پایان نامه درباره رگرسیون، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رضایت شغل

میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.411 می باشد. میزان رابطه متغیرهای برونگرایی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی برابر 43.2 درصد می باشد. ضریب تعیین نیز برابر 0.187 می باشد، یعنی متغیر های توضیحی می توانند در حدود 19 درصد تغییرات متغیر رفتار شهروندی را پیش بینی نمایند. بنابراین می توان گفت که بین برونگرایی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر برون گرایی شخصیتورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

جدول 4-21) آزمون رگرسیون فرضیه سوم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.453
0.206

2.869
0.005
برون گرایی

0.218
2.129
0.036
رضایت شغلی

0.161
1.364
0.177
تعهد شغلی

0.326
2.731
0.008

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه برون گرایی شخصیتبا رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول 4-21 قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر برون گرایی شخصیتو تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، ولی تاثیر و رضایت شغلی معنادار نمی باشد. میزان تاثیر برونگرایی برابر 0.218 میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.326 می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود. و باید بیان نمود که بین برونگرایی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به تعهدسازمانی رابطه معنادار وجود دارد.
فرضیه چهارم: بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
جهت بررسی فرضه چهارم ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول4-22) ضریب همبستگی بینسازگاریورفتارشهروندی سازمانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه
سازگاریورفتارشهروندی سازمانی
82
0.141
0.205
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سازگاریورفتارشهروندی سازمانی بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول 4-23) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.356
0.127

8.332
0.000
سازگاری

0.17
1.612
0.111
رضایت شغلی

0.328
3.107
0.003

با توجه به جدول 4-23 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تنها تاثیر رضایتشغلی معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر رضایت شغلی برابر 0.328 می باشد. بنابراین باید بیان نمود که بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی رابطه معنادار وجود ندارد.
اکنون رابطه بین دو متغیر سازگاریورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول 4-24) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به متغیرتعهدسازمانی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.405
0.164

3.429
0.001
سازگاری

0.152
1.474
0.145
تعهد شغلی

0.379
3.684
0.000

با توجه به جدول 4-24 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر سازگاری معنی دار نبوده ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، شدت تاثیر متغیرتعهدسازمانی برابر 0.379 می باشد. بنابراین با توجه به تعهدسازمانی بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر سازگاری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی
جدول 4-25) آزمون رگرسیون فرضیه چهارم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.432
0.186

3.361
0.001
سازگاری

0.165
1.607
0.112
رضایت شغلی

0.178
1.476
0.144
تعهد شغلی

0.287
2.393
0.019

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه سازگاری با رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول 4-25 قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر سازگاری و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.287 می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.

فرضیه پنجم: بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.

جهت بررسی فرضه اول ابتدا به وجود رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی می پردازیم.
جدول4-26) ضریب همبستگی بین مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی
متغیر ها
تعداد
میزان ضریب همبستگی
سطح معنی داری
نتیجه

مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی
82
0.103
0.356
عدم وجود رابطه

با توجه به جدول مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر مسئولیت پذیریورفتارشهروندی سازمانی بزرگ تر از پنج صدم می باشد، به همین دلیل با اطمینان 95 درصد این رابطه معنی دار نمی باشد.
حال رابطه فوق را با توجه به ورود متغیر رضایت شغلی مورد بررسی قرار می دهیم:
جدول 4-27) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایتشغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.327
0.107

9.07
0.000
مسئولیت پذیری

0.097
0.908
0.367
رضایت شغلی

0.311
2.924
0.005

با توجه به جدول 4-27 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیت پذیری معنادار نبوده ولی تاثیر رضایتشغلی معنی دار و مثبت می باشد و شدت تاثیر آن برابر 0.311 می باشد. بنابراین با توجه به رضایت شغلی بین مسئولیتپذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد. اکنون رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود متغیر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار می دهیم.
جدول 4-28) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به متغیررضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.381
0.145

3.793
0.000
مسئولیت پذیری

0.065
0.625
0.534
تعهد شغلی

0.368
3.522
0.001

با توجه به جدول 4-28 مشاهده می شود سطح معنی داری برای آزمون مدل فوق کوچک تر از پنج صدم می باشد بنابراین مدل رگرسیون تحقیق خطی و معنادار می باشد. با توجه به جدول ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیت پذیری معنادار نبوده ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد و میزان تاثیر آن برابر 0.368 می باشد. بنابراین با توجه به تعهدسازمانی بین مسئولیتپذیری و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بررسی رابطه بین دو متغیر مسئولیت پذیری ورفتارشهروندی سازمانی را با توجه به ورود همزمان دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

