارش نموده است.در پژوهش منظری(1375)پایایی این مقیاس محاسبه شد وضریب آلفای کرنباخ58/0 گزارش گردید. این آزمون شامل 26 سوال دو قسمتی است که آزمودنی با گذاشتن علامت (×) در قسمت «الف یا ب» توافق خود را اعلام میکند و لازم به ذکر است که به هر کدام از گزینه ها یک نمره داده میشود و نمره هر فرد میتواند بین (26-0) باشد. نسخهای از این مقیاس در قسمت ضمائم ارائه شده است.
لازم به ذکر است که نمره بالاتر در این مقیاس مبین انگیزش پیشرفت بالاتر میباشد.

3-3-3- مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده
به منظور اندازهگیری ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده یا به عبارت دیگر جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی (به عنوان متغیرهای پیشبین) از ابزار تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1997، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) استفاده شد(پیوست3). این پرسشنامه بر مبنای ابزار الگوی ارتباطات خانواده مکلئود و چفی (1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002) ساخته شده است. فیتزپاتریک و ریچی این ابزار را در سال 1990 مورد تجدیدنظر قرار دارند. تجدیدنظر در ابزار الگوی ارتباطات خانواده پیامدهای مثبت مفهومی و عملی زیادی نیز به همراه داشته است (مکلئود وچفی، 1972، به نقل از کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002).
این ابزار یک پرسشنامه خودگزارشی است با 26 سؤال در دامنه 5 درجهای لایکرتی که درجه موافقت یا عدم موافقت پاسخدهنده را در زمینه ارتباطات خانوادگی میسنجد، بطوریکه به گزینه کاملاً موافقم نمره 5 و گزینه کاملاً مخالفم نمره 1 تعلق میگیرد. 15 گزاره اول اختصاص به جهتگیری گفتوشنود دارد و 11 گزاره بعدی مربوط به جهتگیری همنوایی هستند. نمره بیشتر در هر دو مقیاس به این معناست که آزمودنی استنباط میکند در
خانوادهی او جهتگیری گفتوشنود یا همنوایی بیشتری وجود دارد. بنابراین نمرات بعد
گفتوشنود در دامنه 0 تا 60 و بعد همنوایی در دامنه 0 تا 44 قرار دارند. ابزار تجدیدنظر شده الگوی ارتباطی خانواده در دو نسخه تهیه شده است. نسخه اول برداشت والدین و نسخه دوم برداشت فرزندان را از رفتارهای ارتباطی خانواده ارزیابی میکنند. در این تحقیق از نسخه دوم استفاده شده است.
پایایی این ابزار در مطالعات بسیاری مورد تأیید قرار گرفته است. خرده مقیاس
جهتگیری گفتوشنود همواره پایایی بیشتری را نشان داده است. میانگین آلفای کرونباخ در مورد خرده مقیاس جهتگیری گفتوشنود در پنج مطالعه 89/0 و دامنه آن بین 84/0 تا 92/0 و در خصوص خرده مقیاس جهتگیری همنوایی 79/0 و دامنه آن بین 84/0 تا 73/0 گزارش شده است (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002). همچنین ضریب پایایی بازآمایی سه گروه سنی متفاوت بعد از یک دوره سه هفتهای در مورد جهتگیری گفتوشنود و جهتگیری همنوایی مطلوب ذکر شده است (فیتز پاتریک و ریچی، 1994).
در تحقیق کوروشنیا (1385) در نمونه ایرانی مقدار آلفای کرونباخ جهتگیری
گفتوشنود 87/0 و جهتگیری همنوایی 81/0 بدست آمد.
کوئرنر و فیتزپاتریک (a2002) در بررسیهای خود نشان دادند که این ابزار از روایی محتوایی، ملاکی و سازهای خوبی برخوردار

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*