پایان نامه با کلید واژگان رایزوسفر، رفسنجان، پتری، انار

طوقه
4
صفائیه رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
5
صفائیه رفسنجان

خاک اطراف طوقه
6
کوثرریز-رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
7
کوثرریز رفسنجان

خاک اطراف طوقه
8
فردوسیه نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
9
فردوسیه نوق

خاک اطراف طوقه
10
فردوسیه نوق

رایزوسفر درخت پسته
11
سه قریه نوق
+
خاک اطراف طوقه
12
سه قریه نوق

خاک اطراف طوقه
ادامه جدول1-3
13
سه قریه نوق

رایزوسفر درخت پسته
14
عیش آباد
+
خاک اطراف طوقه
15
عیش آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
16
عیش آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
17
تاج آبادرفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
18
تاج آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
19
تاج اباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
20
فیض آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
21
فیض آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
22
فیض آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
23
تاج آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
24
کمال آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
25
علم اباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
26
علم آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
27
کریم آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
28
اسماعیل آباد نوق

رایزوسفر درخت پسته
29
اسماعیل آباد نوق
+
خاک اطراف طوقه
30
اسماعیل آبادنوق

خاک اطراف طوقه
31
اسماعیل آبادنوق
+
رایزوسفر درخت پسته
32
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
33
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
34
اسماعیل آبادنوق
+
خاک اطراف طوقه
35
انار

خاک اطراف طوقه
36
انار
+
رایزوسفر درخت پسته
37
انار
+
خاک اطراف طوقه
38
انار
+
خاک اطراف طوقه
39
انار

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول 1-3
40
انار

رایزوسفر درخت پسته
41
انار

رایزوسفر درخت پسته
42
حسین آباد انار
+
رایزوسفر درخت پسته
43
حسین آباد انار
+
خاک اطراف طوقه
44
حسین آباد انار

رایزوسفر درخت پسته
45
حسین آباد انار

خاک اطراف طوقه
46
حسین آباد انار

رایزوسفر درخت پسته
47
حسین آباد انار
+
رایزوسفر درخت پسته
48
گلشن انار
+
رایزوسفر درخت پسته
49
گلشن انار

خاک اطراف طوقه
50
گلشن انار

رایزوسفر درخت پسته
51
الهیه نوق

خاک اطراف طوقه
52
گلشن انار

خاک اطراف طوقه
53
الهیه نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
54
الهیه نوق

رایزوسفر درخت پسته
55
الهیه نوق
+
خاک اطراف طوقه
56
الهیه نوق

خاک اطراف طوقه
57
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
58
مهدی آباد معاون
+
رایزوسفر درخت پسته
59
مهدی آباد معاون
+
خاک اطراف طوقه
60
مهدی آباد نوق

رایزوسفر درخت پسته
61
مهدی آباد نوق
+
رایزوسفر درخت پسته
62
ناصریه

خاک اطراف طوقه
63
ناصریه

رایزوسفر درخت پسته
64
ناصریه
+
رایزوسفر درخت پسته
65
ناصریه

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول 1-3
67
کوثر ریز رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
68
احمد آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
69
مهدی آباد معاون
+
رایزوسفر درخت پسته
70
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
71
مهدی آباد معاون

رایزوسفر درخت پسته
72
احمد آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
73
احمد آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
74
احمد آباد رفسنجان

خاک اطراف طوقه
75
احمد آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
76
خلیل آباد مشهد
+
خاک اطراف طوقه
77
خلیل آباد مشهد
+
رایزوسفر درخت پسته
78
خلیل آباد مشهد

رایزوسفر درخت پسته
79
خلیل آباد مشهد
+
رایزوسفر درخت پسته
80
خلیل آباد مشهد

خاک اطراف طوقه
81
خلیل آباد مشهد

رایزوسفر درخت پسته
82
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
83
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
84
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
85
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
86
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
87
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
88
کرمان