جدول 4-29) آزمون رگرسیون فرضیه پنجم با توجه به تاثیر دو متغیر تعهد سازمانی و رضایت شغلی

مقدار R
مربع R
بتا
آماره t
سطح معنی داری
مقدار ثابت
0.405
0.164

3.752
0.000
مسئولیت پذیری

0.071
0.679
0.499
رضایت شغلی

0.164
1.349
0.181
تعهد شغلی

0.282
2.31
0.024

مدل رگرسیون معنی داری برای تاثیر دومتغیر بر رابطه مسئولیتپذیری با رفتار شهروندی سازمانی بدست آمده است که در جدول 4-29 قابل مشاهده است، با توجه ضرایب مدل رگرسیون، تاثیر متغیر مسئولیتپذیری و رضایت شغلی معنادار نمی باشد، ولی تاثیر تعهدسازمانی معنی دار و مثبت می باشد، میزان تاثیر تعهد سازمانی برابر 0.282 می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق در این حالت نیز رد می شود.
طبق آزمونهای انجام شده در فصل حاضر نتایج زیر بدست آمده است:
مشاهده شد که بین گشوده بودن شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین روان آزردگی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین برون گرایی شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنادار وجود ندارد.
بین سازگاری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد.
بین مسئولیت پذیری و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود ندارد.

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه
با در نظر گرفتن اهمیت و لزوم سنجش میزان بروز رفتار شهروند سازمانی با توجه به به رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک مهر اقتصاد تحت تاثیر تیپ شخصیت کارکنان در سطح استان با تجزیه و تحلیل داده ها واستفاده آزمونهای پیرسون ورگرسیون که ابتدا به بررسی تک به تک متغیرها (رفتار شهروند سازمانی وتیپ شخصیت )پرداخته شد وسپس تاثیر جداگانه متغیرهای واسط وبعد تاثیر همزمان متغیرهای واسط مورد سنجش واقع شد در مجموع هیچ یکی از فرضیه های تحقیق اثبات نشد که نتایج به شرح ذیل ارائه می شود.
5-2) توصیف متغیرهای تحقیق
نتایج حاصل از این تحقیق عبارتند ار:
5-2-1) نتایج آمارهای توصیفی
براساس توصیف و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده می توان گفت:
1-میانگین متغیر رفتار شهروند سازمانی در میان کارکنان بانک مهر اقتصاد 9587/3 بوده است در ضمن انحراف معیار 57755/0 و واریانس برابر 334/0 می باشد.
جدول (5-1) توصیف متغیر رفتار شهروند سازمانی
مولفه
میانگین
واریانس
انحراف معیار
رفتار شهروندی
9587/3
57755/0
334/0

جدول (5-2) مولفه های رفتار شهروند سازمانی
سوال
میانگین
انحراف معیار
واریانس
به افرادی که حجم کاری زیادی دارند کمک می کند
1375/4
89646/0
804/0
کار افرادی را که غایب هستند،انجام می دهد
8902/3
00623/1
012/1
مشتاقانه تمایل دارد تا وقت خودرا در اختیار دیگران قرار دهد .به عنوان مثال به همکارانش درباره
ی مواردی که در ان دارای تجربه و رت هست کمک می کند
0976/4
84048/0
706/0
به کارکنان جدید حتی در صورتی که اجباری به انجام آن نداشته باشد،کمک می کند
0366/4
76085/0
579/0
با من یا افراد دیگر که ممکن است تحت تاثیر صمیمیات یا اعمالش قرار گیرند،مشورت می کند
9512/3
71841/0
516/0
حقوق دیگران را زیر پا نمی گذارد
2683/4
96927/0
939/0
همواره از بروز مشکلات با همکاران دیگر جلوگیری می کند
1519/4
93492/0
874/0
قبل از آنکه کارهای مهم انجام دهد،به من اطلاع می دهد
6709/3
97035/0
942/0
برای شکایت درباره ی موارد کم اهمییت زمان زیادی صرف می کند
3537/3
28016/1
639/1
تمایل دارد مشکلات را بزرگتر از آنچه هستند نشان دهد
1829/4
04383/1
090/1
بطور مداوم از این صحبت می کند که می خواهد کارش را ترک کند
2439/4
00075/1
002/1
همیشه بر جنبه های منفی اوضاع و شرایط نسبت به جنبه های مثبت تاکید دارد
1463/4
13444/1
287/1
همیشه وقت شناس اس
3780/3
74768/0
559/0
هرگز وقت استراحت را طول نمی دهد
7037/3
28884/1
661/1
وقت خود را به بطالت نمی گذراند
8272/3
30183/1
695/1
قوانین مقررات و رویه های بانک را مراعات می کند حتی اگر کسی بر او نظارت نداشته باشد(به عنوان مثال اگر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*