تحلیل مقایسه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران

پیش درآمد

16

تئوری­های فرهنگ سیاسی

21

تئوری­های فرهنگ سیاسی ( غیر بومی)

22

آلموند و وربا

22

والتر روزنبام

27

داگلاس و تامپسون

29

دانیل لازار

32

آلموند و پاول

33

مارک تسلر

34

تئوری­های فرهنگ سیاسی نخبگان

39

لوسین پای

39

والتر روزنبام

41

تئوری­های فرهنگ سیاسی ایران

41

چلبی

42

سریع­ القلم

42

بشیریه

44

سمیح فارسون و مهرداد مشایخی

45

دستگاه مفهومی پژوهش

47

فرضیه­های پژوهش

50

فصل سوم: چارچوب روش­شناختی

52

عملیاتی کردن مفاهیم

52

فرهنگ سیاسی

52

معرف­های تجربی فرهنگ سیاسی

60

نخبگان سیاسی

64

معرف تجربی نخبگان سیاسی

64

روش پژوهش

65

واحد تحلیل و واحد مشاهده

67

جمعیت آماری و حجم نمونه

68

روش نمونه­گیری

69

کد گذاری و استخراج داده­ها

69

اعتبار

69

پایایی

70

فصل چهارم: تحلیل تجربی داده­ها

71

تحلیل توصیفی

71

اعتماد سیاسی

75

احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی

80

احساس قدرت سیاسی

82

احساس امنیت سیاسی

83

حمایت از آزادی بیان

85

تساهل و مدارا

86

احترام به حقوق شهروندی

88

جمع­بندی

89

فصل پنجم: نتیجه­گیری

91

پیش درآمد

89

نتایج توصیفی

89

دلالت­های نظری

93

دلالت­های عملی

98

محدودیت­های پژوهش

99

سخنی با پژوهشگران

99

سخن آخر

100

پی­نوشت

101

منابع و مأخذ

109

فهرست جداول

صفحه

جدول شماره 1-1 داوری پژوهش­های انجام شده در زمینه فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی

13

جدول شماره 2-1- انواع فرهنگ سیاسی و مؤلفه­های آن از نظر آلموند و وربا

26

جدول شماره 2-2 خرده فرهنگ­های سیاسی آرمانی در نظریه تامپسون

32

جدول شماره 2-3 گونه شناسی فرهنگ سیاسی تسلر بر اساس ابعاد رفتاری و هنجاری

38

جدول شماره 2-4 ابعاد مطالعه فرهنگ سیاسی

50

جدول شماره 3-1- بررسی مؤلفه­های فرهنگ سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا در پژوهش­های پیشین

57

جدول شماره 3-2- مؤلفه­های فرهنگ سیاسی ایران در پژوهش­های پیشین

58

جدول شماره 3-3 ارزش­های فازی

66

جدول شماره 3-4 درجه بندی فازی مفاهیم

67

جدول شماره 3-5 ضریب آلفای کرونباخ .

70

جدول شماره 4-1 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب جنسیت

72

جدول شماره 4-2 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سن .

72

جدول شماره 4-3 توزیع فراوانی پاسخ­گویان بر حسب سواد

73

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی مطلق پاسخ­گویان بر حسب وضعیت تأهل

74

جدول شماره 4-5 توزیع فراوانی درآمد خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان)

74

جدول شماره 4-6 توزیع فراوانی هزینه خانوار پاسخ­گویان در هر ماه ( بر حسب هزار تومان)

75

جدول 4-7 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد بین شخصی

77

جدول شماره 4- 8 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد نهادی

79

جدول شماره 4- 9 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه اعتماد سیاسی نخبگان سیاسی

80

جدول شماره 4-10توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس پاسخ­گویی مسئولین دولتی

81

جدول شماره 4-11 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس قدرت سیاسی

83

جدول شماره 4-12 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احساس امنیت سیاسی

84

جدول شماره 4- 13 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه حمایت از آزادی بیان

86

جدول شماره 4- 14 توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه تساهل و مدار

87

جدول شماره 4- 15 توزیع درجه عضویت پاسخ­گویان در زیر مجموعه احترام به حقوق شهروندی

89

جدول شماره 4-16 مقایسه توزیع درصدی درجه عضویت پاسخ­گویان در مجموعه  فرهنگ سیاسی

90

جدول شماره 5-1 شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی ایران

92

جدول شماره 5-2 میانگین­های فازی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی

93

جدول شماره 5-3 تقسیم­بندی شاخص­های فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی

94

فهرست شکل­ها

صفحه

شکل شماره 1- 1-  روابط تأثیر­گذاری بین شاه و نخبگان سیاسی

4