خاک اطراف طوقه
89
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
90
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
100
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
101
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
102

کرمان

رایزوسفر درخت پسته
ادامه جدول 1-3
103
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
104
کرمان

خاک اطراف طوقه
105
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
106
کرمان

خاک اطراف طوقه
107
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
108
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
109
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
110
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
111
کرمان

خاک اطراف طوقه
112
سیرجان
+
رایزوسفر درخت پسته
113
سیرجان
+
خاک اطراف طوقه
114
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
115
سیرجان

خاک اطراف طوقه
116
سیرجان
+
رایزوسفر درخت پسته
117
سیرجان
+
خاک اطراف طوقه
118
سیرجان

خاک اطراف طوقه
119
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
120
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
121
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
122
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
123
سیرجان

رایزوسفر درخت پسته
124
سیرجان

خاک اطراف طوقه
125
سیرجان
+
رایزوسفر درخت پسته
126
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
127
زرند
+
خاک اطراف طوقه
128
زرند

خاک اطراف طوقه
129
زرند

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول 1-3
130
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
131
زرند

خاک اطراف طوقه
132
زرند
+
خاک اطراف طوقه
133
زرند

رایزوسفر درخت پسته
134
زرند
+
رایزوسفر درخت پسته
135
زرند
+
خاک اطراف طوقه
136
زرند

خاک اطراف طوقه
137
علی آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
138
علی آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
139
علی آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
140
علی آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
141
تاج آباد رفسنجان
+
خاک اطراف طوقه
142
تاج آباد رفسنجان

رایزوسفر درخت پسته
143
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
144
تاج آباد رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
145
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
146
کرمان

خاک اطراف طوقه
147
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
148
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
149
کرمان

خاک اطراف طوقه
150
کرمان

خاک اطراف طوقه
151
کرمان
+
رایزوسفر درخت پسته
152
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
153
کرمان

رایزوسفر درخت پسته
154
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
155
کرمان

خاک اطراف طوقه
156
کرمان

رایزوسفر درخت پسته

ادامه جدول 1-3
157
کرمان

خاک اطراف طوقه
158
کرمان

خاک اطراف طوقه
159
کرمان
+
خاک اطراف طوقه
160
لاهیجان رفسنجان

خاک اطراف طوقه
161
لاهیجان رفسنجان
+
رایزوسفر درخت پسته
162
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
163
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
164
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
165
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
166
کبوترخان
+
رایزوسفر درخت پسته
167
کبوترخان

رایزوسفر درخت پسته
168
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
169
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
170
کبوترخان

