رابطه استفاده از رسانه با میزان آگاهی از حقوق شهروندی

رسانه ها با تحولاتی که در جنبه های مختلف از بعد فن آوری، حجم، محتوی و روش داشته اند، به عنوان حاملان و منتقل کنندگان پیام می توانند در ساخت آگاهی های عمومی مؤثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی امکان حضور در همه نقاط را پیدا کرده اند. بنابراین کسانی که در بوجود آوردن آگاهی عمومی اثر بالاتری داشته باشند می توانند در شکل دهی به آن موفق تر باشند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بوجود آوردن آگاهی عمومی با استفاده از ابزارهایی است مطبوعات به عنوان یکی از این ابزارها و صدا و سیما به عنوان ابزار دیگر در این راستا مطرح است و چون نفوذ حضور، نحوه ی بیان و شکل انتقال پیام در رسانه صدا و سیما به طرز ویژه ای است که مخاطب را می تواند با انواع و اقسام شگردها و روش هایی که در آن هست به خود جلب کند لذا این رسانه می تواند در نحوه ایجاد و دگرگونی در آگاهی عمومی پرنفوذترین و مؤثرترین عامل باشد.

از طرفی در عصر حاضر، شناسایی مؤلفه های شهروندی تعریف فرهنگ شهروندی و چگونگی انتقال این مفاهیم به مردم و اِعمال این ویژگی ها و خصوصیات در زندگی اجتماعی یکی از مهم ترین نگرانی ها در هر کشور است. زیرا که رفاه و امنیت هر جامعه ای در گروه مشارکت و همکاری شهروندان آن است. اما زمانی مشارکت خواهند کرد که هر یک به عنوان شهروند یعنی افرادی آزاد و صاحب حق و حقوق و حوزه عمل شناسایی شوند و سپس به تکالیف خود یعنی رعایت قانون، ضوابط و مقررات به اختیار تن دهند و در چارچوب حقوق و تکالیف خود مشارکت ورزند و این مهم مستلزم آگاهی و شناخت کافی شهروندان از عناصر اصلی فرهنگ شهروندی و شهرنشینی و به ویژه حقوق و تکالیف شهروندی است (نوروزی، 1385، 28).

لذا در جهان امروز رادیو و تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباط جمعی، نقش محسوس و مؤثری در آگاهی افراد بر عهده دارند. چنانکه این وسایل با انتقال اطلاعات و پیام های مختلف و از طریق تبادل دو سویه اطلاعات و افکار با مخاطبان در شکل گیری آگاهی های افراد و جهت دادن به آن تأثیر بارزی دارند.

به گونه ای که در جوامع پیشرفته امروزی، افراد به عنوان مخاطبان پیام های رادیو و تلویزیونی می کوشند تا ضمن آشنایی با نقش اجتماعی خود از آزادی ها و مسئولیت های فردی و اجتماعی خود نیز آگاهی یابند. بنابراین استفاده از رسانه ها را می توان از مهمترین سرمایه های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه قلمداد کرد که با کمک آنها ضمن آگاهی دادن به افراد جهت آشنایی با حقوق، نقش و مسئولیت های خود تسهیل اجرای حقوق، نقش ها و انجام مسئولیت ها افراد را در جامعه فراهم می آورند (برگر و دیگران، 1381، 75).

با توجه به جایگاه بارز رادیو و تلویزیون در جامعه ما و آگاهی هایی که افراد جامعه در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی از طریق این رسانه ها بدست می آورند در این مطالعه ابتدا سعی خواهیم نمود که میزان استفاده افراد از این رسانه ها را بدست آورده و مقدار استفاده از رسانه ها تا چه اندازه می تواند در آگاهی افراد از حقوق شهروندی مؤثر باشد. سپس راه های تأثیرگذاری بیشتر رسانه ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. بنابراین تحقیق حاضر در این راستا تلاش می کند که به این اهداف برسد.