پایان نامه با کلید واژه الگوی-فایل تمام متن

میم مثل مادر دارد؟
مؤلفه 2 الگوی فردی با میزان 30% بیشترین انعکاس را در این فیلم دارد.
جدول 4ـ3) میزان انعکاس مؤلفه‌های الگوهای معلولیت در فیلم میم مثل مادر

عنوان فیلم ایرانی میم مثل مادر کل
مؤلفه 2 الگوی فردی مؤلفه1
الگوی اجتماعی مؤلفه 3

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الگوی اجتماعی مؤلفه 4
الگوی اجتماعی مؤلفه5
الگوی اجتماعی
فراوانی
مصادیق 6 1 4 5 4 20
درصد 30% 5% 20 % 25% 20% 100

4ـ 1ـ 2ـ تحلیل کمی فیلم اینجا بدون من
ـ فیلم سینمایی اینجا بدون من منطبق با کدام الگوی معلولیتی ساخته شده است؟
بررسی و مشاهده فیلم نشان دهنده این است که فیلم ایرانی اینجا بدون من منطبق با هر دو الگوی معلولیت فردی و اجتماعی ساخته شده است.
ـ میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی فردی معلولیت تا چه حد است؟
با توجه به وجود سه مؤلفه از مؤلفه های الگوی فردی معلولیت، این فیلم دارای کد «I2» و میزان انطباق آن با الگوی فردی متوسط است.
مؤلفه‌های مشاهده شده الگوی فردی به قرار زیر است:
ـ مؤلفه 2: معلولیت یک تراژدی شخصی و نقیصه است.
ـ مؤلفه 3: دلیل عدم تعامل و حضور اجتماعی فرد معلول کمبودهای جسمی و روانی او است.
ـ مؤلفه 4: فرد معلول و اطرافیان او به دنبال درمان یا تغییر وضعیت ظاهری و فیزیکی او هستند و معلولیت به عنوان یک واقعیت پذیرفته نشده است.
جدول 4ـ4) کدگذاری و میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی فردی معلولیت

ادامه جدول 4ـ4) کدگذاری و میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی فردی معلولیت

ادامه جدول 4ـ4) کدگذاری و میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی فردی معلولیت

ـ میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی اجتماعی معلولیت تا چه حد است؟
فقط یک مؤلفه از مؤلفه‌های الگوی اجتماعی در این فیلم مشاهده شد . این فیلم دارای کد S3 و میزان انطباق آن با الگوی اجتماعی کم است.
مؤلفه مشاهده شده الگوی اجتماعی به قرار زیر است:
مؤلفه 1: محدودیت‌ها و موانع اجتماعی برای فرد معلول وجود دارد که حضور او را در اجتماع مشکل می‌کند.
جدول 4ـ5) کدگذاری و میزان انطباق فیلم اینجا بدون من با الگوی اجتماعی معلولیت

ـ کدام مؤلفه الگوهای معلولیت بیشترین انعکاس را در فیلم اینجا بدون من دارد؟
مؤلفه 2 الگوی فردی با میزان 6/41% بیشترین انعکاس را در این فیلم دارد
جدول 4ـ6) میزان انعکاس مؤلفه های الگوهای معلولیت در فیلم اینجا بدون من
عنوان فیلم ایرانی میم مثل مادر
مؤلفه 2
الگوی فردی مؤلفه 3 الگوی فردی مؤلفه 4
الگوی فردی مؤلفه1
الگوی اجتماعی کل
فراوانی
مصادیق 5 2 4 1 12
درصد 6/41 % 6/16 % 3/33 % 3/8 % 100

4ـ 1ـ 3ـ تحلیل کمی فیلم رقص در آب
ـ فیلم سینمایی خارجی رقص در آب منطبق با کدام الگوی معلولیتی ساخته شده است؟
بررسی و مشاهده فیلم رقص در آب حاکی از این است که این فیلم منطبق بر الگوی اجتماعی معلولیت ساخته شده است. مؤلفه‌ای مرتبط با الگوی فردی در این فیلم مشاهده نشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*