خاک اطراف طوقه
8-3 جداسازی جدایه های باکتریایی ازخاک باغ و رایزوسفر باغ پسته
یک گرم از هر یک از نمونه خاک به دقت توزین شده و به وسیله آب مقطر سترون حجم آن به 10 میلی‌لیتر رسانیده شد نمونه ها به مدت 20 دقیقه برروی شیکر قرار گرفت و پس از تهیه سریهای رقت از رقت‌های 3-10 ، 4-10 تا 5-10 به محیط کشت NA اضافه و به وسیله لوپ سترون در سطح محیط پخش گردید.
9-3 خالص‌سازی استرین ‌ها
پس از 24 ساعت و با ظهور پرگنه‌ها2 روی تشتک های پتری NA عمل خالص سازی انجام شد. برای این کار پرگنه‌هایی که از نظر شکل و رنگ متفاوت بودند انتخاب و با لوپ سترون به روش مخطط کردن3 بر روی محیط کشت NA خالص‌سازی شدند.
10-3 نگهداری استرین ‌های خالص شده
1-10-3 نگهداری در آب مقطر استریل
در این روش دو میلی‌لیتر آب مقطر سترون درون لوله‌های کوچک اتوکلاو شده ریخته شد و سپس با لوپ از محیط کشت 24 ساعته باکتری برداشته و به آب مقطر سترون اضافه گردید. درب لوله‌ها به وسیله نوار پارافیلم مسدود و در دمای C?4 نگهداری گردید(Weller & Cook, 1983).
2-10-3 نگهداری برروی محیط کشت NA
برای این کار جدایه های باکتری(کشت24 ساعت) روی محیط NA مخط و در دمایC?4 نگهداری شدند (2001 .shaad )
11-3 شناسایی جدایه ها
شناسایی جدایه های مختلف باکتریایی با استفاده از روش های موجود مولکولی در حال انجام می باشد که در دو ماه آینده کامل خواهد شد.
12-3 بررسی تاثیر بازدارندگی جدایه‌های باکتریایی روی رشد رویشی p.megasperma در شرایط آزمایشگاهی
1-12-3 کشت متقابل
این آزمون بصورت کشت متقابل انجام شد. برای این کار ابتدا یک بلوک میسلیومی به قطر 5 میلی متر از پرگنه3 روزه P.megasperma در مرکز تشتک پتری(حاوی محیط کشت CMA) Corn Meal Agar) قرار داده شد و سپس جدایه های باکتری به صورت نقطه ای در چهار طرف بلوک میسلیومی به فواصل مساوی ازآن (به فاصله سه سانتی متر از بلوک میسلیومی) تلقیح گردیدند. در تشتک پتری شاهد به جای باکتری از آب مقطر استریل استفاده گردید. تشتک ها به مدت7 روز در دمایC? 25 نگهداری گردیدند(Aghigghi et al., 2004 and Hagedron, 1989 ). رشد شعاعی بیمارگر به صورت روزانه ارزیابی گردید. درصد بازدارندگی از رشد بیمارگر نسبت به شاهد تعیین و در محاسبات منظور گردید.
2-12-3 آزمون کلروفرم
جهت انجام این آزمون چند لوپ از هریک از استرین ‌های منتخب به روش چمنی و به صورت کاملاً یکنواخت بر سطح محیط PDA کشت گردید. پس 24 ساعت به کمک گوش پاک‌کن و آب مقطر سترون پرگنه باکتری از سطح محیط شسته و یک قطعه پنبه آغشته به کلروفرم درون درب تشتک قرار و تشتک وارونه گردید. پس از گذشت 20 دقیقه و اطمینان از کشته شدن بقایای باکتری های کشت شده، درب پتری در شرایط استریل حدود پنج دقیقه به حالت نیمه باز قرار داده شد و برای اطمینان از عدم وجود بقایا
ی کلروفرم درب تشتک ‌های پتری آلوده با درب تشتک ‌های پتری جدید جایگزین شد. سپس یک بلوک میسلیومی به قطر 5 میلی متر از حاشیه کشت هفت روزه بیمارگر در مرکز محیط کشت هر تشتک پتری قرار داده شد. در تشتک های پتری شاهد فقط یک بلوک میسلیومی از محیط PDA حاوی عامل بیماری در مقابل تشتک پتری حاوی PDA بدون باکتری قرار داده شد و تشتکها در دمای C?27 نگهداری شدند Kraus & loper,1990)).آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی شامل چهار تکرار انجام گرفت و مشاهدات و ثبت نتایج پس از 10 روز انجام گرفت. داده های بدست آمده از آزمایش ( قطر رشد پرگنه) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.گروهبندی تیمارها با استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% انجام شد. درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم عامل بیماری با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید.
