پایان نامه با کلید واژگان الکتریکی، زیمنس، دسی، بررسی

P. megasperma
این گونه بر روی محیط CMA بسیار کند رشد است ولی روی محیط کشت آرد لوبیا آگار (LBA) دارای رشد نسبتا سریعی است و با ایجاد میسلیوم های هوایی تولید پرگنه های پنبه ای می کند. کلنی آن از پشت منظره مختصر شعاعی داشت. این گونه در محیط کشت مایع، اسپورانژیوم به فراوانی و
بصورت انتهایی تولید کرد. اسپورانژیوم ها بیشتر به فرم تخم مرغی یا بیضوی و در مواردی به فرم گلابی وارونه و بدون پاپیل مشاهده می شوند اسپورانژیوفورها غیر منشعب و دارای پرلیفراسیون هستند (اسپورانژهای جدید در خارج یا داخل اسپورانژ باز شده تشکیل می شوند) دامنه دمایی رشد این گونه C?-405 و بهترین دمای رشد نیز C? 25 ارزیابی گردید. اپتیمم حرارتی رشد میسلیوم 25-20 درجه سانتیگراد بود و در دماهای بالاتر از دمای اپتیمم، رشد عامل بیماری به سرعت کاهش یافته و در 40 درجه سانتیگراد صفر شد.
جدول1-4 مقایسه رشد روشی قارچ P. megaspermaدردماهای مختلف
دما بر حسب سانتیگراد
2-4 بررسی میزان رشد شعاعی قارچ P.megasperma در هدایت های الکتریکی مختلف

مقایسه میزان رشد میسلیومی P.megasperma در دماهای مختلف حاکی از وجود عدم تفاوت در EC های 2,4,8 دسی زیمنس بر متر می باشد که این موضوع با شاهد نیز تفاوتی را نشان نداد.با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان رشد میسلیومی کاهش یافته و در EC=14 قارچ قادر به رشد بر روی محیط نبود.نمودار زیر میزان رشد قارچ P.megasperma در دماهای مختلف را نشان می دهد.
جدول2-14 مقایسه رشد شعاعی P.megasperma در هدایت های الکتریکی مختلف

هدایت های الکتریکی
3-14 آزمون بیماریزایی روی نهال های پسته رقم موسی آبادی
علائم بیماری در نهال های مایه زنی شده پس از10- 8 روز به صورت سیاه شدن قسمتی از طوقه) سبز خشکی و پژمردگی بوته ها ظاهر شد در حالیکه در نهال های شاهد (فاقد بیمارگر) علائمی مشاهده نگردید.در نهایت از گیاه مایه زنی شده عامل بیماری جداسازی و شناسایی گردید. در بین جدایه های بیمارگر بیشترین مرگ و میر نهالها مربوط به جدایه P. megasperma بود. در نهایت این جدایه برای مطالعات بعدی انتخاب شد.
4-4 بررسی رهمکنش جدایه های مختلف باکتریایی با قارچ P.megasperma در شرایط آزمایشگاهی
1-4-4 بررسی برهمکنش بین جدایه های مختلف باکتریایی با قارچ P.megasperma در شرایط آزمایشگاهی در هدایت های الکتریکی مختلف
1-1-4-4 کشت متقابل
بر طبق بند 1-13-3 محیط با هدایت های الکتریکی مختلف تهیه و سپس این آزمون انجام شد.نتایج حاصله حاکی از وجود عدم تفاوت در EC های 2,4,8 دسی زیمنس بر متر می باشد که این موضوع با شرایط بدون نمک نیز تفاوتی را نشان نداد.با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان رشد میسلیومی کاهش یافت.

جدول3-4 بررسی آزمون کشت متقابل در هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر

جدول 4-4 بررسی آزمون کشت متقابل در هدایت الکتریکی 4دسی زیمنس بر متر

جدول 5-4 بررسی آزمون کشت متقابل در هدایت الکتریکی 8 دسی زیمنس بر متر

جدول6-4 بررسی آزمون کشت متقابل در هدایت الکتریکی 12سی زیمنس بر متر
2-1-4-4 آزمون کلرفرم یا تست مواد غیر فرار در هدایت الکتریکی مختلف
بر طبق بند 1-13-3 محیط با هدایت های الکتریکی مختلف تهیه و سپس این آزمون انجام شد.نتایج حاصله حاکی از وجود عدم تفاوت در EC های 2,4,8 دسی زیمنس بر متر می باشد که این موضوع با شرایط بدون نمک نیز تفاوتی را نشان نداد.با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان رشد میسلیومی کاهش یافت.
جدول7-4 بررسی آزمون کلرفرم در هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر

جدول 8-4 بررسی آزمون کلرفرم در هدایت الکتریکی 4 دسی زیمنس بر متر

جدول9-4 بررسی آزمون کلرفرم در هدایت الکتریکی 8دسی زیمنس بر متر

جدول10-4 بررسی آزمون کلرفرم در هدایت الکتریکی 12 دسی زیمنس بر متر

3-1-4-4- آزمون تولید مواد فرار در هدایت های الکتریکی مختلف
بر طبق بند 1-13-3 محیط با هدایت های الکتریکی مختلف تهیه و سپس این آزمون انجام شد.نتایج حاصله حاکی از وجود عدم تفاوت در EC های 2,4,8 دسی زیمنس بر متر می باشد که این موضوع با شرایط بدون نمک نیز تفاوتی را نشان نداد.با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان رشد میسلیومی کاهش یافت.

جدول 11-4 بررسی آزمون تولید مواد فرار در هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر

جدول 12-4 بررسی آزمون تولید مواد فرار در هدایت الکتریکی 4سی زیمنس بر متر

جدول 13-4 بررسی آزمون تولید مواد فرار در هدایت الکتریکی 8 دسی زیمنس بر متر

جدول 14-4 بررسی آزمون تولید مواد فرار در هدایت الکتریکی 12دسی زیمنس بر متر

4-1-4-4- آزمون تولید آنتی بیوتیک در هدایت های الکتریکی مختلف
بر طبق بند 1-13-3 محیط با هدایت های الکتریکی مختلف تهیه و سپس این آزمون انجام شد.نتایج حاصله حاکی از وجود عدم تفاوت در EC های 2,4,8 دسی زیمنس بر متر می باشد که این موضوع با شرایط بدون نمک نیز تفاوتی را نشان نداد.با افزایش شوری از 8 به 12 دسی زیمنس بر متر میزان رشد میسلیومی کاهش یافت.

جدول14-4 بررسی آزمون تولید آنتی بیوتیک در هدایت الکتریکی 2 دسی زیمنس بر متر

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*