100× قطر رشد میسلیوم در تشتک پتری تیمار – قطر رشد میسیلیوم در تشتک پتری شاهد
قطر رشد میسیلیوم در تشتک پتری شاهد
3-12-3 بررسی مواد فرار جدایه های باکتریایی روی رشد رویشی P.megasperma در شرایط آزمایشگاهی
این آزمایش طبق روش هورا و بیکر (Hora &. Baker, 1972) و با کمی تغییر انجام گرفت. ابتدا یک استرین از باکتری به صورت چمنی روی محیط PDA کشت و به مدت 72 ساعت در دمای C?27 نگهداری شد. سپس یک بلوک میسلیومی به قطر 5 میلی متر از حاشیه کشت هفت روزه عامل بیماری در مرکز یک تشتک پتری حاوی محیط PDA کشت گردید. سپس در مجاورت شعله، درب تشتک های پتری حاوی باکتری های آنتاگونیست و تشتک های پتری حاوی P. megasperma برداشته شد و پس از قرار دادن دو تشتک در مقابل یکدیگر محل تماس لبه ها با پارافیلم کاملا مسدود گردید. تشتک های پتری در انکوباتور با دمای C?27 به مدت 10 روز نگهداری شدند. این آزمون در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. در تشتک پتری شاهد فقط یک بلوک میسلیومی از محیط PDA حاوی عامل بیماری در مقابل پتری های حاوی PDA بدون باکتری قرار داده شد. داده‌های بدست آمده از آزمایش مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
4-12-3 بررسی تأثیر ترشحات مایع خارج سلولی اتوکلاو شده روی رشد رویشی P.megasperma
برای این کار ابتدا یک بلوک از کشت 24 ساعته از جدایه های باکتریایی به فلاسک ارلن حاوی 50 میلی لیترمحیط PDB (محیط کشت مایع سیب زمینی دکستروز) اضافه شد. ارلن ها روی شیکر (100 دور در دقیقه) در دمای C?26 نگهداری شدند. سپس محیط کشت مایع حاوی جدایه باکتری از کاغذ صافی واتمن شماره یک عبور داده شد. عصاره صافی بمدت 20 دقیقه در g × 8000 سانتریفوژ و عصاره بدست آمده اتوکلاو (دمای C?121 به مدت 20 دقیقه) گردید. برای بررسی تأثیر عصاره‌های حاصل، ابتدا محیط کشت CMAتهیه و از آن حجمهای 19، 17 و 15 میلی‌لیتر درون لوله‌های درپیچ‌دار ریخته و اتوکلاو گردید. بعد از استریل شدن و در مرحله انجماد(دمای حدود C?45 ) نسبت‌های یک (غلظت 5% حجم به حجم)، سه( غلظت 15% حجم به حجم) و پنج( غلظت 25% حجم به حجم) هریک از عصاره‌ ها به محیط CMAاضافه و پس از اختلاط کامل به تشتک های پتری سترون منتقل شد. پس از انجماد محیط کشت در وسط هر تشتک پتری یک بلوک میسلیومی به قطر 5 میلی متر از حاشیه پرگنه 7 روزه عامل بیماری کشت داه شد و در دمای C?27 نگهداری شدند. اندازه گیری بمدت 10 روز به صورت روزانه انجام گرفت. برای هر یک از غلظت های عصاره سه تکرار تهیه شد. درتشتک پتری شاهد محیط کشت با محیط کشت PDB بدون باکتری که پس از عبور از کاغذ صافی واتمن شماره یک در شرایط اتوکلاو استریل شده بود اختلاط داده شد. داده های بدست آمده از آزمایش ( قطر رشد میسلیوم در هر غلظت ) در قالب طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند و گروه بندی با استفاده از آزمون دانکن در سطح 1% انجام شد. درصد بازدارندگی از رشد میسلیوم P. megasperma با استفاده از رابطه ذکر شده در بند1-1-8-3 محاسبه گردید(Berg , 1995 ).
3-13 تاثیر بازدارندگی جدایه‌های باکتریایی بر رشد P. megasperma در هدایت های الکتریکی مختلف
1-13-3 کشت متقابل
در ابتدا محیط CMA تهیه و EC آن اندازه گیری شد که برابر EC=3 بود. سپس با توجه به شاخص TDS (کل عناصر محلول)و فرمول شیمیای EC*640=TDS مقدار عناصر محلول در آن برابر 1920 میلی گرم در لیتر محاسبه شد. سپس بر طبق همان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*